Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/195/13 Rady Miasta Hajnówka

z dnia 27 marca 2013r.

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków całkowitego lub częściowego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania

Tekst pierwotny

Na podstawie18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2013 r., poz. 182) uchwala się, co następuje:

§ 1. Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje osobom o których mowa w art. 50 ustawy o pomocy społecznej i w zakresie tam określonym.

§ 2. Wymiar i zakres przyznawanych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych uzależniony jest od stanu zdrowia świadczeniobiorcy, jego sytuacji rodzinnej i materialnej, ustalonej przez pracownika socjalnego w drodze wywiadu środowiskowego oraz dokumentacji uzasadniającej konieczność przyznania pomocy.

§ 3. 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie osobom, których dochód nie przekracza odpowiednio - kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowego na osobę w rodzinie - określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

2. Osoby, których dochód przekracza kryterium określone w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej ponoszą odpłatność za każdą godzinę świadczonych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, w zależności od wysokości dochodu, wg wskaźnika określonego w poniższej tabeli:

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie określony w % wg kryterium ustalonego zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej

Wskaźniki odpłatności ustalone w % od ceny usługi za 1 godzinę

Dla osób samotnie gospodarujących

Dla osób pozostających w rodzinie

Do 100%

Nieodpłatnie

nieodpłatnie

101 - 150 %

10

20

151 - 200 %

30

40

201 - 250 %

50

60

251 - 300 %

70

80

ponad 300 %

100

100

§ 4. Cena za 1 godzinę usługi opiekuńczej i specjalistycznej usługi opiekuńczej wynosi 1% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ( Dz. U. Nr 200, poz. 1679 ze zm.), obowiązującego w danym roku kalendarzowym.

§ 5. 1. Podstawą określenia wysokości należnej opłaty osoby zobowiązanej do jej ponoszenia, za dany miesiąc korzystania z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, stanowi indywidualna decyzja administracyjna oraz liczba godzin faktycznie zrealizowanych usług.

2. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszona jest bezpośrednio do kasy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce lub za pośrednictwem osoby świadczącej usługi, w terminie do 25 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym realizowane były usługi.

§ 6. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych lub na wniosek pracownika socjalnego, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce może zwolnić częściowo lub całkowicie świadczeniobiorcę z ponoszenia opłat.

2. Zwolnienie o którym mowa w ust. 1 następuje na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, w związku z:

1) udokumentowanymi wydatkami na zakup lekarstw, artykułów sanitarnych, stosowaniem specjalistycznej diety;

2) korzystaniem z co najmniej dwóch rodzajów specjalistycznych usług;

3) koniecznością ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej lub ośrodku wsparcia i wszelkiego rodzaju placówkach opiekuńczo-wychowawczych i leczniczo-rehabilitacyjnych;

4) koniecznością zapewnienia pomocy więcej niż jednej osobie w rodzinie wymagającej pomocy w formie specjalistycznych usług lub usług opiekuńczych, w tym co najmniej jednej przewlekle chorej;

5) zdarzeniem losowym.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.

§ 8. Traci moc uchwała Nr XXVII/155/09 Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz warunków całkowitego lub częściowego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania. ( Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 131, poz. 1456).

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady


Alla Gryc

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe