Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVI/168/13 Rady Gminy Kolno

z dnia 18 czerwca 2013r.

o zmianie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391[1])) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/129/12 Rady Gminy Kolno z 14 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 179), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić co miesiąc do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu odbioru odpadów.".

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951 oraz z 2013 r. poz. 21 i poz. 228.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe