Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII/190/13 Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 26 lutego 2013r.

w sprawie warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117. poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) i art. 7 a ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) Rada Miasta Bielsk Podlaski uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się doroczną nagrodę Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski w uznaniu całokształtu działalności lub za osiągnięcia o istotnym znaczeniu w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

2. Nagroda może być indywidualna lub zbiorowa i może być przyznana osobie fizycznej, prawnej oraz innemu podmiotowi działającemu na rzecz miasta Bielsk Podlaski.

3. Nagroda ma charakter pieniężny.

§ 2. Każdy spośród nagrodzonych może otrzymać tylko jedną nagrodę za to samo osiągnięcie i tylko jedną nagrodę za całokształt działalności.

§ 3. 1. Nagrody przyznawane są przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z inicjatywy własnej lub na wniosek.

2. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:

1) dane osobowe kandydata (kandydatów) do nagrody lub nazwę podmiotu i jego adres;

2) dane dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności albo informacje o osiągnięciach uzasadniających przyznanie nagrody;

3) dane osoby (podmiotu) składającego wniosek.

3. Wzór wniosku stanowi załącznik do uchwały.

4. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio w przypadku przyznania nagrody z inicjatywy własnej.

§ 4. 1. Wnioski w sprawie przyznania nagród składa się w Urzędzie Mista Bielsk Podlaski w terminie do dnia 30 września każdego roku.

2. Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski może przyznać nagrodę z inicjatywy własnej w każdym terminie.

3. W razie stwierdzenia braków formalnych, wzywa się wnioskodawcę do ich usunięcia w terminie 14 dni.

4. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:

1) złożenia po terminie;

2) śmierci kandydata lub wycofania wniosku przez wnioskodawcę;

3) braków formalnych, jeżeli nie uzupełniono ich w wyznaczonym terminie.

§ 5. 1. Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski powierza przeprowadzenie postępowania w sprawie nagród, w tym opiniowanie wniosków oraz składanie propozycji osoby laureata lub laureatów i propozycji co do wielkości nagród, powołanej w drodze zarządzenia komisji.

2. Rozpatrując wnioski, komisja bierze pod uwagę znaczenie i uznanie dorobku, oryginalny charakter osiągnięć lub wspieranie i promocję działalności istotnej dla twórczości artystycznej, upowszechniania lub ochrony kultury.

3. Po otrzymaniu opinii, Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski rozstrzyga o przyznaniu nagrody oraz podaje informację do publicznej wiadomości.

§ 6. 1. Nagrody wypłacane są w terminie ustalanym przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski w ramach środków zaplanowanych w budżecie miasta w dz. 926 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

2. Najwyższa wartość przyznawanej nagrody finansowej nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej wysokości trzykrotnego przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej na koniec roku poprzedzającego przyznanie nagrody.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski.

§ 8. Traci moc uchwała Nr XIX/96/04 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie ustanowienia, szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz wysokości dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury(Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 13, poz. 280).

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Kazimierz Henryk Leszczyński


Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/190/13
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 26 lutego 2013 r.

Wniosek o przyznanie nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczosci artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

I. Wnioskodawca

1. Pełna nazwa:..............................................................................................................................................

2. Adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica, telefon lub adres poczty elektronicznej)...............................
......................................................................................................................................................................

II. Dane o kandydacie do nagrody

1. Imię i nazwisko kandydata (nazwa zespołu, podmiotu), adres, telefon, e-mail:.....................................
.....................................................................................................................................................................

2. Pesel/Nip..................................................................................................................................................

3. Adres Urzędu Skarbowego:......................................................................................................................

4. Numer konta bankowego kandydata/podmiotu:.......................................................................................

III. Uzasadnienie wniosku:

Charakterystyka dotychczasowej działalności kandydata/zespołu/podmiotu i informacja o osiągnięciach uzasadniających przyznanie nagrody:...................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

Inne przyznane do tej pory nagrody/wyróżnienia:

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

(wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do procedury związanej z przyznawaniem nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 z późn. zm).

....................................................

(podpis kandydata)

........................................................

(miejscowośc, data)

.....................................................

(podpis wnioskodawcy)

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe