Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV.145.2013 Rady Gminy Jeleniewo

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz.146, Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281), oraz art.212, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz.1707) Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych ;

1) Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 37 844,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych
1) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 113 439,00 zł
2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 75 595,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi
1) Plan dochodów ogółem 12 684 407,00 zł
z tego:
- bieżące w wysokości 10 642 414,00 zł
- majątkowe w wysokości 2 041 993,00 zł
2) Plan wydatków ogółem 12 375 892,00 zł
z tego:
- bieżące w wysokości 9 248 787,00 zł
- majątkowe w wysokości 3 127 105,00 zł

§ 3. Nadwyżkę budżetu w kwocie 308 515,00 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2013, zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 6. Objaśnienie do uchwały stanowi załącznik Nr 5.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Bogusław Brzostowski


Załącznik do Uchwały Nr XXIV.145.2013
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 25 kwietnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe