Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/300/13 Sejmiku Województwa Podlaskiego

z dnia 22 lutego 2013r.

w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łomży

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.[1]))oraz art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.[2]) ), uchwala się co następuje:

§ 1. Nadaje się statut Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łomży w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchyla się:

1) uchwałę Nr XVI/163/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łomży,

2) uchwałę Nr XX/228/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnejw Łomży.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wiceprzewodniczący Sejmiku


Jan Syczewski


Załącznik do Uchwały Nr XXV/300/13
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 22.02.2013 r.

STATUT

WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

W ŁOMŻY

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży, zwana dalej "Zakładem" jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

2. Zakład posiada osobowość prawną.

3. Zakład ma prawo posługiwania się nazwą skróconą WSPR SPZOZ w Łomży.

§ 2. Uprawnienia podmiotu tworzącego Zakład wykonuje Województwo Podlaskie.

§ 3. 1. Siedzibą Zakładu jest miasto Łomża, ul. Szosa Zambrowska 1/19.

2. Zakład działa bezpośrednio lub przez swoje filie terenowe, na obszarze powiatów:

1) Łomża,

2) Grajewo,

3) Kolno,

4) Zambrów,

5) Wysokie Mazowieckie.

3. Zakład może działać również na innym terenie zgodnie z podpisanymi umowami z instytucjami ubezpieczenia zdrowotnego.

§ 4. Zakład działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r., Nr 112, poz. 654 ze zm.), zwanej w dalszej części statutu "Ustawą",

2) ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2006r., Nr 191, poz. 1410 ze zm.)

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r., Nr 164, poz. 1027 ze zm.)

4) ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009r., Nr 152, poz. 1223 ze zm.)

5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

6) innych przepisów regulujących działalność samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Państwowego Ratownictwa Medycznego,

7) niniejszego statutu.

Rozdział 2.
Cele i zadania Zakładu

§ 5. 1. Celem działania Zakładu jest prowadzenie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz promocji zdrowia.

2. Do zadań Zakładu należy:

1) udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w zakresie:

a) zespołów ratownictwa medycznego specjalistycznych,

b) zespołów ratownictwa medycznego podstawowych,

c) dyspozytorni medycznych,

2) udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie:

a) wyjazdowej nocnej i świątecznej opieki medycznej,

b) ambulatoryjnej opieki medycznej,

c) transportu sanitarnego POZ,

3) prowadzenie rejestracji zgłoszeń i dokumentacji medycznej osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych stacji pogotowia,

4) udział oraz pomoc w akcjach ratunkowych w razie klęsk żywiołowych, katastrof oraz innych masowych akcji na terenie swojego rejonu działania,

5) organizowanie szkolenia dla personelu pogotowia ratunkowego i współdziałanie w tym zakresie z innymi jednostkami organizacyjnymi,

6) systematyczna obserwacja i analiza nieszczęśliwych wypadków i nagłych zachorowań oraz niezwłoczne powiadamianie właściwych organów administracji o wykryciu czynników mogących być ich przyczyną,

7) prowadzenie racjonalnej eksploatacji i konserwacji środków trwałych i przedmiotów,

8) opracowywanie projektów planu rzeczowo-finansowego oraz prowadzenie sprawozdawczości z zakresu wykonywanych zadań,

9) prowadzenie i koordynowanie spraw łączności bezprzewodowej na obszarze swego działania.

3. Zakład może także wykonywać działalność gospodarczą w zakresie:

1) obsługi pojazdów mechanicznych i stacji kontroli pojazdów,

2) wynajmu i dzierżawy pomieszczeń i gruntów,

3) transportu sanitarnego,

4) usług dotyczących zabezpieczenia medycznego imprez masowych

pod warunkiem, że działalność ta nie jest uciążliwa dla pacjenta lub przebiegu leczenia.

Rozdział 3.
Organy Zakładu

§ 6. Organami Zakładu są:

1) Dyrektor,

2) Rada Społeczna.

§ 7. 1. Działalnością Zakładu kieruje Dyrektor, który reprezentuje Zakład na zewnątrz.

2. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Zakładem.

3. Dyrektor wykonuje swoje obowiązki przy pomocy:

1) Zastępcy Dyrektora,

2) Głównego Księgowego.

4. Podczas nieobecności Dyrektora Zakładem kieruje Zastępca Dyrektora lub Przełożona Pielęgniarek.

5. Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Dyrektora, z wyłączeniem czynności zastrzeżonych przepisami prawa do właściwości Zarządu Województwa Podlaskiego i Marszałka Województwa Podlaskiego, wykonuje osoba upoważniona przez Dyrektora Zakładu.

§ 8. 1. Rada Społeczna zwana dalej "Radą", jest organem inicjującym i opniodawczym dla organów Województwa Podlaskiego oraz organem doradczym Dyrektora.

2. Radę Społeczną powołuje i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Zarząd Województwa Podlaskiego.

3. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.

4. W skład Rady wchodzą:

1) jako przewodniczący - Marszałek Województwa Podlaskiego lub osoba przez niego wyznaczona,

2) jako członkowie:

a) przedstawiciel Wojewody Podlaskiego,

b) przedstawiciele wybrani przez Sejmik Województwa Podlaskiego w liczbie 5 osób.

5. Zadania Rady określa Ustawa.

6. Zarząd Województwa Podlaskiego odwołuje członka Rady przed upływem kadencji w przypadku:

1) rezygnacji z pełnionej funkcji,

2) zmiany przez organ, który go desygnował,

3) nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Rady,

4) podjęcia zatrudnienia w Zakładzie.

7. Z wnioskiem o odwołanie członka Rady z przyczyn, o których mowa w ust. 6 pkt 3 występuje Przewodniczący Rady.

8. Sposób zwoływania posiedzeń Rady, tryb pracy i podejmowania uchwał określa Regulamin Rady.

9. Koszty działalności Rady pokrywane są ze środków Zakładu.

10. Obsługę techniczno-administracyjną Rady zapewnia Zakład.

Rozdział 4.
Struktura organizacyjna Zakładu

§ 9. 1. Zakład wykonuje działalność leczniczą w przedsiębiorstwie - Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Łomży.

2. Strukturę organizacyjną Zakładu tworzą następujące komórki organizacyjne oraz samodzielne stanowiska pracy:

1) Dział usług medycznych

2) Dział finansowo-księgowy

3) Dział techniczno-gospodarczy

4) Sekcja do spraw pracowniczych i socjalnych

5) Samodzielne stanowiska pracy do spraw: bhp, ppoż., organizacyjno-prawnych oraz stanowisko radcy prawnego.

6) Filie Pogotowia Ratunkowego w Grajewie, Kolnie, Zambrowie, Wysokiem Mazowieckiem oraz podstacja w Ciechanowcu.

3. Sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych przez Zakład, określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora.

Rozdział 5.
Gospodarka finansowa

§ 10. 1. Zakład prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w Ustawie.

2. Zakład pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania.

3. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest roczny plan finansowy ustalany przez Dyrektora. Plan finansowy i sprawozdanie z jego realizacji opiniuje Rada.

4. Zakład może uzyskiwać środki finansowe ze źródeł i na zadania określone w Ustawie.

5. Zakład prowadzi rachunkowość na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości.

6. Zakład na koniec roku obrotowego sporządza roczne sprawozdanie finansowe.

7. Roczne sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Podlaskiego.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 11. W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.

§ 12. Zmiany w Statucie następują w trybie przewidzianym do jego nadania.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 214, poz. 1806,

Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206,; z 2006 r. Nr 126, poz. 875,

Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r.

Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 i z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr

149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281

[2]) Zmiany do ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039, Nr 185 poz. 1092 i z 2012 r.

poz. 742.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe