Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII/133/13 Rady Gminy Dziadkowice

z dnia 24 czerwca 2013r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15, art. 40, ust. 1 i art. 41, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) oraz art. 6l, ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, 951; z 2013 r. poz. 21, 228 ), uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa terminy, częstotliwość i tryb uiszczania na rzecz Gminy Dziadkowice opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, uiszczają na rzecz Gminy Dziadkowice w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku opłat w terminach:

a) do 15 marca - za pierwszy kwartał;

b) do 15 czerwca - za drugi kwartał;

c) do 15 września - za trzeci kwartał;

d) do 15 grudnia - za czwarty kwartał

roku obejmującego odbiór i zagospodarowanie odpadów.

§ 3. Opłatę, o której mowa w § 1 uiszcza się bez wezwania, przelewem na rachunek bankowy Gminy Dziadkowice lub gotówką w kasie Urzędu Gminy Dziadkowice.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XV/107/12 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 30 listopada 2012 r w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadpadami komunalnymi.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dziadkowice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 roku.

Przewodnicząca Rady


Walentyna Gołaszewska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe