Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/155/2013 Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 26 marca 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Choroszcz

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391, poz. 951 z 2013 r., poz. 21, poz. 228), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku, uchwala się, co następuje:

§ 1. W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Choroszcz stanowiącym załącznik do uchwały nr XIII/136/2012 Rady Miejskiej w Choroszczy z dn. 30.11.2012r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2012 r. poz. 4314) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4:

a) w ust. 2 po pkt 13 dodaje się pkt 14 w brzmieniu:

popiół.",

b) ust. 4 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

w przypadku metali oraz opakowań metalowych - 0,5 kg.",

c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

W przypadku zabudowy wielorodzinnej, ilości określone w ust. 4 zwiększa się dwukrotnie.",

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

Za niewielką ilość odpadów w pojemniku o większej pojemności uznaje się odpowiednią wielokrotność ilości, o których mowa w ust. 4 i 4a.";

2) w § 8 po ust. 2 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

W przypadku nieruchomości zamieszkałych, obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki o których mowa w ust. 1 przejmuje Gmina Choroszcz. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o wyposażeniu nieruchomości zamieszkałych w pojemniki, należy przez to rozumieć obowiązek przejęty przez Gminę Choroszcz.

4. W przypadku gdy właściciel nieruchomości zamieszkałej stwierdzi, iż rodzaj, pojemność lub ilość dostarczonych pojemników jest nieodpowiednia, powinien zgłosić ten fakt do Urzędu Miejskiego w Choroszczy.";

3) w § 9 ust.1:

a) uchyla się pkt 2,

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

żółtym, z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, oraz makulaturę i papier o minimalnej pojemności 110 litrów;",

c) po pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

innym niż wymienione w pkt 1-4, z przeznaczeniem na zimny popiół, o minimalnej pojemności 110 litrów.";

4) w § 12 uchyla się ust. 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Choroszczy


Piotr Paweł Dojlida

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe