Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/153/13 Rady Gminy Płaska

z dnia 28 czerwca 2013r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594) oraz art. 6k ust. 1 pkt. 1, ust. 2 i 3, art. 6j ust. 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391, z 2013 r. poz. 21, poz. 228) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, określonej w art. 6j ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którą opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszona będzie od gospodarstwa domowego.

§ 2. Poprzez gospodarstwo domowe należy rozumieć gospodarstwo prowadzone przez osobę samodzielnie zamieszkującą lub stale nie zamieszkującą lub zespół mieszkających razem lub stale niezamieszkujących osób spokrewnionych lub nie spokrewnionych wspólnie utrzymujących się, jak również osoby, które mają inne prawa do zamieszkiwania w lokalu.

§ 3. Dokonuje się zróżnicowania stawek opłaty w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących w gospodarstwie domowym, zgodnie z art. 6j ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) od gospodarstw domowych 1- 2 osobowych w wysokości 12,00 zł.;

2) od gospodarstw domowych 3-5 osobowych w wysokości 24,00zł.;

3) od gospodarstw domowych 6 osobowych i powyżej w wysokości 36,00 zł.

2. Ustala się niższą miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) od gospodarstw domowych 1-2 osobowych w wysokości 9,00 zł.;

2) od gospodarstw domowych 3 - 5 osobowych w wysokości 18,00 zł.;

3) od gospodarstw domowych 6 osobowych i powyżej w wysokości 27,00 zł.

§ 4. Ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy lub stale nie zamieszkują mieszkańcy (mieszkańcy sezonowi).

§ 5. W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą przez mieszkańców a w części nieruchomość nie zamieszkałą przez mieszkańców, opłata będzie ustalona na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

§ 6. W przypadku nie złożenia deklaracji w terminie wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy stale, nieruchomości na których stale nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ustali Wójt Gminy w drodze decyzji z zastosowaniem stawek określonych w § 3.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płaska.

§ 8. Traci moc Uchwała Nr XIX/127/12 Rady Gminy Płaska z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz.149) .

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Dariusz Ciężkowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe