Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/162/2013 Rady Gminy Krasnopol

z dnia 29 kwietnia 2013r.

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153 ) oraz art. 17 ust.1 pkt 11 i art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2013 r., poz.182 ) Rada Gminy Krasnopol uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.

3. Przyznanie pomocy określonej w ust.1 i 2 powinno być poprzedzone wywiadem środowiskowym oraz zebraniem niezbędnych dokumentów uzasadniających konieczność przyznania pomocy.

§ 2. Usługi opiekuńcze mogą być świadczone odpłatnie, częściowo odpłatnie lub nieodpłatnie.

§ 3. Koszt 1 godziny usługi opiekuńczej i koszt 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych ustala się na 12,54 zł .

§ 4. Osoby korzystające z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, nie spełniające kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ponoszą odpłatność za 1 godzinę usługi, wg zasad określonych w poniższych tabelach:

1) osoby samotne i samotnie gospodarujące:

Dochód na osobę wyrażony w % w stosunku do dochodu określonego w art.8 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności liczona w stosunku do kosztu usługi, wyrażona w %

powyżej 100 - 150

10

powyżej 150 - 175

15

powyżej 175 - 200

30

powyżej 200 - 250

35

powyżej 250 - 275

40

powyżej 275 - 300

55

powyżej 300 - 350

65

powyżej 350 - 375

85

powyżej 375

100


2) osoby w rodzinie

Dochód na osobę wyrażony w % w stosunku do dochodu określonego w art.8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności liczona w stosunku do kosztu usługi, wyrażona w %

powyżej 100 - 150

25

powyżej 150 - 175

35

powyżej 175 - 200

45

powyżej 200 - 250

55

powyżej 250 - 275

65

powyżej 275 - 300

75

powyżej 300 - 350

85

powyżej 350 - 375

95

powyżej 375

100

§ 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby zobowiązanej do odpłatności za korzystanie z usług lub na wniosek pracownika socjalnego, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnopolu może częściowo lub całkowicie zwolnić z ponoszenia opłat, zwłaszcza ze względu na:

1) długotrwałą lub ciężką chorobę i ponoszone z nią udokumentowane znaczne wydatki,

2) nadmierne wydatki z przyczyn losowych,

3) występuje konieczność sprawowania usług opiekuńczych nad więcej niż jedną osobą w tym samym gospodarstwie domowym.

§ 6. Należności z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczeniobiorca wnosi w terminie i wysokości określonej decyzją na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnopolu.

§ 7. Traci moc uchwała Rady Gminy Krasnopol Nr XXI/105/04 z dnia 29 października 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne, warunków częściowego i całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krasnopol

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Józef Malinowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-05-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe