reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/151/13 Rady Miejskiej w Jedwabnem

z dnia 10 lipca 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 211, 212,216, 217, 220, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Jedwabnem uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2013 r. w następującym zakresie: Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę-322 372,00 zł ;

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę- 24 200,00 zł ;

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę- 667 465,79 zł;

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 Zmniejsza sie plan wydatków budżetowych o kwotę- 68 905,00 zł.

- zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1. Dochody budżetu gminy ogółem- 15 595 697,33 zł, w tym:

1) dochody bieżące - 15 403 473,33 zł,

2) dochody majątkowe - 192 224,00 zł;

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 16 107 233,12 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 14 466 984,12 zł,

2) wydatki majątkowe - 1 640 249,00 zł;

§ 3. W uchwale Nr XIX/95/12 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jedwabne na 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 5 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu gminy w wysokości- 511 535,79zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie- 164 754,43zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającego z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie- 346 781,36zł.

2. § 6 otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości -
1 107 535,79zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości- 596 000,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013, stanowiące załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/138/13 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Jedwabne na 2013 r., otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Objaśnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik Nr 5 do uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Górski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/151/13
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 10 lipca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/151/13
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 10 lipca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/151/13
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 10 lipca 2013 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDZETU GMINY NA 2013 r.

Lp.

§

Wyszczególnienie

Kwota

I.

Przychody - ogółem

1 107 535,79

w tym :

1.

903

Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

460 366,00

2.

950

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy

346 781,36

3.

957

Nadwyżki z lat ubiegłych

300 388,43

II.

Rozchody - ogółem

596 000,00

w tym :

1.

992

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

596 000,00


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/151/13
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 10 lipca 2013 r.

Wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne na 2013 rok

Lp.

Dział

Rozdział

§

Nazwa zadania lub zakupu inwestycyjnego


Planowane wydatki na zadaniaJednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie zadania

Środki wynikające z planów na 2013 rok

z tego: źródła finansowania

środki własne jst

pożyczka na wyprzedzające finansowanie


Dotacje U E

Środki pochodzące z innych źródeł

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

010

01010

6050
6057
6059

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie gminy Jedwabne

781 325,00

320 959,00

460 366,00-

Urząd Miejski w Jedwabnem

2.

600

60016

6060

Wykup gruntu pod budowę drogi gminnej w m. Jedwabne

6 000,00

6 000,00

---

Urząd Miejski w Jedwabnem

3.

600

60016

6050

Przebudowa i rozbudowa ul. Kościuszki w m. Jedwabne

99 000,00

99 000,00

-


-


-

Urząd Miejski w Jedwabnem

4

600

60016

6050

Przebudowa ulicy Konopnickiej w Jedwabnem

545 887,00

545 887,00

-


-


-

Urząd Miejski w Jedwabnem

5.

720

72095

6067
6069

Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.
( Zakup sprzętu w ramach Projektu pn.,, Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cześć II , administracja samorządowa '' )

147 354,00

22 103,00

-
125 251,00
-

Urząd Miejski w Jedwabnem

6.

900

90095

6050

Budowa przeprawy promowej przez rzekę Biebrzę we wsi Mocarze gm. Jedwabne

16 628,00

7 000,00

-


-


9 628,00

Urząd Miejski w Jedwabnem

Ogółem:


1 596 194,00


1 000 949,00


460 366,00


125 251,00


9 628,00


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/151/13
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 10 lipca 2013 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2013 r.

W załączniku nr 1 do Uchwały dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy w następującym zakresie:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę - 322 372,00 zł,

b) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę - 24 200,00 zł.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - zmniejszono plan dochodów z tytułu wpływów z za wieczyste użytkowanie nieruchomości o kwotę - 1 200,00 zł, zwiększono plan dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę - 1280,00 zł.

W dziale 750 - Administracja publiczna wprowadzono plan dochodów w kwocie - 4 800 zł. Zrealizowane dochody budżetowe pochodzą z oprocentowania środków na rachunku bankowym.

Wprowadzono plan w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne w § 2330 - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego. Na podstawie zawartej umowy z Województwem Podlaskim, Gmina otrzyma pomoc finansową na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedwabnem w kwocie 2 000,00 zł.

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem z uwagi na wzrost stawek podatkowych uchwalonych przez Radę Miejską w Jedwabnem zwiększą się wpływy z podatków lokalnych. W zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych, rozdział - 75615 zwiększono plan dochodów o kwotę - 90 000,00 zł. W rozdziale 75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zwiększa się plan dochodów o kwotę - 186 100,00 zł; w tym: z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę - 30 000,00 zł., z tytułu podatku rolnego - 165 000,00 zł, podatku leśnego - 2 500,00 zł, z tytułu podatku od środków transportowych - 4 500,00 zł. Wprowadza się plan dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w kwocie - 2 100,00 zł. Z uwagi na znikome wpływy podatków zmniejsza się plan dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn o kwotę - 18 000,00 zł. oraz zmniejsza się plan dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę - 5 000,00 zł.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - w związku z zawartą umową o przyznanie dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku wprowadzono plan dochodów w kwocie - 19 412,00 zł na dofinansowanie kosztów przedsięwzięcia p.n. ,, Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jedwabne". Z tytułu opłaty produktowej wprowadzono plan dochodów w kwocie - 400,00 zł.

Wprowadzone zmiany powodują zwiększenie budżetu po stronie planu dochodów o kwotę - 298 172,00 zł.

W załączniku nr 2 do Uchwały wprowadzone zmiany po stronie wydatków są wynikiem realizacji zmian zgłoszonych przez referaty Urzędu Miejskiego w Jedwabnem, zwiększenia planu dochodów, zaangażowania środków pochodzących z nadwyżki budżetowej i wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego. W planie wydatków wprowadzono zmiany w następującym zakresie:

a) zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę - 667 465,79 zł.,

b) zmniejsza się plan wydatków o kwotę - 68 905,00 zł.

Na podstawie informacji przekazanej w dniu 3 lipca 2013 r. przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży o kosztach opracowania dokumentacji technicznej na budowę dróg powiatowych, w dziale 600 - Transport i łączność zmniejszono o kwotę 35 675,00 zł planowaną do przekazania dotację. Na podstawie podjętej Uchwały Nr XXII/135/13 Rady Miejskiej w Jedwabnem w dniu 6 marca 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu w budżecie Gminy Jedwabne zabezpieczono właściwe kwoty na realizację zadań wskazanych w powyższej Uchwale Rady. W efekcie wprowadzonych zmian, na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę i rozbudowę dróg powiatowych, Powiatowi Łomżyńskiemu zostanie przekazana dotacja w kwocie - 44 055,00 zł. W dziale 600 - Transport i łączność zwiększono również plan wydatków majątkowych o kwotę - 545 887,00 zł. Zwiększenie planu obejmuje nowe zadanie wprowadzone do realizacji
w 2013 r. pn.. ,, Przebudowa ulicy Konopnickiej w Jedwabnem''.

W dziale 010 - Rolnictwo i Łowiectwo w rozdziale 01030 - Izby rolnicze zwiększa się plan wydatków o kwotę - 1 680,79 zł z przeznaczeniem na wpłatę gminy na rzecz izby rolniczej wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W dziale 750 - Administracja publiczna zwiększa się plan wydatków o kwotę 51 668,00 zł; z tego:

- rozdział 75022 - rady gmin - 10 000,00 zł ( diety dla radnych - 8 000,00, zakup materiałów i wyposażenia - 2 000,00 zł);

- 75095 - pozostała działalność - 23 668,00 zł ( wypłaty diet dla sołtysów - 16 500,00 zł, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne dla sołtysów - 7 168,00 zł),

- 75023 - Urzędy gmin - 18 000,00 zł ( zakup materiałów i wyposażenia - 15 000,00 zł,

Zakup energii - 3 000,00 zł).

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne, na podstawie zawartej umowy z Województwem Podlaskim, Gmina otrzyma pomoc finansową z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedwabnem w kwocie - 2 000,00 zł.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków o kwotę - 7 000,00 zł. Od miesiąca września 2013 r. w związku z rozstrzygniętym przetargiem na dowóz uczniów, wydatki na dowożenie uczniów znacznie wzrosną. W Publicznym Gimnazjum w Jedwabnem na wniosek Dyrektora zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia - 5 700,00 zł, zwiększa się plan wydatków na zakup usług remontowych.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 - Pozostała działalność zwiększono plan wydatków w kwocie - 26 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania obejmującego usuwanie azbestu z terenu Gminy Jedwabne. Kwota - 19 412,00 zł stanowi dofinansowanie w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. W celu dostosowania planu do bieżących wydatków w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami wprowadzono zmiany między paragrafami. Zmniejszono plan wydatków za zakup usług w kwocie - 27 530,00 zł, natomiast zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami, określonego w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wprowadza się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników - 18 000,00 zł, pochodne od wynagrodzeń - 3 080,00 zł, składki na Fundusz Pracy - 450,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 6 000,00 zł. Zwiększenie planu powyższych wydatków stanowi kwotę - 27 530,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian niniejszą Uchwałą, budżet Gminy po stronie planu wydatków zwiększy się o kwotę - 598 560,79 zł.

W załączniku Nr 3 urealniono plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2013 r. Celem pokrycia występującego deficytu budżetowego (wzrost deficytu o kwotę - 300 388,79 zł) do planu przychodów budżetu wprowadzono środki pochodzące z wolnych środków - 0,36 zł oraz środki pochodzące z nadwyżki budżetu w kwocie - 300 388,43 zł .

Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały przedstawia wykaz zadań inwestycyjnych po wprowadzonych zmianach. W ramach nowych zadań wprowadzono do realizacji przebudowę ulicy Konopnickiej w Jedwabnem (poz. 4 niniejszego załącznika ).

Wprowadzone zmiany posłużą prawidłowej realizacji budżetu Gminy Jedwabne.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krystyna Kwapisz

Radca prawny.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama