Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/145/13 Rady Gminy Brańsk

z dnia 21 lutego 2013r.

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Brańsk

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012r. poz. 567, z 2013r. poz. 153) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Brańsk.

§ 2. Konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Brańsk przeprowadza się w przypadkach przewidzianych ustawami oraz w innych sprawach ważnych dla Gminy Brańsk.

§ 3. 1. W sprawach wymagających konsultacji z mieszkańcami całej gminy decyzję o ich przeprowadzeniu podejmuje Rada Gminy w formie odrębnej uchwały.

2. Decyzję o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami w sprawie dotyczącej części gminy lub danego sołectwa podejmuje Wójt Gminy w formie zarządzenia.

3. Uchwała lub zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji winna określać:

1) przedmiot konsultacji;

2) obszar objęty konsultacją (zasięg terytorialny);

3) miejsce i termin przeprowadzenia konsultacji;

4) formę przeprowadzenia konsultacji.

4. Uchwałę lub zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4. W zależności od przedmiotu konsultacji i zasięgu terytorialnego, w konsultacjach mogą brać udział mieszkańcy gminy lub poszczególnych sołectw stale zamieszkujący na terenie gminy lub sołectwa uprawnieni do głosowania.

§ 5. Łączenie, podział lub znoszenie gminy wymaga konsultacji z mieszkańcami całej gminy.

§ 6. 1. Konsultacje należy przeprowadzić przy zastosowaniu, co najmniej jednej z wymienionych form:

1) bezpośredniego spotkania z mieszkańcami w sołectwach na zwołanych przez Wójta w tym celu zebraniach wiejskich,

2) pisemnej, np. ankiety konsultacyjnej, której wzór w zależności od zasięgu konsultacji każdorazowo określi Rada Gminy w uchwale lub wójt gminy w zarządzeniu,

3) przy użyciu technik informatycznych np. e-mail, ankiety internetowe,

4) poprzez wyłożenie do publicznego wglądu dokumentu podlegającego konsultacjom wraz z określeniem terminu na składanie uwag i wniosków odnośnie jego treści.

2. Możliwe jest łączenie formy ankiety z innymi sposobami przeprowadzenia konsultacji.

3. Konsultacje mogą polegać na:

1) udzieleniu odpowiedzi na postawione pytanie lub pytania;

2) wyborze jednego z zaproponowanych rozwiązań.

3) wyrażeniu opinii lub złożeniu uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji;

§ 7. 1. Wynik konsultacji z zebrania wiejskiego, na którym zostanie przedstawiony przedmiot konsultacji i zostanie wyrażone przez mieszkańców na jego temat stanowisko, powinno jednoznacznie wynikać z protokołu sporządzonego zdanego spotkania, podpisanego przez Przewodniczącego Zebrania lub sołtysa.

2. W protokole należy w szczególności określić liczbę osób popierających stanowisko, przeciwnych i wstrzymujących się.

3. Do protokołu dołącza się listę obecności mieszkańców wraz z ich podpisami.

§ 8. 1. Przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami w drodze ankiety polega na przekazaniu przez organ gminy mieszkańcom pisemnego zapytania zawierającego wszczególności:

1) oznaczenie organizatora konsultacji;

2) przedmiot konsultacji wyrażony w zdaniu pytającym;

3) alternatywne odpowiedzi - "tak", "nie", "wstrzymuję się";

4) pouczenie o konieczności wyboru jednej z odpowiedzi.

2. Mieszkańcy potwierdzają swój udział w konsultacjach podpisem na wykazie osób uprawnionych do wzięcia udziału w konsultacjach.

3. W przypadku, gdy w czasie konsultacji rozstrzyganych jest kilka spraw, formularz zawiera alternatywne rozwiązanie wszystkich konsultowanych zagadnień.

§ 9. 1. W przypadku konsultacji określonej w § 8, konsultacje przeprowadza zespół konsultacyjny powołany przez Wójta spośród pracowników urzędu gminy.

2. Po zakończeniu konsultacji z mieszkańcami zespół, o którym mowa w ust. 1, sporządza protokół, którego wzór stanowi załącznik Nr 1do uchwały.

§ 10. 1. Jeżeli przedmiot konsultacji dotyczy całej gminy, konsultacje z mieszkańcami uważa się za ważne, jeżeli wzięło w nich udział co najmniej 30% mieszkańców gminy uprawnionych do głosowania.

2. Do ustalenia ważności konsultacji podczas zebrania wiejskiego mają zastosowanie postanowienia statutu sołectwa, a w przypadku braku wymaganej frekwencji określonej w statucie konsultacje są ważne, jeżeli odbyły się w drugim, wyznaczonym wcześniej i podanym do publicznej wiadomości terminie, bez względu na ilość osób obecnych na zebraniu.

3. Jeżeli przedmiot konsultacji dotyczy kilku sołectw, stosuje się odpowiednio ust. 2.

§ 11. Wyniki konsultacji nie wiążą organów gminy, chyba że ustawowe przepisy stanowią inaczej.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brańsk.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Feliks Aleksander WróblewskiZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/145/13
Rady Gminy Brańsk
z dnia 21 lutego 2013 r.

Protokół z konsultacji

I. Zespół Konsultacyjny ustalił następujące wyniki konsultacji.:

1. Liczba osób uprawnionych do wzięcia udziału w konsultacjach ....................................

2. Liczba otrzymanych ankiet konsultacyjnych ....................................

3. Liczba osób, którym wydano ankiety konsultacyjne ....................................

4. Zwrócono ankiet konsultacyjnych ....................................

w tym:

1) ankiet ważnych ....................................

2) ankiet nieważnych ....................................

II. Na poszczególne pytania oddano następującą liczbę głosów: *

1. Pytanie Nr 1: ..............................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

1) Głosów ważnych oddano ....................................

2) Głosów nieważnych oddano ....................................

Jestem ZA .....................

Jestem PRZECIW .....................

WSTRZYMUJĘ SIĘ .....................

2. Zespół Konsultacyjny stwierdził, że:

1) Liczba głosów stanowiąca co najmniej 30% głosów ważnych wymagana do ważności konsultacji na pytanie Nr 1 wynosi .................., w wyniku czego stwierdził, że konsultacje są ważne /nieważne**

2) Liczba głosów stanowiąca ponad połowę głosów ważnych wymagana do ważności konsultacji na pytanie Nr 1 wynosi .................., w wyniku czego uzyskano odpowiedź:

Mieszkańcy Gminy Brańsk ………....................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

III. Uwagi Zespołu Konsultacyjnego związane z ustaleniem wyników konsultacji:

..........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Przy sporządzaniu protokołu obecni byli:

1. ....................................................................................... ........................................

(nazwisko, imię, funkcja wZespole Konsultacyjnym) (podpis)

2. ........................................................................................ .........................................

3. ......................................................................................... ..........................................

4. ......................................................................................... ..........................................

Data i miejsce sporządzenia protokołu:…………………………………………………………

* w przypadku większej ilości pytań powiela się pkt II-III odpowiednio

** niepotrzebne skreślić, dotyczy konsultacji obejmujących teren całej gminy


Przewodniczący Rady Gminy


Feliks Aleksander Wróblewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe