Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 15/2013 Burmistrza Jedwabnego

z dnia 29 marca 2013r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Jedwabne za 2012 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 267 ust.1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art.13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o Regionalnych Izbach Obrachunkowych ( Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz.577 z późn. zm. ) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jedwabne za 2012 rok, według ktorego:

1) dochody ogółem wyniosły:

a) plan -18 168 823,00 zł,

b) wykonanie - 18 097 667,49zł.

2) wydatki ogółem wyniosły:

a) plan - 14 776 541,00 zł,

b) wykonanie - 14 404 997,91 zł.

2. Sprawozdanie, októrym mowa w ust. 1 stanowi załącznik ńr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2012 rok stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. Przyjmuję informację o stanie mienia Gminy Jedwabne według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r., która stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdania oraz informację, o których mowa w § 1, przedstawiam:

1) Radzie Miejskiej w Jedwabnem,

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Jedwabnego


Krzysztof Moenke


Załącznik do Zarządzenia Nr 15/2013
Burmistrza Jedwabnego
z dnia 29 marca 2013 r.
Zalacznik1.doc

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu gminy Jedwabne za 2012 rok

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-05-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe