reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 228/XXIV/13 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 20 marca 2013r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy polegających na:

1. zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 114.667zł., w tym: dochody bieżące 5.084zł., dochody majątkowe 109.583zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1,

2. zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 114.667zł., w tym: wydatki bieżące 5.084zł., wydatki majątkowe 109.583zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2,

3. zwiększeniu planu dochodów o kwotę 202.154zł., w tym: dochody bieżące 130.235zł., dochody majątkowe 71.919zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3,

4. zwiększeniu planu wydatków o kwotę 202.154zł., w tym: wydatki bieżące 179.660zł., wydatki majątkowe 22.494zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4,

5. przeniesieniu planu wydatków w kwocie 520.521zł., skutkujące zwiększeniem planu wydatków majątkowych o kwotę 30.798zł., zmniejszeniem planu wydatków bieżących o kwotę 30.798zł., zgodnie z załącznikiem Nr 5,

6. dokonaniu zmiany "Wykazu zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2013 r." zgodnie z załącznikiem Nr 6,

7. dokonaniu zmiany załącznika "Wydatki na programy i projekty realizowne ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Fundszu Spójności" zgodnie z załącznikiem Nr 7,

8. dodaniu "Zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w 2013 roku" zgodnie z załącznikiem Nr 8,

9. objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 9.

10. po dokonanych zmianach: -plan dochodów ogółem wynosi: 11.500.487zł., w tym: dochody bieżące 11.165.068zł., dochody majątkowe 335.419zł., -plan wydatków ogółem wynosi 12.717.487zł., w tym: wydatki bieżące 10.409.149zł., wydatki majątkowe 2.308.338zł., -deficyt budżetowy ogółem wynosi 1.217.000zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Leszek Antoni Brzozowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 228/XXIV/13
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 20 marca 2013 r.

DOCHODY - ZMNIEJSZENIA

w zł.

Dział

Rozdział

§

Kwota

Uwagi

720

72095

2007

4.522

Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin w ramach projektu pn. "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II administracja samorządowa" finansowanego z udziałem środków europejskich

720

72095

6297

87.932

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane w ramach projektu pn. "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II administracja samorządowa" finansowanego z udziałem środków europejskich.

852

85212

2010

562

Zmniejszenie dochodów bieżących z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

900

90001

6297

21.651

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane w ramach projektu pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Bryki, Mazury i Tybory-Kamianka" finansowanego z udziałem środków europejskich.

Ogółem

114.667

Przewodniczący Rady Gminy


Leszek Antoni Brzozowski


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 228/XXIV/13
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 20 marca 2013 r.

WYDATKI - ZMNIEJSZENIA

w zł.

Dział

Rozdział

§

Kwota

Uwagi

720

72095

4707

4.522

Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin w ramach projektu pn. "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II administracja samorządowa" w części finansowanej ze środków europejskich

720

72095

6067

87.932

Wydatki na zakupy inwestycyjne ponoszone w ramach projektu pn. "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II administracja samorządowa" w części finansowanej ze środków europejskich

852

85212

3110

562

Zwiększenie wydatków bieżących z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

900

90001

6057

21.651

Wydatki inwestycyjne ponoszone ramach projektu pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Bryki, Mazury i Tybory-Kamianka" w części finansowanej ze środków europejskich

Ogółem

114.667

Przewodniczący Rady Gminy


Leszek Antoni Brzozowski


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 228/XXIV/13
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 20 marca 2013 r.

DOCHODY - ZWIĘKSZENIA

w zł.

Dział

Rozdział

§

Kwota

Uwagi

700

70005

0870

9.075

Dochody własne pochodzące ze sprzedaży składników majątkowych

750

75023

0970

1.030

Wpływy z różnych dochodów, własne dochody bieżące

758

75801

2920

43.801

Subwencja ogólna z budżetu państwa

852

85213

2010

562

Zwiększenie dochodów z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

852

85295

2030

216

Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin pochodząca ze środków Wojewody

900

90001

6297

62.844

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane w ramach projektu pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Gołasze Górki i Mścichy" oraz projektu pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Święck Wielki i Brzóski-Tatary"w części finansowanej ze środków europejskich

900

90003

2440

84.626

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin

Ogółem

202.154

Przewodniczący Rady Gminy


Leszek Antoni Brzozowski


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 228/XXIV/13
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 20 marca 2013 r.

WYDATKI - ZWIĘKSZENIA

w zł.

Dział

Rozdział

§

Kwota

Uwagi

010

01008

2830

15.000

Dotacja dla spółek wodnych, wydatek bieżący, zadanie własne

600

60016

4300

5.455

Zakup usług pozostałych w zakresie utrzymania dróg gminnych, wydatek bieżący, zadanie własne

801
801
801

80101
80101
80101

4010
4110
4120

27.000
4.800
700


Własne wydatki bieżące przeznaczone na finansowanie szkół podstawowych

801
801

80103
80103

4010
4110

2.000
400

Własne wydatki bieżące przeznaczone na finansowanie oddziałów przedszkolnych

801
801

80110
80110

4010
4110

7.601
1.300

Własne wydatki bieżące przeznaczone na finansowanie gimnazjów

852

85213

4130

562

Wydatki bieżące z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

852

85295

3110

216

Własne wydatki bieżące finansowane z dotacji Wojewody

900

90001

6057

22.494

Wydatki inwestycyjne ponoszone ramach projektu pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Święck Wielki i Brzóski-Tatary" w części finansowanej ze środków europejskich

900

90003

4300

84.626

Własne wydatki bieżące związane z usuwaniem azbestu

921

92120

2730

30.000

Dotacja celowa przeznaczona dla użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach

Ogółem

202.154

Przewodniczący Rady Gminy


Leszek Antoni Brzozowski


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 228/XXIV/13
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 20 marca 2013 r.

WYDATKI - ZMNIEJSZENIA (PRZENIESIENIA)

w zł.

Dział

Rozdział

§

Kwota

Uwagi

600

60016

6050

443.195

Własne wydatki majątkowe przeznaczonych na budowę dróg gminnych

720

72095

4709

798

Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin w ramach projektu pn. "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II administracja samorządowa" finansowanego z udziałem środków europejskich w części finansowanej ze środków własnych

720

72095

6069

15.518

Wydatki na zakupy inwestycyjne ponoszone w ramach projektu pn. "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II administracja samorządowa" finansowanego z udziałem środków europejskich w części finansowanej ze środków własnych

750

75023

4300

210

Własne wydatki bieżące przeznaczone na zakup usług pozostałych

754

75412

4210

30.000

Własne wydatki bieżące dotyczące utrzymania OSP

851

85154

2310

800

Włąsne wydatki bieżące dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi

900

90003

4300

10.000

Własne wydatki bieżące dotyczące oczyszczania miast i wsi

926

92601

6050

20.000

Własne wydatki majątkowe dotyczące budowy boiska sportowego w m. Brzóski-Tatary

Ogółem

520.521

WYDATKI - ZWIĘKSZENIA (PRZENIESIENIA)

w zł.

Dział

Rozdział

§

Kwota

Uwagi

600

60014

6300

443.195

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Wysokiem Maz. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w zakresie przebudowy dróg poiatowych położonych na terenie gminy

750

75023

4520

210

Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, zadanie własne, wydatek bieżący

754

75412

6060

30.000

Własny wydatek majątkowy na zakup samochodu sttrażackiego dla OSP Gołasze-Puszcza

851

85154

2360

800

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy z 27.8.2009 r. o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

900

90001

4300

10.000

Własne wydatki bieżące dotyczące gospodarki ściekowej i ochrony wód

900

90001

6059

36.316

Wydatki inwestycyjne ponoszone ramach projektu pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Święck Wielki i Brzóski-Tatary" finansowanego z udziałem środków europejskich w części finansowanej ze środków własnch

Ogółem

520.521

Przewodniczący Rady Gminy


Leszek Antoni Brzozowski


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 228/XXIV/13
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 20 marca 2013 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2013 roku

L.p.

Dział

Rozdział

§

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

Rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)

Z tego źródła finansowania

Dochody własne j.s.t.

Nadwyżka
budżetowa
z lat ubiegłych

Środki z innych źródeł (wpłaty ludności)

Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u. f. p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

010

01010

6050

Wykonanie dokumentacji na remont sieci wodociągowej oraz budowę kanalizacji deszczowej (ok. 1 km) w m. Mystki-Rzym

30.000

30.000

30.000

-

-

-

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym 9.000 zł. z wyodrębnionego f. sołeckiego

2

600

60016

6050

Nakłady związane z opracowaniem dokumentacji na przebudowę dróg gminnych oraz przebudowa dróg gminnych w miejscowościach:
1.Jabłonka Kościelna (62mb i 92mb.)
2.Jabłonka-Świerczewo - Tybory-Misztale -2 km.
3.Miodusy-Stok w k.Skarżyna - ok. 500mb
4.Osipy-Zakrzewizna -Wiśniówek Kol. - ok. 800mb.
5.Stara-Ruś - 200mb.
6.Święck Wielki - 80mb
7.Tybory-Wólka-Gołasze Górki - ok. 719mb.
8.Święck-Nowiny -115mb.

731.805

731.805

731.805

-

-

-

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym 15.274 zł. z wyodrębnionego f. sołeckiego

3

600

60016

6060

Zakup 4 wiat przystankowych w m. Dąbrowa-Dzięciel, Gołasze-Górki, Miodusy Wielkie. i Wiśniówek

16.728

16.728

16.728

-

-

-

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w całości finansowany z wyodrębnionego f. sołeckiego

4

720

72095

6060

Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania

11.494

11.494

1.724

-

-

9.770

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

5

754

75412

6050

Budowa garażu dla OSP w Starej Rusi

200.000

200.000

200.000

-

-

-

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

6

754

75412

6050

Przystosowanie samochodu dla potrzeb OSP Bryki

30.000

30.000

30.000

-

-

-

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

7

754

75412

6060

Zakup zestawu do ratownictwa technicznego: agregatu oddymiającego, rozpieracza kolumnowego i aparatów ODO 2 kpl.dla jednostek OSP

27.500

27.500

27.500

-

-

-

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

8

754

75412

6060

Zakup samochodu strażackiego dla OSP Gołasze-Puszcza

30.000

30.000

30.000

-

-

-

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

9

900

90001

6057
6059

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Bryki, Mazury i Tybory-Kamianka

190.556

190.556

109.997

-

-

80.559

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

10

900

90001

6057
6059

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Święck Wielki i Brzóski-Tatary

176.603

176.603

102.889

-

-

73.714

UG Wys. Maz, w tym 6.870 zł. z wyodrębnionego f. sołeckiego

11

900

90001

6050

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Buczyno-Mikosy, Miodusy-Stasiowięta, Sokoły-Jaźwiny i Tybory-Trzcianka

34.480

34.480

34.480

-

-

-

UG Wys. Maz, w tym 24.480 zł. z wyodrębnionego f. sołeckiego

12

900

90015

6050Montaż oświetlenia w m. Święck-Nowiny i Zawrocie-Nowiny

80.000

80.000

80.000

-

-

-

UG Wys. Maz, w tym 11.610 zł. z wyodrębnionego f. sołeckiego

13

921

92109

6057
6059


Remont połączony z modernizacją Świetlicy Wiejskiej w Kalinowie-Czosnowie

300.000

300.000

178.049

-

-

121.951

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

14

921

92109

6060

Zakup klimatyzatora chłodząco-grzewczego - świetlica w Tyborach-Jezierni

5.977

5.977

5.977

-

-

-

UG Wys. Maz, całości z wyodrębnionego f. sołeckiego

Ogółem

1.865.143

1.865.143

1.579.149

285.994

x

Przewodniczący Rady Gminy


Leszek Antoni Brzozowski


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 228/XXIV/13
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 20 marca 2013 r.

Zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności w 2013 roku

Lp.

Nazwa i cel programu, projektu lub zadania

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Nazwa funduszu

Nazwa jednostki realizującej zadanie

Rok budżetowy 2013

z tego źródła finansowania

Wydatki własne j.s.t.

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych

Środki z innych źródeł

Środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Projekt pn. "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II administracja samorządowa"

11.494

11.494

1.724

-

-

9.770

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Gmina Wysokie Mazowieckie

2.

Projekt pn. "Dobry start to szansa na lepsze jutro" - dotyczy to utrzymania 4-ch zespołów przedszkolnych

155.010

155.010

8.200

-

-

146.810

Projekt objęty Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki 2007-2013

Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

3.

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Bryki, Mazury i Tybory-Kamianka

190.556

190.556

109.997

-

-

80.559

Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 "Odnowa i rozwój wsi"

Gmina Wysokie Mazowieckie

4.

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Święck Wielki i Brzóski-Tatary

176.603

176.603

102.889

-

-

73.714

Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 "Odnowa i rozwój wsi"

Gmina Wysokie Mazowieckie

5.

Remont połączony z modernizacją Świetlicy Wiejskiej w Kalinowie-Czosnowie

300.000

300.000

178.049

-

-

121.951

Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 "Odnowa i rozwój wsi"

Gmina Wysokie Mazowieckie

OGÓŁEM:

833.663

833.663

400.859

432.804

Przewodniczący Rady Gminy


Leszek Antoni Brzozowski


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 228/XXIV/13
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 20 marca 2013 r.

Zestawienie

planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w 2013 roku

L.p.

Dział

Rozdział

§

Nazwa jednostki

Rodzaj dotacji

Kwota
w zł.

Rodzaj realizowanego zadania

1

600

60014

6300

Powiat Wysokomazowiecki
w Wysokiem Mazowieckiem

celowa

309.722

Wydatek majątkowy
Przebudowa drogi powiatowej położonej na terenie gminy relacji Jabłonka Koscielna - Rębiszewo-Studzianki

2

600

60014

6300

Powiat Wysokomazowiecki w Wysokiem Mazowieckiem

celowa

133.473

Wydatek majątkowy
Przebudowa drogi powiatowej położonej na terenie gminy relacji Miodusy Wielkie - Skarżyn Nowy

Ogółem

443.195

Przewodniczący Rady Gminy


Leszek Antoni Brzozowski


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 228/XXIV/13
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 20 marca 2013 r.

Objaśnienia

dokonanych zmian w budżecie Gminy na 2013 rok

1. Departament Społeczeństwa Informacyjnego Referat Wdrażania Elektronicznych Usług dla Ludności przy UM Województwa Podlaskiego w Białymstoku pismem z dnia 15 listopada 2012r. dokonał zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II administracja samorządowa". W związku z tym należy zmniejszyć dochody i wydatki z tym związane o kwotę 92.454 zł (4.522 bieżące, 87.932 majątkowe) oraz zmniejszyć udział własny do projektu o kwotę 16.316zł. (798 wydatki bieżące, 15.518 wydatki majątkowe) i przeznaczyć go na wydatki inwestycyjne ponoszone ramach projektu pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Święck Wielki i Brzóski-Tatary" finansowanego z udziałem środków europejskich

2. Wojewoda Podlaski pismem z dnia 27 lutego zmniejszył dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w rozdziale 85212 par. 2010 jednocześnie zwiększając ją w rozdziale 85213 par. 2010 o kwotę 562 zł. Powyższa zmiana ma na celu zapewnienie środków na opłacenie składek zdrowotnych od niektórych świadczeń rodzinnych.

3. Po przeprowadzeniu przetargów oraz opracowaniu kosztorysów inwestorskich dotyczących dwóch projektów zagospodarowania miejscowości planowanych do realizacji w roku bieżącym dokonano urealnienia dochodów i wydatków z tym zwiazanych.Aktualne dane w tym zakresie przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszej Uchwały.

4. Minister Finansów pismem z dnia 14 lutego 2013 r. zwiększył subwencję ogólną dla Gminy Wysokie Mazowieckie o kwotę 43.801zł. Uzyskane z tego tytułu dochody należy przeznaczyć na finansowanie szkół, oddziału przedszkolnego i gimnazjum w Jabłonce Kościelnej odpowiednio o kwoty: 32.500zł., 2.400zł i 8.901zł.

5. Wojewoda Podlaski pismem z dnia 28 lutego 2013 r.zwiększył dotację celową przeznaczoną na dożywianie o kwotę 216 zł. Ww. kwotę należy wprowadzić do planu dochodów i wydatków bieżących. Jest to zadanie własne w części finansowane z dotacji Wojewody.

6. Po analizie wykonania budżetu za 2 miesiące roku bieżącego okazało się, że wystąpiły dochody nie ujęte w planie w kwocie 50.455zł. Dochody te pochodzą ze zwrotów z budżetu UE za inwestycje zrealizowane w ubiegłym roku (40.350zł.), sprzedaży działki w Miodusach Wielkich (9.075zł), różnych wpływów(1.030zł).

Należy wprowadzić je do planu budżetu i przeznaczyć na: dotację dla spółek wodnych (15.000zł), dotację na finansowanie prac konserwatorskich (30.000zł) i odśnieżanie dróg gminnych (5.455zł.)

7. Z wydatków inwestycyjnych dotyczących budowy dróg gminnych należy przenieść kwotę 443.195zł. i przeznaczyć ją na dotacje dla Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem na budowę dwóch dróg powiatowych Jabłonka Koscielna - Rębiszewo-Studzianki(309.722zł), Miodusy Wielkie - Skarżyn Nowy(133.473zł).

8. Z wydatków bieżących dotyczących utrzymania jednostek OSP należy przenieść kwotę 30.000zł. na zakup samochodu strażackiego dla OSP Gołasze-Puszcza. Jest to zadanie własne, wydatek majątkowy.

9. Po dokonanych zmianach w planie dochodów i wydatków budżetowych należy dokonać odpowiednich zmian w załącznikach dotyczących "Limitu wydatków na zadania inwestycyjne w 2013 roku" oraz "Zestawieniu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności". Należy także opracować "Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w 2013 roku".

10. WFOŚiGW w Białymstoku pismem z dnia 27 lutego 2013 r. przyznał gminie dotację w kwocie 84.626zł. na usuwanie azbestu. Należy wprowadzić ją do planu budżetu po stronie własnych dochodów i wydatków bieżących.

11. Należy zapewnić brakujące środki na opłatę a zajęcie pasa drogowego dla Starostwa Powiatowego w Wysokiem Maz (210zł.), dotację dla stowarzyszeń prowadzącego działalność profilatyczną w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi (800zł.), usługi z zakresu ochrony środowiska i gospodarki ściekowej (10.000zł.)

Przewodniczący Rady Gminy


Leszek Antoni Brzozowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

TAXWISE Michał Zdyb

TAXWISE Michał Zdyb jest nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama