Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/131/13 Rady Gminy Wiżajny

z dnia 15 maja 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, nr 117, poz 679, Nr 134, poz 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567; z 2013 r. poz. 153), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz.620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz, 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz.1170, z 2012r. poz.986, poz.1456, poz.1548) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, 2012 r. poz. 1456, 1530, 1548). Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

1. Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę - 61 000,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan budżetu po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 9 285 003,- zł, z tego: dochody bieżące w wysokości - 7 455 003,- zł, dochody majątkowe w wysokości - 1 830 000,- zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 9 297 553,- zł, z tego: wydatki bieżące - 7 371 011,- zł, wydatki majątkowe - 1 926 542,- zł.

§ 3. Deficyt w kwocie - 12 550,- zł zostanie pokryty przychodami z wolnych środków z lat ubiegłych.

§ 4. "Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013" otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Walenty Wałejko


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/131/13
Rady Gminy Wiżajny
z dnia 15 maja 2013 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WIŻAJNY NA 2013 ROK

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

+Zwiększenie
- Zmniejszenie

Po zmianie

1

2

3

4

5

6

7

Wydatki bieżące

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

262 973,00

15 000,00

277 973,00

90095

Pozostała działalność

40 938,00

15 000,00

55 938,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

0,00

438,00

438,00

Własne

0,00

438,00

438,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0,00

11 760,00

11 760,00

Własne

0,00

11 760,00

11 760,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

1 955,00

1 955,00

Własne

0,00

1 955,00

1 955,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

0,00

300,00

300,00

Własne

0,00

300,00

300,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

0,00

547,00

547,00

Własne

0,00

547,00

547,00

Razem wydatki bieżące:

7 356 011,00

+ 15 000,00

7 371 011,00

Wydatki majątkowe

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

14 729,00

46 000,00

60 729,00

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

0,00

6 000,00

6 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

6 000,00

6 000,00

Własne

0,00

6 000,00

6 000,00

90095

Pozostała działalność

0,00

40 000,00

40 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

40 000,00

40 000,00

Własne

0,00

40 000,00

40 000,00

Razem wydatki majątkowe:

1 880 542,00

+ 46 000,00

1 926 542,00

Ogółem wydatki:

9 236 553,00

+ 61 000,00
- 0,00

9 297 553,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/131/13
Rady Gminy Wiżajny
z dnia 15 maja 2013 r.

Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013

Lp.

Dział

Rozdział

§**

Nazwa zadania inwestycyjnego

Rok budżetowy 2013

1

2

3

4

5

6

1.

010

01010

6057
6059

Budowa sieci wodociągowych, pompowni wody i montaż reduktorów ciśnienia na terenie gminy Wiżajny

1 037 175,00
745 576,00

2.

600

60016


6050


Modernizacja drogi gminnej na odcinku Bolcie - Leszkiemie - Mauda - Okliny pod nazwą "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej"

50 000,00

3.

801

80195

6057
6059

Plac zabaw miejscem zabawy i rekreacji
w Wiżajnach

20 851,00
12 211,00

4.

900

90004

6050

Zakup kosiarki samojezdnej do koszenia trawy

6 000,00

5.

900

90015

6050

Modernizacja oświetlenia ulicznego
w Wiżajnach

14 729,00

6.

900

90095

6050

Zakup ciągnika

40 000,00

Razem:

1 926 542,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/131/13
Rady Gminy Wiżajny
z dnia 15 maja 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku.

Lp.

Treść

§

Plan

1

2

3

4

1.

Dochody w tym:

9 285 003,00

- dochody bieżące

7 455 003,00

- dochody majątkowe

1 830 000,00

2.

Wydatki w tym:

9 297 553,00

- wydatki bieżące

7 371 011,00

- wydatki majątkowe

1 926 542,00

3.

Wynik budżetu

- 12 550,00

Przychody ogółem:

499 330,00

1.

Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

§ 903

0,00

2.

Sprzedaż papierów wartościowych (obligacje)

§ 931

0,00

3.

Przychody z prywatyzacji majątku gminy

§ 944

0,00

4.

Wolne środki

§ 950

499 330,00

5.

Spłaty pożyczek udzielonych

§ 951

0,00

6.

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

§ 952

0,00

7.

Nadwyżka z lat ubiegłych

§ 957

0,00

Rozchody ogółem:

486 780,00

1.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

§ 963

0,00

2.

Wykup papierów wartościowych

§ 982

0,00

3.

Pożyczki udzielone

§ 991

0,00

4.

Spłaty otrzymanych kredytów

§ 992

486 780,00

5.

Lokaty

§ 994

0,00

6.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 995

0,00


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/131/13
Rady Gminy Wiżajny
z dnia 15 maja 2013 r.

Część .
opisowa do zmian w wydatkach budżetu gminy na 2013 rok

Zwiększono plan wydatków:

- na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia zatrudnionego pracownika gospodarczego - 15 000,- zł,

- zakup kosiarki samojezdnej do koszenia trawy na obiektach mienia gminnego - 6 000,- zł,

- zakup ciągnika niezbędnego do utrzymania dróg i obiektów mienia gminnego - 40 000,- zł.

Na zwiększenie w/w wydatków przeznacza się wolne środki z lat ubiegłych.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe