Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/205/13 Rady Gminy Narewka

z dnia 24 maja 2013r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 146, poz.1055, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458 z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241 z 2010r Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675, z 2011r Nr 21, poz.113, Nr 117 poz.679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz.1281, z 2012r poz.567, z 2013r. poz.153) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726 z 2011r Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707, z 2012r. poz. 1456, poz. 1530, poz.1548) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr1

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.613.779 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu 684.228 zł zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1) dochody ogółem : 25.376.955 zł w tym:

- dochody bieżące : 13.819.173 zł

- dochody majątkowe: 11.557.782 zł

2) wydatki ogółem : 26.306.506 zł w tym:

- bieżące : 11.597.037 zł

- majątkowe: 14.709.469 zł

§ 7. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 929.551 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 929.551 zł

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 929.551 zł.

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 70.449 zł.

3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 7.084.458 zł

§ 9. Zmienia się upoważnienie Wójta w zakresie zaciągania kredytów i pożyczek na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 929.551 zł

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 70.449 zł.

- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 7.084.458 zł

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Mieczysław Gryc


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/205/13
Rady Gminy Narewka
z dnia 24 maja 2013 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Rodzaj zadania:własne

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmiana

Plan po zmianach

bieżące

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

478 250

251 176

729 426

90002

Gospodarka odpadami

0

12 230

12 230

2700

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

0

12 230

12 230

90095

Pozostała działalność

363 250

238 946

602 196

0970

Wpływy z różnych dochodów

347 250

238 946

586 196

bieżące razem:

12 342 248

251 176

12 593 424

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

25 000

0

25 000

majątkowe

630

Turystyka

840 862

-485 896

354 966

63095

Pozostała działalność

840 862

-485 896

354 966

6297

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

792 673

-485 896

306 777

700

Gospodarka mieszkaniowa

4 690 056

17 986

4 708 042

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

4 690 056

-336 000

4 354 056

6297

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

3 690 056

-336 000

3 354 056

70095

Pozostała działalność

0

353 986

353 986

6297

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

0

353 986

353 986

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4 339 791

-252 640

4 087 151

90095

Pozostała działalność

2 380 950

-252 640

2 128 310

6297

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

2 379 950

-252 640

2 127 310

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

311 762

-50 000

261 762

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

50 000

-50 000

0

6297

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

50 000

-50 000

0

majątkowe razem:

12 238 523

-770 550

11 467 973

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

8 081 682

-770 550

7 311 132

Razem własne:

24 580 771

-519 374

24 061 397

Razem: zlecone

1 222 874

0

1 222 874

Razem porozumienia jst

92 684

0

92 684

Ogółem:

25 896 329

-519 374

25 376 955

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

8 199 366

-770 550

7 428 816

Zwiększa się plan dochodów w tym:

Dochody bieżące w dziale 900 o kwotę 251.176 zł w tym:

- 12.230 zł - środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Narewka",

- 238.946 zł są to wpłaty mieszkańców na instalację kolektorów słonecznych .

W dochodach majątkowych dokonuje się następujące zmiany:

Dział 630 - Turystyka

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o 485.896 zł, ponieważ zadanie "Zmniejszenie presji ruchu turystycznego na obszary chronione Doliny Górnej Narwi" nie będzie realizowane przez Gminę , a przez SGGN.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- 17.986 zł - zwiększa się plan dochodów majątkowych na realizację projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 w związku z przesunięciem terminu wykonania niektórych prac z 2012r na 2013 oraz zwiększenia procentowego udziału środków z UE.

- 336.000 zł jest to korekta klasyfikacji budżetowej. W wydatkach zadanie Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej jest realizowane w rozdziale 70095, natomiast dochody zaplanowano w rozdziale 70005.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o 252.640 zł - środki UE na instalację kolektorów słonecznych, ponieważ zwiększa się procentowy udział środków własnych.

Dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o 50.000 zł - środki UE na przebudowę świetlic wiejskich w Zabłotczyźnie i Michnówce. Przebudowa świetlicy Zabłotczyzna będzie realizowana ze środków własnych, a świetlicy Michnówka przez Stowarzyszenie "Storczyk".


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/205/13
Rady Gminy Narewka
z dnia 24 maja 2013 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych.

Rodzaj zadaia: własne

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

1 895 798

-117 859

1 777 939

01041

Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

1 408 659

-117 859

1 290 800

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

549 607

-117 859

431 748

630

Turystyka

1 344 546

-394 305

950 241

63095

Pozostała działalność

1 344 546

-394 305

950 241

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

43 136

21 440

64 576

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

7 468

4 163

11 631

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 143

598

1 741

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 188

1 277

3 465

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

792 673

-485 896

306 777

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

458 938

32 113

491 051

6239

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

0

32 000

32 000

700

Gospodarka mieszkaniowa

5 839 610

74 315

5 913 925

70095

Pozostała działalność

929 000

74 315

1 003 315

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

336 000

17 986

353 986

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

64 000

56 329

120 329

851

Ochrona zdrowia

65 500

10 123

75 623

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

65 000

10 123

75 123

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

20 000

10 123

30 123

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

155 617

5 802

161 419

85415

Pomoc materialna dla uczniów

23 307

5 802

29 109

3240

Stypendia dla uczniów

23 307

5 802

29 109

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

5 962 798

181 065

6 143 863

90002

Gospodarka odpadami

245 100

12 230

257 330

4300

Zakup usług pozostałych

189 990

12 230

202 220

90095

Pozostała działalność

3 268 593

168 835

3 437 428

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

161 861

70 000

231 861

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

29 187

11 970

41 157

4120

Składki na Fundusz Pracy

5 407

2 450

7 857

4300

Zakup usług pozostałych

38 600

8 000

46 600

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

2 379 950

-252 640

2 127 310

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

420 050

329 055

749 105

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1 002 860

20 000

1 022 860

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

650 000

0

650 000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0

45 000

45 000

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

50 000

-50 000

0

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

40 000

-40 000

0

6239

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

0

45 000

45 000

92195

Pozostała działalność

219 860

20 000

239 860

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

136 583

20 000

156 583

Razem własne:

25 195 451

-220 859

24 974 592

Razem: zlecone

1 222 874

0

1 222 874

Razem porozumienia jst

109 040

0

109 040

Ogółem:

26 527 365

-220 859

26 306 506

Rodzaj zadania: własne

W planie wydatków budżetu Gminy realizowanych w ramach zadań własnych wprowadza się następujące zmiany:

Dział 010 -Rolnictwo i łowiectwo

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 117 859 zł , ponieważ część realizacji zadania "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Narewka oraz usprawnienie przesyłu nieczystości poprzez modernizację przepompowni ścieków" przenosi się na 2014r.

Dział 630 -Turystyka

Zwiększa się plan wydatków bieżących o 27.478 zł z przeznaczeniem na płace, składki ZUS, odpis na pracownika zatrudnionego na Stanicy Kajakowej.

W planie wydatków majątkowych dokonuje się następujące zmiany:

- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 571.642 zł (485.896zł + 85.746zł), ponieważ zadanie "Zmniejszenie presji ruchu turystycznego na obszary chronione Doliny Górnej Narwi" nie będzie realizowane, beneficjentem jest SGGN.

- Zwiększa się plan wydatków o 32.000zł z przeznaczeniem na realizację zadania "Budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych w Dolinie Górnej Narwi" realizowanego w ramach POIiŚ jest to 5 % środków zabezpieczonych przez Gminę jako Partnera projektu. Zadanie będzie realizowane przez Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi.

- Zwiększa się plan wydatków o 117.859 zł "Budowa bazy turystycznej w Narewce" z przeznaczeniem na roboty dodatkowe (podwyższenie fundamentów)

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o 74.315 zł przeznaczeniem na realizację zadania Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi, w związku z zwiększeniem procentowego udziału środków z UE oraz na roboty dodatkowe.

Dział 851 -Ochrona zdrowia

Zwiększa się plan wydatków bieżących o 10.123 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi, są to środki uzyskane z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i niewykorzystane w 2012r.

Dział 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się plan wydatków bieżących o 5.802 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendium, jest to 20 % do otrzymanej dotacji celowej.

Dział 900 -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan wydatków bieżących o 104.650 zł w tym:

- 12.230 zł na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Narewka

- 92.420 zł z przeznaczeniem na płace, składki ZUS, FP pracowników interwencyjnych, odłów psów.

W planie wydatków majątkowych dokonuje się następujące zmiany:

- o 76.415 zł zwiększa się plan wydatków i zmienia się nazwę zadania na: "Poprawa jakości powietrza obszaru Puszczy Białowieskiej - instalacja kolektorów słonecznych na terenie Gminy Narewka" realizowanego w ramach RPOWP. Zadanie będzie finansowane: 2.127.310 zł ze środków UE, 162.909 zł własne Gminy (na budynkach gminy) i 586.196 zł z wpłat mieszkańców gminy (budynki indywidualne).

Dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W planie wydatków majątkowych dokonuje się następujące zmiany:

- 45.000 zł przebudowa świetlicy w Zabłotczyźnie realizowana będzie ze środków własnych

- 45.000 zł przebudowa świetlicy w Michnówce realizowana będzie przez Stowarzyszenie Storczyk przy współfinansowaniu środków UE.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o 20.000 zł z przeznaczeniem na roboty elektryczne przy realizacji zadania "Zagospodarowanie centrum Narewki - modernizacja amfiteatru" współfinansowanego ze środków UE.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/205/13
Rady Gminy Narewka
z dnia 24 maja 2013 r.

Zadania inwestycyjne 2013r.

Lp.

Dział

Rozdz.

§**

okres realizacji

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program

rok budżetowy 2013

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty
i pożyczki

środki pochodzące
z innych źródeł*

środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

010

01010

6050

2012- 2013

Budowa sieci wodociągowej do Gruszek

400 000

10 000

10 000

0

0

UG Narewka

2

010

01041

6057 , 6059

2012- 2014

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Narewka oraz usprawnienie przesyłu nieczystości poprzez modernizację przepompowni ścieków _RROW

1 519 480

1 290 800

431 748

859 052

UG Narewka

3

600

60016

6050

2013

Przebudowa ciągu drogi gminnej - Gruszki Guszczewina - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych

1 072 000

1 072 000

10 000

1 062 000

UG Narewka

4

600

60016

6050

2013

Przebudowa drogi gminnej - Pręty Pasieki II etap

200 000

200 000

0

100 000

100 000

UG Narewka

5

600

60016

6050

2013

Przebudowa drogi rolniczej Eliaszuki

154 979

154 979

14 715

105 264

35 000

UG Narewka

6

600

60016

6050

2011- 2014

Przebudowa drogi gminnej - Skupowo

250 000

20 000

20 000

UG Narewka

7

600

60016

6050

2013

Przebudowa zatoki autobusowej w Narewce

110 000

110 000

0

110 000

UG Narewka

8

630

63095

6057 , 6059

2012 - 2014

Budowa bazy turystycznej w Narewce -RPOWP

2 069 592

797 828

380 652

62 210

48 189

306 777

UG Narewka

9

700

70005

6057 , 6059

2011- 2013

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod działalność hotelową nad Zalewem Siemianówka

5 005 525

4 791 510

1 437 454

3 354 056

UG Narewka

10

700

70095

6057 , 6059

2011-2013

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi

924 095

474 315

120 329

353 986

UG Narewka

11

900

90001

6050

2012, 2013

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Narewka

2 309 105

2 309 105

285 264

2 023 841

UG Narewka

12

900

90015

6050

2013

Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Nowa Łuka, Siemianówka, Tarnopol

30 000

30 000

30 000

UG Narewka

13

900

90095

6057 , 6059

2013

Poprawa jakości powietrza obszaru Puszczy Białowieskiej - instalacja kolektorów słonecznych na terenie gminy Narewka

2 876 415

2 876 415

162 909

586 196

2 127 310

UG Narewka

14

921

92109

6050

2013

Przebudowa świetlicy Zabłotczyzna

45 000

45 000

45 000

0

UG Narewka

15

921

92195

6057 , 6059

2012, 2013

Zagospodarowanie centrum Narewki - modernizacja amfiteatru

753 796

239 860

156 583

0

83 277

UG Narewka

Ogółem

17 719 987

14 421 812

2 552 577

929 551

3 855 226

7 084 458

x


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/205/13
Rady Gminy Narewka
z dnia 24 maja 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp

Treść

Klasyfikacja
§

Plan

Zmiana

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

Przychody ogółem:

1 315 264

298 515

1 613 779

1

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

950

315 264

298 515

613 779

2

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

952

1 000 000

1 000 000

Rozchody ogółem:

684 228

0

684 228

1

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

963

407 228

407 228

2

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

992

277 000

277 000


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/205/13
Rady Gminy Narewka
z dnia 24 maja 2013 r.

Dotacje.

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp

Podmiot dotowany

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1

Gminny Ośrodek Kultury w Narewce

-

560 000

2

Samorządowa Biblioteka Publiczna w Narewce

-

133 000

3

Powiat Hajnowski

100 000

razem :

100 000

693 000

0

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp

Nazwa zadania lub podmiot

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1

utrzymanie urządzeń melioracji wodnych

10 000

2

zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

112 000

3

"Budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych w Dolinie Górnej Narwi" - Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi , 18-106 Turośń Kościelna ul. Lipowa 4.

32 000

4

Przebudowa świetlicy Michnówka - Stowarzyszenie "Storczyk" Michnówka 22 C 17-220 Narewka.

45 000

razem :

199 000

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe