Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI/135/13 Rady Gminy Nowe Piekuty

z dnia 20 marca 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / tekst jednolity Dz. U. 2012 r. poz. 1356 / Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/21/11 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie " poza miejscem sprzedaży - 5 "

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowe Piekuty.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Radziszewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe