Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/186/13 Rady Gminy Czeremcha

z dnia 26 czerwca 2013r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych oraz wysokości takiej opłaty

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 6k ust.1 pkt.1 i art.6j, ust 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391,poz. 951; 2013r. poz.21) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszona będzie od gospodarstwa domowego.

1) Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 13,00 zł od gospodarstwa domowego.

2) Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie zmieszanymi (niesegregowanymi) odpadami komunalnymi w wysokości 18, 00 zł od gospodarstwa domowego.

2. Ilekroć jest mowa o gospodarstwie domowym - rozumie się przez to wszystkie osoby spokrewnione lub niespokrewnione zamieszkałe w danym mieszkaniu, utrzymujące się lub nieutrzymujące się wspólnie przy czym jeden punkt adresowy to co najmniej jedno gospodarstwo domowe.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XX/157/13 Rady Gminy Czeremcha z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych oraz wysokości
takiej opłaty ( Dz. Urz. Woj. Podl. z dnia 5 marca 2013 r poz.1363)

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czeremcha.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2013 roku.

Przewodnicząca Rady


mgr Nadzieja Sulima

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe