Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/164/13 Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 22 marca 2013r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki tej opłaty

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) oraz art. 6k ust.1, 2, 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z 2013r. poz. 21 i 228) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, określonej w art. 6j ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którą opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszona będzie od gospodarstwa domowego.

2. Przez gospodarstwo domowe nalezy rozumieć jedną osobę lub zespół osób, które mieszkają razem i wspólnie się utrzymują.

§ 2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi niesegregowanymi, w następujących wysokościach:

1) od gospodarstwa domowego 1 osobowego w wysokości 20,00 zł;

2) od gospodarstwa domowego 2 osobowego w wysokości 38,00 zł;

3) od gospodarstwa domowego 3 osobowego w wysokości 56,00 zł;

4) od gospodarstwa domowego 4 osobowego w wysokości 72,00 zł;

5) od gospodarstwa domowego 5 osobowego w wysokości 88,00 zł;

6) od gospodarstwa domowego 6 osobowego i więcej w wysokości 104,00 zł;

§ 3. W przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w następujących wysokościach:

1) od gospodarstwa domowego 1 osobowego w wysokości 10,00 zł;

2) od gospodarstwa domowego 2 osobowego w wysokości 19,00 zł;

3) od gospodarstwa domowego 3 osobowego w wysokości 28,00 zł;

4) od gospodarstwa domowego 4 osobowego w wysokości 36,00 zł;

5) od gospodarstwa domowego 5 osobowego w wysokości 44,00 zł;

6) od gospodarstwa domowego 6 osobowego i więcej w wysokości 52,00 zł;

§ 4. Traci moc uchwała NR XIX/140/12 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Knyszyna.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Stanisław Ciołko

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe