Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 11/2013 Wójta Gminy Klukowo

z dnia 31 maja 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240) oraz § 11 pkt 2 uchwały Nr XV/93/12 Rady Gminy Klukowo z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1

1) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 33.132 zł

2) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 33.132 zł

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 2

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetowe ogółem: 13.296.213 zł w tym:

a) Dochody majątkowe 254.729 zł

b) Dochody bieżące 13.041.484 zł

- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - 1.842.129 zł

- Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 0

2) Wydatki budżetowe ogółem: 12.806.985 zł w tym:

c) Wydatki majątkowe 1.143.866 zł

d) Wydatki bieżące 11.663.119 zł

- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - 1.842.129 zł

- Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 0

- Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 511.814 zł

§ 4. O wprowadzonych powyższych zmianach poinformować Radę Gminy na najbliższej Sesji.

§ 5. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Klukowo


Grzegorz Jerzy Sylwestrzuk


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2013
Wójta Gminy Klukowo
z dnia 31 maja 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 11/2013
Wójta Gminy Klukowo
z dnia 31 maja 2013 r.

OBJAŚNIENIA DO ZARZĄDZENIA W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2013 ROK

Dokonuje się następujących zmian wydatków budżetowych:

- w dziale 600 rozdz. 60016 § 4300 zwiększa się wydatki o kwotę 15.650 zł z przeznaczeniem na opłatę faktur za odśnieżanie dróg, a zmniejsza się § 4270 - 15.650 zł

- w dziale 750 rozdz. 75023 § 4280 zwiększa się wydatki o kwotę 1510 zł z przeznaczeniem na opłatę rachunku za badania okresowe pracowników, a zmniejsza się § 4300 - 1510 zł

- w dziale 801 rozdz. 80101 § 4040 zwiększa się wydatki o kwotę 4409 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych, a zmniejsza się wynagrodzenia w § 4010 - 4409 zł w Szkole Podstawowej w Łuniewie Małym,

- w dziale 801 rozdz. 80103 § 4040 zwiększa się wydatki o kwotę 1692 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych, a zmniejsza się wynagrodzenia w § 4010 - 1692 zł w Szkole Podstawowej w Łuniewie Małym,

- w dziale 801 rozdz. 80106 § 4040 zwiększa się wydatki o kwotę 810 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych, a zmniejsza się wynagrodzenia w § 4010 - 810 zł w Szkole Podstawowej w Łuniewie Małym,

- w dziale 801 rozdz. 80110 § 4300 zwiększa się wydatki o kwotę 1128 zł z przeznaczeniem na opłatę faktury za usługi, a zmniejsza się § 4210 - 1128 zł w Publicznym Gimnazjum w Klukowie,

- w dziale 801 rozdz. 80146 § 4210 zwiększa się wydatki o kwotę 13 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów szkoleniowych dla nauczycieli, a zmniejsza się § 4410 - 13 zł w Publicznym Gimnazjum w Klukowie,

- w dziale 853 rozdz. 85395 zwiększa się wydatki na realizacje projektu POKL "Indywidualizacja nauczania w klasach I - III w Gminie Klukowo" w § 4307 o kwotę 1700 zł i § 4309 o kwotę 300 zł z przeznaczeniem na opłacenie rachunków za zajęcia taneczne,a zmniejsza się § 4177 - 1700 zł i § 4179 - 300 zł

- w dziale 853 rozdz. 85395 zwiększa się wydatki na realizacje projektu POKL "Mój rozwój dziś szansą na lepsze jutro nasze" w § 4117 - 4250 zł i § 4119 - 750 zł z przeznaczeniem na opłatę składek ZUS od wynagrodzeń , a zmniejsza się § 4177 - 4250 zł i § 4179 - 750 zł.

Wójt Gminy Klukowo


Grzegorz Jerzy Sylwestrzuk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe