Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 26 marca 2013r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia regulaminów targowisk miejskich zlokalizowanych w Bielsku Podlaskim

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały NR XVIII/115/12 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminów targowisk miejskich zlokalizowanych w Bielsku Podlaskim ( Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. poz.1574), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą Nr XIX/121/12 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 24 kwietnia 2012 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia regulaminów targowisk zlokalizowanych w Bielsku Podlaskim (Dz.Urz. Woj. Podl. poz. 1575);

2) uchwałą Nr XXV/162/12 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 listopada 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia regulaminów targowisk miejskich zlokalizowanych w Bielsku Podlaskim (Dz.Urz. Woj. Podl. poz. 3765);

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity nie obejmuje § 2 i 3 uchwał Nr XIX/121/12 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 24 kwietnia 2012 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia regulaminów targowisk zlokalizowanych w Bielsku Podlaskim ( Dz.Urz.Woj.Podl. poz. 1575) i Nr XXV/162/12 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 listopada 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminów targowisk miejskich zlokalizowanych w Bielsku Podlaskim ( Dz.Urz. Woj Podl. poz.3765), które stanowią:

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego".

3. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Wiceprzewodnicząca Rady


Bożena Teresa Zwolińska


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 26 marca 2013 r.

Uchwała NR XVIII/115/12
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 27 marca 2012 r
w sprawie ustalenia regulaminów targowisk miejskich zlokalizowanych w Bielsku Podlaskim

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 7 ust.1 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153,poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i poz. 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz.567, z 2013 r. poz. 153) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się regulaminy targowisk miejskich w Bielsku Podlaskim:

1) dla targowiska przy ul. Krynicznej wg. załącznika nr 1;

2) dla targowiska przy ul. Żwirki i Wigury wg. załącznika nr 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski.

§ 3. Traci moc uchwała Nr 74/XII/91 Rady Miejskiej w Bielsku Podlaskim z dnia 26 lutego 1991 r. w sprawie regulaminów targowisk.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik Nr 1 do uchwały nr XVIII/115/12 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 marca 2012 r.

Regulamin Targowiska Miejskiego w Bielsku Podlaskim przy ul. Krynicznej

§ 1. Targowisko Miejskie w Bielsku Podlaskim, przy ul. Krynicznej, znajduje się na działakch o nr geod. 1541/10 i 1568/27, z wyłączeniem drogi wewnętrznej biegnącej wzdłuż wiat handlowych. We czwartki i soboty dopuszcza się prowadzenie sprzedaży na parkingu ogólnodostępnym znajdującym sie u zbiegu ul. Krynicznej i Targowej oraz na chodnikach ul. Targowej.

§ 2. Targowisko czynne jest codziennie:

1) od godz. 5.00 do godz.17.00 w okresie od 1 kwietnia do 30 września;

2) od godz.6.00 do godz. 15.00 w okresie od 1 października do 31 marca.

§ 3. Targowisko prowadzi i nadzoruje Gmina Miejska Bielsk Podlaski.

§ 4. Obowiązki związane z organizacją prawidłowego funkcjonowania targowiska pełni inkasent działający na mocy umowy zawartej z Gminą Miejską Bielsk Podlaski.

§ 5. Do zadań inkasenta targowiska należy:

1) wyznaczanie sprzedającym miejsc do handlu;

2) pobieranie opłaty targowej;

3) nadzorowanie przestrzegania przepisów niniejszego regulaminu.

§ 6. Na targowisku miejskim może być prowadzona sprzedaż w formie stacjonarnej np. w kontenerach handlowych, obwoźnej ( z samochodów, straganów itp.) a także w formie obnośnej ( ze skrzynek, koszy, z ręki itp.).

§ 7. Upoważnionymi do prowadzenia sprzedaży na targowisku są:

1) osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej;

2) producenci rolni i działkowicze sprzedający własne produkty rolne.

§ 8. 1. Od osób dokonujących sprzedaży na targowisku pobiera się opłatę targową dzienną (jednorazową) , zgodnie z uchwałą Rady Miasta Bielsk Podlaski. Cennik opłaty targowej podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w widocznym miejscu na targowisku.

2. Od opłaty zwolnione są osoby posiadające na targowisku stałe obiekty handlowe, za które uiszczają podatek od nieruchomości.

3. Opłata targowa jest pobierana przez inkasenta powołanego uchwalą Rady Miasta Bielsk Podlaski. Inkasent wydaje osobie sprzedającej pokwitowanie na blankietach wg. ustalonego wzoru, które należy zachować do chwili opuszczenia targowiska i okazywać do kontroli osobom uprawnionym. Nie posiadanie w czasie kontroli dowodu wpłaty opłaty targowej pociąga za sobą obowiązek jej ponownego uiszczenia.

4. Prawo do kontroli uiszczenia opłaty targowej mają upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta Bielsk Podlaski.

§ 9. Podmioty prowadzące sprzedaż w formie stacjonarnej ( np. w kontenerach handlowych będących ich własnością) przed jej rozpoczęciem mają obowiązek zawarcia z gminą miejską umowy dzierżawy terenu targowiska.

§ 10. 1. Na targowisku mogą być sprzedawane wszystkie towary z wyjątkiem :

1) paliw płynnych (oleje pędne, benzyna);

2) napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych;

3) papierów wartościowych;

4) broni, amunicji, materiałów wybuchowych, środków pirotechnicznych a także środków farmaceutycznych i trucizn;

5) rzeczy pochodzących z przestępstwa lub co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że pochodzą z kradzieży;

6) artykułów, których sprzedaż jest koncesjonowana;

7) grzybów rosnących w warunkach naturalnych oraz grzybów suszonych pozyskiwanych z grzybów rosnących w warunkach naturalnych bez wymaganych atestów;

8) zwierząt;

9) zbóż, siana i słomy;

10) innych artykułów, których sprzedaż zabroniona jest na podstawie odrębnych przepisów.

2. Na targowisku zabrania się:

1) prowadzenia sprzedaży towarów szkodliwych dla zdrowia;

2) prowadzenia gier hazardowych, sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań i przetargów;

3) wystawiania, reklamowania i spożywania napojów alkoholowych;

4) zaśmiecania i zanieczyszczania targowiska;

5) parkowania samochodów na terenie targowiska w celach niehandlowych;

6) prowadzenia żebractwa.

§ 11. Osoby dokonujące sprzedaży na targowisku zobowiązane są do:

1) dokonywania sprzedaży w miejscach wyznaczonych przez inkasenta targowiska;

2) uiszczenia stosownej opłaty targowej;

3) posiadania przy sobie dokumentów, upoważnień oraz uprawnień ( wymaganych odrębnymi przepisami prawa) związanych z prowadzoną działalnością;

4) przestrzegania regulaminu targowiska;

5) przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, sanitarnych, porządkowych;

6) przestrzegania porządku wokół i na zajmowanym stanowisku handlowym, a po zakończeniu sprzedaży zebranie i usunięcie odpadów do kontenera;

7) umieszczenia cen detalicznych na sprzedawanych towarach;

8) ważenia i mierzenia towarów za pomocą urządzeń posiadających ważną cechę legalizacyjną, ustawionych w taki sposób, by kupujący miał możliwość stwierdzenia prawidłowości i rzetelności mierzenia i ważenia;

9) naprawy szkód ( zniszczenia wiat handlowych, znaków drogowych itp) wyrządzonych na targowisku.

§ 12. Inkasent targowiska jest zobowiązany do wstrzymania sprzedaży towaru i powiadomienia organów sanitarnych i ścigania, jeżeli zachodzi podejrzenie, iż jest on szkodliwy dla zdrowia, pochodzi z kradzieży lub nielegalnego źródła.

§ 13. Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania targowiska i pracy inkasenta są przyjmowane codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00 w siedzibie Urzędu Miasta Bielsk Podlaski.

§ 14. Niniejszy regulamin zostaje wywieszony na targowisku miejskim.


Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/115/12 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 marca 2012 r.

Regulamin Targowiska Miejskiego w Bielsku Podlaskim przy Żwirki i Wigury

§ 1. Targowisko Miejskie w Bielsku Podlaskim przy ul. Żwirki i Wigury znajduje się na działce o nr geod.1074/14.

§ 2. Targowisko czynne jest raz w tygodniu, we czwartki, a jeśli ten dzień jest dniem wolnym od pracy, targ odbywa się dnia następnego. Targowisko funkcjonuje w godz. 5.00-15.00.

§ 3. Targowisko prowadzi i nadzoruje Gmina Miejska Bielsk Podlaski.

§ 4. Obowiązki związane z organizacją prawidłowego funkcjonowania targowiska pełni inkasent działający na mocy umowy zawartej z Gminą Miejską Bielsk Podlaski.

§ 5. Do zadań inkasenta targowiska należy:

1) pobieranie opłaty targowej;

2) nadzorowanie przestrzegania przepisów niniejszego regulaminu;

3) 1) prowadzenie ewidencji zwierząt gospodarskich przywożonych na targowisko z wyłączeniem zwierząt z gatunku bydło (krowy, cielęta itp.).

§ 6. Na targowisku miejskim sprzedaż może być prowadzona w formie obwoźnej (np. z samochodów, ciągników, zaprzęgów konnych) i obnośnej ( np. ze skrzynek, koszy).

§ 7. Upoważnionymi do prowadzenia sprzedaży na targowisku są:

1) osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej;

2) producenci rolni i działkowicze sprzedający własne produkty rolne.

§ 8. 1. Od osób dokonujących sprzedaży na targowisku pobiera się opłatę targową dzienną (jednorazową), zgodnie z uchawłą Rady Miasta Bielsk Podlaski. Cennik opłaty targowej podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w widocznym miejscu na targowisku.

2. Opłata targowa jest pobierana przez inkasenta powołanego uchwałą Rady Miasta Bielsk Podlaski. Inkasent wydaje osobie sprzedającej pokwitowanie na blankietach wg. ustalonego wzoru, które należy zachować do chwili opuszczenia targowiska i okazywać do kontroli osobom uprawnionym. Nie posiadanie w czasie kontroli dowodu wpłaty opłaty targowej pociąga za sobą obowiązek jej ponownego uiszczenia.

3. Prawo do kontroli uiszczenia opłaty targowej mają upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta Bielsk Podlaski.

§ 9. 1. Na targowisku mogą być sprzedawane wszystkie towary z wyjątkiem:

1) paliw płynnych ( oleje pędne, benzyna);

2) napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych;

3) papierów wartościowych;

4) broni, amunicji, materiałów wybuchowych, środków pirotechnicznych a także środków farmaceutycznych i trucizn;

5) rzeczy pochodzących z przestępstwa lub co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że pochodzą z kradzieży;

6) artykułów, których sprzedaż jest koncesjonowana;

7) grzybów rosnących w warunkach naturalnych oraz grzybów suszonych pozyskiwanych z grzybów rosnących w warunkach naturalnych bez wymaganych atestów;

8) innych artykułów, których sprzedaż zabroniona jest na podstawie odrębnych przepisów.

2. Na targowisku zabrania się:

1) prowadzenia sprzedaży towarów szkodliwych dla zdrowia;

2) prowadzenia gier hazardowych, sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań i przetargów;

3) wystawiania, reklamowania i spożywania napojów alkoholowych;

4) zaśmiecania i zanieczyszczania targowiska;

5) prowadzenia żebractwa.

§ 10. 2)1. Na targowisku może odbywać się handel zwierzętami gospodarskimi z wyłączeniem zwierząt z gatunku bydło ( krowy, cielęta itp.).

2. Handel zwierzętami może odbywać się tylko w wyznaczonym i oznakowanym miejscu.

3. Zwierzęta wprowadzone na targowisko powinny być zdrowe i odpowiadające wymogom weterynaryjnym.

4. Sprzedający musi zapewnić odpowiednie warunki dobrostanu dla zwierząt stosownie do przepisów ustawy o ochronie zwierząt.

5. Zwierzęta, które padły w trakcie handlu zagospodarowane są przez posiadaczy zwierząt stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów.

§ 11. Osoby dokonujące sprzedaży na targowisku zobowiązane są do:

1) uiszczenia stosownej opłaty targowej;

2) posiadania przy sobie dokumentów, upoważnień oraz uprawnień (wymaganych odrębnymi przepisami prawa) związanych z prowadzoną działalnością;

3) przestrzegania regulaminu targowiska;

4) przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, sanitarnych, porządkowych, weterynaryjnych;

5) przestrzegania porządku wokół i na zajmowanym stanowisku handlowym;

6) umieszczenia cen detalicznych na sprzedawanych towarach;

7) ważenia i mierzenia towarów za pomocą urządzeń posiadających ważną cechę legalizacyjną, ustawionych w taki sposób, by kupujący miał możliwość stwierdzenia prawidłowości i rzetelności mierzenia i ważenia;

8) naprawy szkód (uszkodzenie bramy wjazdowej, ogrodzenia itp.) wyrządzonych na targowisku.

§ 12. Inkasent targowiska jest zobowiązany do wstrzymania sprzedaży towaru i powiadomienia organów sanitarnych i ścigania, jeżeli zachodzi podejrzenie, iż jest on szkodliwy dla zdrowia, pochodzi z kradzieży lub nielegalnego źródła.

§ 13. Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania targowiska i pracy inkasenta są przyjmowane codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00 w siedzibie Urzędu Miasta Bielsk Podlaski.

§ 14. Niniejszy regulamin zostaje wywieszony na targowisku miejskim.

____________________________

1) w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 uchwały Nr XXV/162/12 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 listopada 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminów targowisk miejskich zlokalizowanych w Bielsku Podlaskim, który wszedł w życie z dniem 20 grudnia 2012 r.

2) w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe