Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXX/252/13 Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 10 kwietnia 2013r.

w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h, art. 39 ust. 4, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz.113 Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567; z 2013 r. poz. 153) oraz art. 110 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182), uchwala się, co następuje:

§ 1. W Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/130/04 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2005 r. Nr 27 poz. 394) zmienionego Uchwałą Nr XXIV/174/05 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 23 czerwca 2005 r. zmieniającą Uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2005 r. Nr 176, poz.2085), zmienionego Uchwałą Nr XXVII/135/08 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 20 października 2008 r. w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2008 r. Nr 279 poz. 2804), zmienionego Uchwałą Nr XX/179/12 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. poz. 2012) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 pkt 9 statutu lit. g) otrzymuje brzmienie:

opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych";

2) w § 6 pkt 9 statutu dodaje się lit. s) w brzmieniu:

przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych";

3) § 10 statutu otrzymuje brzmienie:

Obowiązki dyrektora podczas jego nieobecności pełni zastępca dyrektora lub wyznaczony pracownik MOPS w Mońkach";

4) w § 15 statutu lit. a) otrzymuje brzmienie:

) dyrektor oraz zastępca dyrektora".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Moniek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Edward Stanisław Klepacki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe