Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/153/13 Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia 23 maja 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu suwalskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Suwalski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, z 2002 r. Nr 62, poz. 558, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2002 r. Nr 200, poz. 1688, z 2002 r. Nr 214, poz. 1806, z 2002 r. Nr 153, poz.1271, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, z 2008 r. Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, zm. 2010 r. Nr 106, poz. 675, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 15 ust. 1 pkt. 6 i ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r . o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 228, poz. 1368), uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIX/115/12 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 28 września 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu suwalskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Suwalski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 2806 oraz z 2013 r. poz. 1352) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady


Sławomir Małachowski


Załącznik do Uchwały Nr XXVI/153/13
Rady Powiatu w Suwałkach
z dnia 23 maja 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe