Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/154/13 Rady Gminy Płaska

z dnia 28 czerwca 2013r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, 951, z 2013 r. poz. 21, poz. 228) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Deklaracje, o których mowa w § 1 właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy Płaska, w terminach określonych w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz.391 z późn. zm.).

2. W przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na zmianę, powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku uiszczenia opłaty lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację uwzględniającą zmiany w terminie 14 dni od daty wystąpienia zmiany.

§ 3. Określa się warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1) format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między nimi:

a) deklarację udostępnia się w formacie DOC, DOCX, ODT, PDF;

b) układ informacji i powiązań między nimi w deklaracji określa załącznik Nr 2 do uchwały;

2) deklaracje mogą być przesyłane z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej za pomocą protokołu komunikacyjnego sieci www (http) szyfrowanego przy użyciu protokołu szyfrującego dla sieci www (ssl);

3) deklaracje są opatrywane:

a) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. Nr 130, poz. 1450 z późn.zm.) lub

b) podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. Nr 64, poz.565 z późn.zm.).

§ 4. 1. Traci moc Uchwała Nr XIX/128/12 Rady Gminy Płaska z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 150)

2. Deklaracje złożone na podstawie Uchwały Nr XIX/128/12 Rady Gminy Płaska z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 150) zachowują swą ważność do czasu zmiany danych zawartych w pierwszej deklaracji.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płaska.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Dariusz Ciężkowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/154/13
Rady Gminy Płaska
z dnia 28 czerwca 2013 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


POUCZENIE

1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. Z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.).

2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Wójta Gminy Płaska o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania badanej nieruchomości odpadów komunalnych.

3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Płaska w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

4. W przypadku niezłożenia deklaracji w terminie określonym w pkt 2 i 3, lub w razie uzasadnionych wątpliwości, co do złożonych w deklaracji informacji, Wójt Gminy Płaska określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki (w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze).

5. W przypadku posiadania przez właściciela więcej niż jednej nieruchomości, należy złożyć odrębne deklaracje dla każdej z tych nieruchomości.

6. Wysokość stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłat są określone w uchwałach Rady Gminy Płaska, które dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej.

7. Wraz z uchwaleniem przez Radę Gminy Płaska nowej uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty, właściciel nieruchomości jest zobowiązany do złożenia nowej deklaracji, ustalającej wymiar opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie takiej uchwały.

8. Pod pojęciemgospodarstwo domowenależy rozumieć, zgodnie z treścią art. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 4 marca 2010r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011r. (Dz. U. z 2011r. Nr 47 poz. 277 ), oznacza wszystkie osoby spokrewnione lub niespokrewnione zamieszkałe w danym mieszkaniu, utrzymujące się lub nieutrzymujące się wspólnie.

OBJAŚNIENIA

1) Dotyczy nieruchomości, która w części jest zamieszkana przez mieszkańców oraz w części jest niezamieszkała (np. część nieruchomości jest wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej, obiekty użyteczności publicznej, itp.).

2) Dotyczy nieruchomości, która jest nie stale zamieszkana przez mieszkańców, a na jej terenie powstają odpady komunalne.

3) W przypadku nieruchomości wyposażonych w kompostownik do kompostowania odpadów biodegradacjach, należy podać jego pojemność w m3.

4) Opis selektywnego zbierania odpadów komunalnych znajduje się w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Płaska, dostępnym w siedzibie Urzędu Gminy Płaska oraz na stronie internetowej.

5) Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości wylicza się mnożąc liczbę gospodarstw domowych na danej nieruchomości oraz stawkę opłaty uchwaloną od gospodarstwa domowego uzależnioną od sposobu gromadzenia odpadów (tj. selektywnie/nieselektywnie).

6) Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości częściowo zamieszkałej stanowi kwota wyliczona za osoby zamieszkałe na danej nieruchomości (liczba gospodarstw domowych pomnożona przez stawkę opłaty uchwaloną od gospodarstwa domowego uzależniona od sposobu gromadzenia odpadów tj. selektywnie/nieselektywnie)

7) Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości stale nie zamieszkałej wylicza się mnożąc liczbę gospodarstw domowych nie stale zamieszkałych na danej nieruchomości oraz stawkę opłaty uchwaloną dla gospodarstwa domowego uzależnioną od sposobu gromadzenia odpadów (tj. selektywnie/nieselektywnie) i mnożąc przez okres pełnych miesięcy zamieszkiwania.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/154/13
Rady Gminy Płaska
z dnia 28 czerwca 2013 r.

UKŁAD INFORMACJI I POWIĄZAŃ MIĘDZY NIMI W DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Nr pola

Nazwa pola

Typ pola
C- całkowite
Z - Znakowe
D- datowe

Obowiązkowy w sekwencji/wyborze
(T/N)

Uwagi

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji


B

Pierwsza deklaracja

Z

T

Pole wyboru
Max. 1 znak


Aktualizacja deklaracji


Z

Dane identyfikacyjne składającego deklarację

C

Właściciel, Użytkownik, Posiadacz

Z
TPole wyboru
Max 1 znak

Współwłaściciel, Współużytkownik, Posiadacz

Z

Zarządca

Z

Rodzaj składającego deklarację

Osoba fizyczna

Z

TPole wyboru
Max 1 znak

Osoba prawna

Z

Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Z

Spółka nieposiadująca osobowości prawnej

Z

Adres Zamieszkania/
Adres siedziby

D

Nazwisko i imię

Z

T

ImięTyp
NazwiskoTyp

Numer PESEL

C

T

PESELTyp, REGONTyp, jeżeli osoba fizyczna - pesel, regon - jeżeli osoba prawna

Identyfikator REGON

C

T

Kraj

Z

T

KrajTyp

Województwo

Z

T

WojewództwoTyp

Powiat

Z

T

PowiatTyp

Gmina

Z

T

GminaTyp

Ulica

Z

N

UlicaTyp

Nr domu

Z

T

DomTyp

Nr lokalu

Z

N

LokalTyp

Miejscowość

Z

T

MiejscowośćTyp

Kod pocztowy

Z

T

KodTyp

Poczta

Z

T

PocztaTyp

Adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne

E

Gmina

Z

T

GminaTyp

Ulica

Z

N

UlicaTyp

Nr domu

Z

T

DomTyp

Nr lokalu

Z

N

LokalTyp

Miejscowość

Z

T

MiejscowośćTyp

Kod pocztowy

Z

T

KodTyp

Poczta

Z

T

PocztaTyp

Numer ewidencyjny nieruchomości w rejestrze gruntów

Z

T

<=10 znaków

Rodzaj zamieszkania

Zamieszkała

Z

T

Idź do części H

Pole wyboru
Max. 1 znak

Częściowo zamieszkała

Z

T

Idź do części I

Nie zamieszkała stale

Z

T

Idź do części J

Informacje o nieruchomości opisanej w części E

F

Liczba osób zamieszkałych

C

T

>=0, <=999 znaków

Wyposażenie w kompostownik

Z

T

Max. 1 znak

m3

C

N

Max. 3 znaki

Oświadczenie władającego nieruchomością

G

Informacja o gromadzeniu odpadów na terenie nieruchomości

Z

T

Pole wyboru
Max. 1 znak

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomośćzamieszkała

H

Gospodarstwo domowe 1-2 osobowe

Z

T


W zależności od złożonego oświadczenia w części G -
(odpady zmieszane lub
odpady segregowane)

Pole wyboru
Max. 1 znak

Gospodarstwo domowe 3-5 osobowe

Z

T

Gospodarstwo domowe 6 osobowe i powyżej

Z

T

Gospodarstwo domowe 1-2 osobowe

Z

T

Gospodarstwo domowe 3-5 osobowe

Z

T

Gospodarstwo domowe 6 osobowe i powyżej

Z

T

Liczba gospodarstw domowych

C

T

Pole liczbowe, max. 3 znaki

Wysokość miesięcznej opłaty

C

T

>=0, <=999 znaków

Słownie

Z

T

>=0, <=999 znaków

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi- nieruchomość na której częściowo zamieszkują mieszkańcy, a częściowo nie zamieszkują mieszkańcy


I

Gospodarstwo domowe 1-2 osobowe

Z

T
W zależności od złożonego oświadczenia w części G -
(odpady zmieszane lub
odpady segregowane)


Pole wyboru
Max. 1 znak

Gospodarstwo domowe 3-5 osobowe

Z

T

Gospodarstwo domowe 6 osobowe i powyżej

Z

T

Gospodarstwo domowe 1-2 osobowe

Z

T

Gospodarstwo domowe 3-5 osobowe

Z

T

Gospodarstwo domowe 6 osobowe i powyżej

Z

T

Liczba gospodarstw domowych

C

T

Pole liczbowe, max. 3 znaki

Wysokość miesięcznej opłaty

C

T

>=0, <=999 znaków

Słownie

Z

T

>=0, <=999 znaków

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi -nieruchomość nie zamieszkała stale

J

Gospodarstwo domowe 1-2 osobowe

Z

T
W zależności od złożonego oświadczenia w części G -
(odpady zmieszane lub
odpady segregowane)


Pole wyboru
Max. 1 znak

Gospodarstwo domowe 3-5 osobowe

Z

T

Gospodarstwo domowe 6 osobowe i powyżej

Z

T

Gospodarstwo domowe 1-2 osobowe

Z

T

Gospodarstwo domowe 3-5 osobowe

Z

T

Gospodarstwo domowe 6 osobowe i powyżej

Z

T

Liczba gospodarstw domowych

C

T

Pole liczbowe, max. 3 znaki

Wysokość miesięcznej opłaty

C

T

>=0, <=999 znaków

Słownie

Z

T

>=0, <=999 znaków

Oświadczenie i podpis składającego deklarację

K

Miejscowość i data

Z

T

>=0, <=50 znaków

Podpis

Z

T

>=0, <=50 znaków

Adnotacje Urzędu

L

Uwagi organu

Z

N

>=0, <=999 znaków

Data i podpis przyjmującego deklarację

Z

T

>=0, <=50 znaków

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe