Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 107/XX/12 Rady Gminy Rutki

z dnia 31 grudnia 2012r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rutki

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391) po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zambrowie, uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rutki zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr 136/XXXII/06 Rady Gminy Rutki z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rutki (Dz.Urz. Województwa Podlaskiego Nr 237, poz. 2316)

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Janusz Staniszewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 107/XX/12
Rady Gminy Rutki
z dnia 31 grudnia 2012 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY RUTKI

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rutki, zwany dalej Regulaminem, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rutki .

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: właścicielach nieruchomości, odpadach, zbieraniu odpadów, punkcie selektywnego zbierania, odpadach komunalnych, odpadach wielkogabarytowych, odpadach ulegających biodegradacji, odpadach niebezpiecznych, zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, odpadach wielkogabarytowych, odpadach zielonych, odpadach opakowaniowych, nieczystościach ciekłych, zbiornikach bezodpływowych, stacjach zlewnych rozumie się przez to odpowiednie definicje zawarte w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 391) i ustawie z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.).

Rozdział 2.
WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA PORZĄDKU I CZYSTOŚCI NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI I NA TERENACH SŁUŻĄCYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości są obowiązani do utrzymania na ich terenie czystości i porządku oraz należytego stanu sanitarno - higienicznego zgodnie z wymaganiami z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

2. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do:

1) Wyposażenie nieruchomości w dostateczną ilość pojemników i worków służących do gromadzenia odpadów komunalnych oraz utrzymanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

2) Dbanie o nieprzepełnianie pojemników i worków poprzez odpowiedni dobór ich pojemności do ilości wytwarzanych odpadów i częstotliwości ich odbioru

3) Przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a w przypadku jej braku wyposażenie nieruchomości w szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych /szambo/ lub przydomową oczyszczalnie ścieków bytowych,

4) zbierania w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych obejmujących następujące frakcje:

a) papier i tektura;

b) metal;

c) szkło;

d) tworzywa sztuczne;

e) opakowania wielomateriałowe;

f) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji;

g) przeterminowane leki i chemikalia;

h) zużyte baterie i akumulatory,

i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

j) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

k) odpady budowlane i rozbiórkowe,

l) zużyte opony

ł) odpady zielone

5) Pozostałe frakcje odpadów komunalnych mogą być zbierane łącznie jako zmieszane odpady komunalne.

6) Uprzątnięcia sopli lodowych oraz nawisów śnieżnych z dachów budynków przylegających do ogólnodostępnych chodników zagrażających bezpieczeństwu przechodniów, niezwłocznie po ich pojawieniu się;

7) Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, niezwłocznie po ich pojawieniu się;

8) Usunięcia śliskości na chodnikach położonych wzdłuż nieruchomości, niezwłocznie po ich pojawieniu się;

§ 3. Na terenie gminy, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, zabrania się:

1) spalania odpadów powodujących wprowadzanie do atmosfery substancji szkodliwych, a w szczególności opon, folii, opakowań z tworzyw sztucznych itp.;

2) wypalania traw;

3) zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt;

4) indywidualnego wywożenia i wysypywania odpadów stałych;

5) wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjamizlewnymi;

6) odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z obornika do zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są ścieki bytowe.

§ 4. Mycie pojazdów mechanicznych poza myjniami może odbywać się wyłącznie na terenie zapewniającym odprowadzanie powstających ścieków do zbiorników bezodpływowych lub do kanalizacji sanitarnej. W szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do gruntu.

§ 5. Naprawa pojazdów mechanicznych poza warsztatami naprawczymi mogą odbywać się wyłącznie w miejscach, w których prace związane z naprawą pojazdów nie będą uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, oraz pod warunkiem, że nie będą powodowały zanieczyszczenia środowiska wodno-gruntowego, a sposób postępowania z odpadami powstającymi w wyniku naprawy będzie zgodny z przepisami szczególnymi.

Rozdział 3.
RODZAJ I MINIMALNA POJEMNOŚĆ POJEMNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ORAZ DROGACH PUBLICZNYCH, WARUNKÓW ROZMIESZCZENIA TYCH POJEMNIKÓW I ICH UTRZYMANIA W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM, PORZADKOWYM I TECHNICZNYM

§ 6. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości między innymi poprzez wyposażenie jej w odpowiednie urządzenia (pojemniki, kontenery, worki) do zbierania odpadów o odpowiedniej pojemności, uwzględniając częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości.

2. Przewiduje się następujące pojemniki do zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Rutki:

1) kosze uliczne o pojemności nie mniejszej niż 20 l,

2) pojemniki zamykane o pojemności nie mniejszej niż 120l,worki o pojemności od 60 litrów wykonane z folii o grubości dostosowanej do ilości i rodzaju odpadów, wykluczającej rozerwanie się worka.,

3) kontenery o pojemności od 1,1m3.

3. Na terenie nieruchomości zamieszkałej musi być co najmniej jeden pojemnik o pojemności minimum 120l. Średnia ilość pojemników powinna odpowiadać iloczynowi liczby mieszkańców przez przyjęty wskaźnik w wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami przy zachowaniu częstotliwości odbioru odpadów wskazanej w niniejszym regulaminie.

4. Pojemniki, kontenery i worki wymienione w ust. 1 pkt 2, 3, 4 powinny spełniać wymagania obowiązujących Polskich Norm lub posiadać wystawioną przez producenta deklarację zgodności.

5. Kosze uliczne rozmieszcza się w szczególności przy oznakowanych przejściach dla pieszych, przystankach komunikacyjnych oraz miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego.

§ 7. 1. Dla potrzeb selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy stosować pojemniki, worki lub kontenery, odpowiadające rodzajowi gromadzonego odpadu, według następującej kolorystyki:

1) niebieski - z przeznaczeniem na papier i tekturę,

2) biały - z przeznaczeniem na szkło bezbarwne,

3) zielony - z przeznaczeniem na szkło kolorowe ,

4) żółte- z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne,

5) brązowy - z przeznaczeniem na odpady zielone.

2. W zabudowie wielorodzinnej pojemniki na potrzeby selektywnej zbiórki odpadów powinny znajdować się w każdym stanowisku śmietnikowym.

3. Na terenie nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, należy stosować pojemniki na odpady zmieszane jak również pojemniki lub worki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych zgodnie z § 6 ust2 i § 7ust. 1. Na pojemnikach powinna być umieszczona w sposób trwały czytelna informacja zawierająca dane identyfikujące jednostkę wywozową odbierającą odpady komunalne.

§ 8. 1. W celu wyposażenia nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w pojemniki o odpowiedniej pojemności, ustala się następującą minimalna tygodniową ilość wytworzonych odpadów komunalnych:

1) dla budynków użyteczności publiczne, poza wymienionymi poniżej - 2 l na każdego pracownika

2) dla szkół wszelkiego typu - 3 l pojemności na ucznia i pracownika,

3) dla żłobków i przedszkoli - 3 l na każde dziecko i pracownika

4) dla lokali handlowych - 50 l pojemności na każde 10m2 powierzchni użytkowej, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na lokal,

5) dla lokali gastronomicznych - 20 l pojemności na jedno miejsce konsumpcyjne, ,

6) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - co najmniej jeden pojemnik 110l

7) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych - 120 l pojemności na każdych 10 pracowników,

2. Właściciele domków letniskowych zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w jeden pojemnik o pojemności 120l;

3. Jeżeli ilość pojemników lub kontenerów na odpady ustawionych na nieruchomości zgodnie z zasadami przyjętymi w niniejszym Regulaminie jest niewystarczająca, należy ustawić dodatkowe lub o większej pojemności.

§ 9. 1. Pojemniki i worki na odpady należy ustawić w miejscach łatwo dostępnych dla użytkowników i pracowników jednostki wywozowej w sposób nie powodujący uciążliwości dla mieszkańców i osób trzecich.

2. Pojemniki i worki powinny być ustawione w granicy nieruchomości lub bezpośrednio przy ogrodzeniu w miejscu specjalnie do tego wydzielonym, na równej powierzchni, w miarę możliwości utwardzonej, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota.

3. Zabrania się wrzucania do pojemników i worków na odpady komunalne : śniegu, lodu, gruzu, gorącego żużlu i popiołu, odpadów niebezpiecznych, medycznych oraz spalania odpadów komunalnych.

4. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy utrzymywać w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, w szczególności poprzez ich okresowe mycie i dezynfekowanie.

§ 10. Organizatorzy imprez masowych są zobowiązani do wyposażenia miejsca, w którym impreza się odbywa w odpowiednią ilość pojemników na odpady stałe oraz zapewnienie odpowiedniej liczby toalet, a następnie oczyszczenie terenu bezpośrednio po zakończeniu imprezy i terenów przyległych, jeśli zachodzi taka potrzeba.

Rozdział 4.
CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH I NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI ORAZ TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO

§ 11. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zgodnie z harmonogramem, w sposób gwarantujący zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości.

2. Właściciele nieruchomości obowiązani są udostępnić pojemniki i worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawianie, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dostęp przez pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne.

§ 12. 1. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości i terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

1) z obszarów zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej:

a) odpady zmieszane - co najmniej raz w miesiącu;

b) zbierane selektywnie papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe - co najmniej raz na dwa miesiące

c) odpady ulegające biodegradacji - co najmniej raz w miesiącu

d) pozostałe zbierane selektywnie - co najmniej dwa razy w roku

2) dla zabudowy wielorodzinnej

a) odpady zmieszane - co najmniej jeden raz na dwa tygodnie;

b) zbierane selektywnie papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe - co najmniej raz na miesiąc;

c) odpady ulegające biodegradacji - co najmniej jeden raz na dwa tygodnie

d) pozostałe zbierane selektywnie - co najmniej dwa razy w roku

3) dla obiektów użyteczności publicznej, punktów handlowych i usługowych - co najmniej jeden raz na dwa tygodnie;

4) dla domków letniskowych i ogródków działkowych- co najmniej jeden raz w miesiącu;

5) z koszy ulicznych- co najmniej raz w tygodniu lub według potrzeb, nie dopuszczając do ich przepełnienia;

6) z cmentarzy - co najmniej 1 raz miesiącu lub według potrzeb, nie dopuszczając do przepełnienia się pojemników na odpady.

2. Odpady wielkogabarytowe zbierane są tak jak pozostałe selektywnie zbierane, jednakże bez umieszczania ich w workach.

3. Odpady budowlano-remontowe z prac prowadzonych we własnym zakresie zbiera się w kontenerach przeznaczonych do gromadzenia tego rodzaju odpadów, udostępnionych przez jednostkę wywozową i odbierane na indywidualne zgłoszenie w zależności od potrzeb.

4. Odpady niebezpieczne należy gromadzić, a także przygotować do odbioru w taki sposób, aby uniemożliwić ich oddziaływanie lub ograniczyć dostęp osób trzecich.

5. Powstające w gospodarstwach domowych odpady ulegające biodegradacji powinny być w pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie, poprzez kompostowanie w przydomowych kompostownikach w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej, jeżeli nie powoduje to uciążliwości dla otoczenia i negatywnego oddziaływania na środowisko. Odpady ulegające biodegradacji można również przekazywać przedsiębiorcy w workach lub pojemnikach odpowiedniego koloru.

6. Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z terenu nieruchomości zamieszkałej, odbierane będą przez przedsiębiorcę w czasie zbiórek prowadzonych akcyjnie, co najmniej dwa razy w roku. O terminie i sposobie odbioru odpadów mieszkańcy zostaną powiadomieni przez gminę.

7. Zebrane selektywnie odpady należy przekazywać jednostce wywozowej zgodnie z harmonogramem lub dostarczyć je do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przez ich wytwórców we własnym zakresie i na własny koszt.

§ 13. 1. Właściciele nieruchomości wyposażeni w zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do ich przepełnienia bądź wylewania się na powierzchnię ziemi gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości co najmniej raz na kwartał, z zastrzeżeniem ust. 1.

3. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji.

Rozdział 5.
WYMAGANIA WYNIKAJACE Z WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

§ 14. Wymagania z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami na lata 2012-2017 w gospodarce odpadami komunalnymi dotyczące Gminy Rutki ustalono następująco:

1) Gospodarka odpadami w województwie opiera się na wskazanych w planie regionach gospodarki odpadami (RGO). Odpady komunalne zmieszane, odpady z pielęgnacji terenów zielonych oraz pozostałości z sortowni odpadów komunalnych przeznaczone do składowania mogą być zagospodarowane tylko i wyłącznie w ramach danego regionu. Dla Gminy Rutki wyznaczonym RGO jest Region Zachodni obszar Czerwony Bór.

2) W każdym regionie gospodarki odpadami wyznacza się instalacje regionalne oraz instalacje zastępcze. Dla Gminy Rutki wyznaczono Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Czerwonym Borze tj. Zakład Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze jako INSTALACIĘ REGIONALNĄ oraz Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Czartorii tj. Zakład Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czartorii jako INSTALACJĘ ZASTĘPCZĄ.

Rozdział 6.
OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJACYCH ZWIERZETA DOMOWE

§ 15. Osoby utrzymujące lub sprawujące opiekę nad zwierzętami domowymi są zobowiązane do zachowania środków ostrożności mających na celu ochronę zdrowia i życia ludzi, wyeliminowanie zagrożeń i uciążliwości dla otoczenia.

§ 16. Trzymający zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki, a w szczególności nie pozostawianie ich bez dozoru.

§ 17. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe, a w szczególności psy, należy:

1) Stały i skuteczny dozór nad psami i innymi zwierzętami domowymi;

2) Posiadania zaświadczenia o aktualnych szczepieniach;

3) Sprzątanie i usuwanie odchodów pozostawionych przez te zwierzęta na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku;

4) Wyprowadzania psów wyłącznie na smyczy i w kagańcu;

5) Zwolnienie psa ze smyczy poza posesją jest dozwolone, jeśli miejsce jest mało uczęszczane, pies posiada nałożony kaganiec a właściciel sprawuje nadzór nad jego zachowaniem;

6) Zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy na terenie posesji jest możliwe w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa, oraz umieszczenie tabliczki ze stosownym ostrzeżeniem.

7) Nie wprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej;

8) Nie wprowadzanie zwierząt domowych na teren placów zabaw, boisk, piaskownic;

9) Uzyskanie zezwolenia Wójta na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną:.

Rozdział 7.
ZASADAY UTRZYMYWANIA ZWIERZAT GOSPODARSKICH NA TERENACH WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ

§ 18. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, mogą być hodowane zwierzęta gospodarskie pod następującymi warunkami :

1) przestrzegania warunków sanitarno - epidemiologicznych:

2) pomieszczenia, w których zwierzęta są przetrzymywane spełniają warunki prawem przewidziane, w tym sanitarne i techniczne

3) wytwarzane podczas prowadzonej hodowli odpady i nieczystości będą gromadzone i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie będą powodować zanieczyszczenia terenu nieruchomości, jak również wód powierzchniowych i podziemnych;

4) prowadzenie hodowli nie będzie powodowało uciążliwości, dla współużytkowników oraz użytkowników nieruchomości sąsiednich, szczególnie w zakresie emisji hałasu, odorów i innych zanieczyszczeń.

Rozdział 8.
WYZNACZENIE OBSZARÓW PODLEGAJACYCH OBOWIAZKOWEJ DERATYZACJI I TERMINÓW JEJ PRZEPROWADZENIA

§ 19. 1. W przypadku wystąpienia na terenie nieruchomości gryzoni, właściciele nieruchomości zobowiązani są niezwłocznie przeprowadzić obowiązkową deratyzację.

2. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, wójt, w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, określi obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz określi, termin jej przeprowadzenia.

3. Informację o terminie i obszarze, na którym ma być przeprowadzona deratyzacja podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Rozdział 9.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 20. 1. Kontrolę stosowania przepisów niniejszego Regulaminu sprawują pracownicy Urzędu upoważnieni przez Wójta Gminy Rutki.

2. Właściciele nieruchomości i wszystkie osoby zobowiązane do stosowania Regulaminu zobowiązani są wobec osób uprawnionych do kontroli, wymienionych w ust. 1 do:

1) umożliwienia wstępu na teren nieruchomości w celu wykonania czynności kontrolnych;

2) udzielenia informacji związanych z realizacją obowiązków nałożonych Regulaminem;

3) okazanie dokumentów i udostępnianie danych potwierdzających wykonanie przepisów niniejszego Regulaminu.

§ 21. Kto nie wykonuje obowiązków określonych niniejszym Regulaminem podlega sankcjom określonym w ustawie o utrzymaniu i porządku w gminach.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe