Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/132/2013 Rady Gminy Sidra

z dnia 14 marca 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170 poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821; z 2008r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706, z 2011r. Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 908, 1544) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VII/43/2011 Rady Gminy Sidra z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 238, poz.2832 ), w §1 ust.1 otrzymuje brzmienie: "Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Sidra, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określonych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela do ustalonego niżej w godzinach, tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć:

Lp.

Stanowisko kierownicze

Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć

1.

Dyrektor szkoły (zespołu) każdego typu liczącej:
- do 4 oddziałów
- 5 - 6 oddziałów
- 7 - 8 oddziałów
- 9 - 11 oddziałów
12 i więcej oddziałów


14
12
10
5
3

2.

Wicedyrektor szkoły (zespołu) każdego typu liczącej 12 i więcej oddziałów

12

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sidra.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą od dnia 01 września 2013 r.

Przewodniczący Rady


Andrzej Lulewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe