Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII/96/13 Rady Gminy Grodzisk

z dnia 27 lutego 2013r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Grodzisk

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 z 2011r Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ), uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. 1. Stwierdza się, iż miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części gminy Grodzisk, o którym mowa w ust. 2 nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grodzisk, uchwalonego uchwałą Nr V/28/99 Rady Gminy Grodzisk z dnia 26 kwietnia 1999 r., zmienionego uchwałą Nr XXVII/130/10 Rady Gminy Grodzisk z dnia 2 września 2010 r.

2. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części gminy Grodzisk, obejmujący działki nr geodezyjny 78/1, 80/3, 80/5, 82, 84, położone na terenie wsi Czarna Cerkiewna, gmina Grodzisk, z przeznaczeniem pod powierzchniową eksploatację surowców mineralnych, w skład którego wchodzą:

1) część tekstowa planu stanowiąca treść niniejszej uchwały;

2) załączniki do niniejszej uchwały, tj.:

a) część graficzna w postaci rysunku planu w skali 1: 1 000 - Zał. Nr 1,

b) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Wójta Gminy Grodzisk uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Grodzisk, w trakcie jego wyłożenia do publicznego wglądu - Zał. Nr 2,

c) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych - Zał. Nr 3.

§ 2. 1. Podstawę opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowią:

1) uchwała Nr XIII/66/12 Rady Gminy Grodzisk z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Grodzisk;

2) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grodzisk uchwalone uchwałą Nr V/28/99 Rady Gminy Grodzisk z dnia 26 kwietnia 1999 r., zmienione uchwałą Nr XXVII/130/10 Rady Gminy Grodzisk z dnia 2 września 2010 r.

2. Przedmiotem planu miejscowego są zagadnienia związane z przeznaczeniem terenu pod powierzchniową eksploatację surowców mineralnych, na który, po opinii i uzgodnieniu przez Wójta Gminy Grodzisk, na podstawie niniejszego planu, zgodnie z art. 7 oraz art. 23, ust. 2, pkt.1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) mogą być udzielone koncesje na poszukiwanie i wydobywanie kopaliny, stąd elementy obowiązujące i nieobligatoryjne w planie, zawarte w art. 15, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ) określone są w sposób następujący:

1) przeznaczenie terenów pod powierzchniową eksploatację surowców mineralnych, oznaczonych symbolem PG, w tym pasów ochronnych (filarów ochronnych), oznaczonych symbolem po oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania (§ 6 tekstu oraz w załączniku graficznym);

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego (§ 7 tekstu);

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego (§ 7 tekstu);

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej (§ 7 tekstu);

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych (w planie zagadnienie nie występuje);

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy (w planie zagadnienie nie występuje);

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych (§ 7 tekstu);

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym (w planie zagadnienie nie występuje);

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy (§ 7 tekstu);

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej (§ 7 tekstu);

11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów (§ 7 tekstu);

12) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym- Dz. U. z 2012 r. poz. 647 (§ 8 tekstu);

13) granice obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji (§ 7 tekstu);

14) przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze (§4 tekstu);

15) ustalenia dotyczące potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa i zasady ochrony przeciwpożarowej - nie dotyczy.

§ 3. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, bądź różnych zasadach zagospodarowania;

2) linie pasów ochronnych.

§ 4. Przeznacza się tereny na inne cele niż rolnicze na podstawie wyznaczonych w planie funkcji terenów, z ich przeznaczeniem pod eksploatację surowców mineralnych, które nie wymagają uzyskiwania zgody organów, o których mowa w art. 7, ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz.1266 z późn. zm ).

§ 5. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) planie - należy przez to rozumieć ustalenia planu (tekst i rysunek) określonego w § 1 uchwały;

2) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy;

3) przepisach szczególnych i odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw z przepisami wykonawczymi;

4) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek przedstawiony na mapie w skali 1: 000, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały;

5) terenie - należy przez to rozumieć teren o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, opisanego w tekście planu oraz wyznaczonego na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;

6) obszarze górniczym i terenie górniczym - należy przez to rozumieć definicje zawarte w art. 6, pkt. 5 i 15 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981);

7) pasie ochronnym - należy przez to rozumieć pas terenu położony między górnym bezpiecznym obrzeżem wyrobiska, a linią rozgraniczającą obiekt lub teren chroniony od strony wyrobiska, który może stanowić część filara ochronnego;

8) filarze ochronnym - należy przez to rozumieć część terenu górniczego, w graniach którego nie może być prowadzone wydobycie kopalin, ze względu na konieczność ochrony obiektów lub obszarów położonych na terenie górniczym lub jego pobliżu.

Rozdział 2.
PRZEZNACZENIE TERENÓW ORAZ LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA

§ 6. 1. Przeznacza się pod powierzchniową eksploatację surowców mineralnych teren oznaczony symbolem PG o powierzchni 4,5786 ha, obejmujący działki nr geodezyjny 78/1, 80/3, 80/5, 82, 84, położony na terenie wsi Czarna Cerkiewna, gmina Grodzisk, na który mogą być wydane koncesje na poszukiwanie i wydobywanie kopalin z określeniem terenu górniczego i obszaru górniczego ( Zał. Nr 1).

2. W ramach terenu określonego w ust. 1 ustala się pasy ochronne (filary ochronne) wzdłuż dróg, granic sąsiednich działek, oznaczone symbolem po;

3. Dla obsługi kopalni dopuszcza się na obszarze eksploatacji surowców mineralnych i pasa ochronnego teren obsługi technicznej, o tymczasowej lokalizacji, tj.:

1) pomieszczenia socjalne i sanitarne;

2) punkt naprawy sprzętu;

3) urządzenia zaopatrzenia w energię elektryczną, wodę, odprowadzanie ścieków sanitarnych, przemysłowych, wód opadowych i nieczystości stałych.

Rozdział 3.
ZASADY I WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW

§ 7. Na terenie, o którym mowa w § 6 ustala się następujące warunki i zasady zagospodarowania:

1) należy uwzględnić wymagania przepisów szczególnych w zakresie ochrony środowiska;

2) podmiot zamierzający prowadzić wydobycie surowców mineralnych powinien uzyskać koncesję na wydobywanie kopaliny, jako podstawę działalności gospodarczej oraz spełnić warunki zawarte w przepisach szczególnych;

3) powiązanie komunikacyjne z układem zewnętrznym stanowią drogi nr geodezyjny 356 i 355 przyległe do terenu PG; doprowadzające ruch do dróg leżących poza terenem planu tj. gminnej Nr 108799B Dołubowo Wyręby - Czarna Cerkiewna, wewnętrznej leżącej po północno - zachodniej stronie wsi Czarna Cerkiewna, łączącymi się z droga powiatową Nr 1715B Czarna Wielka - Czarna Średnia - Czarna Cerkiewna - Siemiony - Koryciny;

4) ustala się obsługę komunikacyjną terenu eksploatacji surowców mineralnych z dróg nr geodezyjny 356 i 355, przylegających do tego terenu z zachowaniem następujących warunków:

a) włączenie zjazdów do drogi wykonać z zachowaniem warunków widoczności przewidzianych w przepisach szczególnych i odrębnych, w uzgodnieniu z zarządcą drogi,

b) plan dopuszcza częściowe lub całkowite umocnienie przyległej drogi do przedmiotowego terenu (PG) i ewentualnych dróg wewnętrznych na terenie PG, z zachowaniem warunków przewidzianych w przepisach szczególnych w uzgodnieniu z zarządcą drogi,

c) zapewnienie ciągłości odwodnienia zjazdu wzdłuż drogi gminnej,

d) linie zabudowy 10 m od linii rozgraniczającej dróg nr geodezyjny 356 i 355 i 6 m od granic sąsiednich działek geodezyjnych,

5) ewentualne zaopatrzenie w energię elektryczną od najbliższej istniejącej linii elektroenergetycznej, po dostosowaniu jej do nowych warunków pracy i rozbudowie w stosownym zakresie - na warunkach gestora sieci i z zachowaniem przepisów szczególnych,

6) należy dokonać innych niezbędnych uzgodnień przewidzianych w przepisach szczególnych;

7) należy pozostawić pasy ochronne o szerokości 10 m od istniejących dróg nr geodezyjny 356 i 355 oraz 6 m od działek sąsiednich; pasy ochronne mogą pełnić jednocześnie funkcję filarów ochronnych;

8) kąt nachylanie stoku wyrobiska powinien wynosić nie więcej niż 30o;

9) zdejmowany sukcesywnie nadkład należy gromadzić na tymczasowych zwałowiskach, natomiast podczas eksploatacji i rekultywacji w odniesieniu do przemieszczanych mas ziemnych będzie prowadzona gospodarka bezodpadowa; nadkład w całości zostanie wykorzystany do rekultywacji terenu poeksploatacyjnego, zgodnie z programem rekultywacji terenu;

10) po wyeksploatowaniu surowców, wyrobisko należy zrekultywować jako teren leśny lub rolny, wykorzystując także zasoby hałd utworzonych ze składowania nadkładów; dopuszcza się lokalizację inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej w rozumieniu przepisów szczególnych,

11) ustala się następujące zasady zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków dla terenu naturalnego złoża surowców mineralnych, przy zachowaniu przepisów odrębnych i szczególnych:

a) zaopatrzenie w wodę do celów komunalnych i przeciwpożarowych z lokalnego ujęcia wody na terenie własnej działki z ustaleniem miejsca usytuowania na etapie projektu zagospodarowania terenu,

b) dopuszcza się zaopatrzenie w wodę do celów socjalnych poprzez dowóz kontenerem wody pitnej, a do celów technologicznych wykorzystania w obiegu zamkniętym wody ze zbiorników otwartych powstałych po wyeksploatowaniu złoża,

c) odprowadzanie ścieków komunalnych do szczelnych zbiorników bezodpływowych, z zapewnieniem ich wywożenia do punktu zlewnego w najbliższej oczyszczalni ścieków lub utylizacji ścieków w oczyszczalni z lokalizacją w obrębie własnej działki i po oczyszczeniu doprowadzenia do gruntu na własnym terenie,

a) d) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych:

- z utwardzonych szczelnych powierzchni dróg wewnętrznych, parkingów i innych terenów o znacznym zanieczyszczeniu zawiesiną i substancjami ropopochodnymi do lokalnej sieci kanalizacji deszczowej i, przed wprowadzeniem do gruntu, oczyszczenie w taki sposób, aby spełniały wymogi ochrony środowiska określone w przepisach szczególnych,

- z terenów o małym stopniu zanieczyszczenia mogą być odprowadzane bezpośrednio do gruntu w granicach własnej działki, w sposób uniemożliwiający spływ tych wód na grunty sąsiednie,

e) ustala się zakaz wprowadzania do wód lub do ziemi ścieków i wód opadowych nie spełniających obowiązujących norm;

12) ustala się następujące zasady zagospodarowania wynikające z potrzeb ochrony środowiska:

a) nie należy dopuszczać do niszczenia lub uszkadzania powierzchni ziemi przez niewłaściwe składowanie odpadów i odprowadzanie ścieków;

b) po zakończeniu eksploatacji złoża, ustala się:

- sukcesywną rekultywację w zakresie ustalonym w dokumentacji rekultywacji, obejmującą właściwe kształtowanie rzeźby terenu,

- sukcesywne zagospodarowanie terenu obszaru objętego eksploatacją z pozostawieniem zbiorników wodnych,

- sukcesywne przywracanie do właściwego stanu innych, nie wymienionych wyżej, elementów środowiska przyrodniczego;

13) szczególne warunki zagospodarowania terenu, w tym sposób tymczasowego zagospodarowania, zakaz zabudowy, wynikający z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych:

a) do czasu podjęcia eksploatacji surowców mineralnych teren pozostawia się w dotychczasowym sposobie użytkowania z dopuszczeniem prac geologicznych,

b) usuwanie wszelkiego rodzaju odpadów z terenu nieruchomości winno odbywać się na zasadach określonych w przepisach odrębnych,

c) zakazuje się wszelkiej innej zabudowy niż wymienionej w niniejszej uchwale,

d) na terenie objętym planem nie występują zabytki nieruchome ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków, ani też stanowiska archeologiczne - jeżeli jednakże, w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, odkryty zostanie przedmiot (obiekt), co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem należy:

- wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot (obiekt),

- zabezpieczyć przy użyciu dostępnych środków ten przedmiot (obiekt) i miejsce jego odkrycia,

- niezwłocznie zawiadomić o tym właściwe wojewódzkie służby konserwatorskie, a jeżeli jest to niemożliwe Wójta Gminy Grodzisk.

Rozdział 4.
PRZEPISY POZOSTAŁE

§ 8. Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu jednorazowej opłaty w związku ze wzrostem wartości nieruchomości będących przedmiotem planu w wysokości 30% (słownie: trzydzieści procent).

Rozdział 5.
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/96/13
Rady Gminy Grodzisk
z dnia 27 lutego 2013 r.

Część .
GRAFICZNA

(Działki nr 78/1, 80/3, 80/5, 82, 84 WE WSI Czarna CERKIEWNA)

skala 1: 1 000

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
CZĘŚCI GMINY Grodzisk


infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/96/13
Rady Gminy Grodzisk
z dnia 27 lutego 2013 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA

nieuwzględnionych przez Wójta Gminy Grodzisk uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Grodzisk w trakcie jego wyłożenia do publicznego wglądu w dniach od 20 grudnia 2012 r. do 10 stycznia 2013 r. i 14 dni po jego wyłożeniu

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647) Rada Gminy Grodzisk stwierdza, że w okresie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu nie wniesiono żadnych uwag.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/96/13
Rady Gminy Grodzisk
z dnia 27 lutego 2013 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIAZCJI

zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części gminy Grodzisk inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647) Rada Gminy Grodzisk nie stwierdza konieczności realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, ponieważ w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części gminy Grodzisk nie zapisano takich potrzeb.


Uzasadnienie

podjęcia przez Radę Gminy Grodzisk uchwały w sprawie

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Grodzisk

Uchwała Rady Gminy jest końcowym efektem prac nad sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Grodzisk, obejmującego działki nr geodezyjny 78/1, 80/3, 80/5, 82, 84 położone we wsi Czarna Cerkiewna, z ich przeznaczeniem pod powierzchniową eksploatację surowców mineralnych.

Prace nad planem podjęto na podstawie uchwały Nr XIII/66/12 Rady Gminy Grodzisk z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Grodzisk.

Podstawą prawną opracowania planu jest ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647).

W trakcie prac nad planem wykonano wszystkie opracowania i czynności przewidziane w wyżej wymienionej ustawie oraz innych przepisach, m.in.:

wykonano opracowanie ekofizjograficzne,

przeprowadzono strategiczną ocenę oddziaływania planu na środowisko, na podstawie art. 46, pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), w tym sporządzono prognozę oddziaływania na środowisko,

sporządzono prognozę skutków finansowych uchwalenia planu,

projekt planu zaopiniowała pozytywnie Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna w Grodzisku w dniu 14 listopada 2012 r.,

uzyskano stosowne opinie i uzgodnienia przewidziane prawem,

wyłożono projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu w dniach od 20 grudnia 2012 r. do 10 stycznia 2013 r., z terminem składania uwag do 24 stycznia 2013 r. oraz wyznaczono dyskusję publiczną w dniu 21 grudnia 2012 r.; do wyłożonego projektu planu nie zgłoszono żadnych uwag, nikt tez nie wziął udziału w dyskusji publicznej,.

Plan jest zgodny ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grodzisk, uchwalonym uchwałą Nr V/28/99 Rady Gminy Grodzisk z dnia 26 kwietnia 1999 r., zmienionym uchwałą Nr XXVII/130/10 z dnia 2 września 2010 r.

Uchwalony plan umożliwi realizację zamierzenia inwestycyjnego właściciela nieruchomości (powierzchniowa eksploatacja surowców mineralnych we wsi Czarna Cerkiewna), który wnioskował o jego sporządzenie.

Inwestycja te wpłynie pozytywnie na rozwój gospodarczy gminy.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe