Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 297/XXXIV/13 Rady Miejskiej Łomży

z dnia 27 lutego 2013r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 r ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 391) Rada Miejska Łomży uchwala, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów:

§ 1. W zamian za uiszczoną za dany miesiąc kalendarzowy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane będą powstałe w gospodarstwach domowych następujące rodzaje odpadów:

1) komunalne odpady zmieszane - w ilości 35 litrów w ciągu 2 tygodni na osobę,

2) papier, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, odpady biodegradowalne zebrane w sposób selektywny określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łomża - w każdej ilości,

3) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zebrane w sposób selektywny określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łomża - w każdej ilości.

§ 2. 1. Wywóz odpadów komunalnych zmieszanych z terenów o zabudowie:

1) jednorodzinnej, powinien odbywać się co najmniej 1 raz na dwa tygodnie,

2) wielorodzinnej, powinien odbywać się w miarę potrzeb, minimum 3 razy w tygodniu.

2. Wywóz odpadów biodegradowalnych z terenów o zabudowie:

1) jednorodzinnej, powinien odbywać się co najmniej 1 raz na dwa tygodnie,

2) wielorodzinnej, powinien odbywać się nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu.

3. Wywóz tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych z terenu o zabudowie:

1) jednorodzinnej, powinien odbywać się co najmniej 1 raz na dwa tygodnie,

2) wielorodzinnej, powinien odbywać się w miarę potrzeb nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu.

§ 3. Odpady powstałe na terenie nieruchomości, posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łomża, będą traktowane jako odpady zmieszane, a ich odbiór w zamian za uiszczoną opłatę, następował będzie w ilości, która nie będzie przekraczała 35 litrów na osobę na 2 tygodnie.

§ 4. Papier, szkło, zbierane selektywnie w sposób określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Łomża odbierane będą z częstotliwością nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu.

§ 5. 1. Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z terenu nieruchomości odbierane będą przez przedsiębiorców w czasie zbiórek prowadzonych akcyjnie, co najmniej dwa razy w roku. O terminie i sposobie odbioru przedsiębiorca powiadomi mieszkańców miasta na 7 dni przed planowaną akcją.

2. Odpady komunalne wymienione w ust. 1, odbierane będą po ich wystawieniu w dniu wywozu przed posesję, w miejsce dostępne dla odbierającego.

§ 6. Odpady remontowo-budowlane, powstałe w wyniku robót niewymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia do organu administracji architektoniczno-budowlanej, zgromadzone w specjalnie zamówionych u przedsiębiorcy pojemnikach, odbierane będą w ciągu 48 godzin od zgłoszenia potrzeby ich odbioru.

§ 7. 1. Odbiór odpadów odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem ustalonym przez przedsiębiorcę, z którym Miasto Łomża zawrze umowę na odbiór odpadów w danym sektorze.

2. W przypadku gdy dzień odbioru odpadów przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, dniem odbioru odpadów jest pierwszy dzień roboczy następujący po dniu wolnym.

§ 8. 1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowany w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Akademickiej 22 w Łomży, świadczył będzie usługi na rzecz mieszkańców w zakresie przyjmowania:

1) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

2) resztek farb, lakierów, klejów, żywic, środków do konserwacji i ochrony drewna oraz opakowania po nich,

3) rozpuszczalników, środków czyszczących, substancji do wywabiania plam i opakowania po nich,

4) zbiorników po aerozolach, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji i dezynsekcji,

5) środków ochrony roślin oraz opakowań po nich,

6) baterii i akumulatorów.

2. Odpady o których mowa w ust. 1 powstałe w gospodarstwach domowych będą dostarczane do punktu przez ich wytwórców.

3. Godziny otwarcia punktu zostaną podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomża.

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży


Maciej Andrzej Borysewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe