Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVII/140/13 Rady Gminy Wiżajny

z dnia 25 czerwca 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz.620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz, 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz.1170, z 2012r. poz.986, poz.1456, poz.1548) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 46, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz. 1707, 2012r. poz. 1456, 1530, 1548). Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

1. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę - 19 741,- zł oraz zmniejszyć dochody o kwotę - 300,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę - 57 527,- zł oraz zmniejszyć wydatki o kwotę - 38 086,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. Plan budżetu po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 9 304 434,- zł, z tego: dochody bieżące w wysokości - 7 539 934,- zł, dochody majątkowe w wysokości - 1 764 500,- zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 9 849 620,- zł, z tego: wydatki bieżące - 7 647 191,- zł, wydatki majątkowe - 2 202 429,- zł.

§ 3. Deficyt w kwocie - 545 186,- zł zostanie pokryty przychodami z wolnych środków z lat ubiegłych.

§ 4. "Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013" otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem
Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości - 1 031 966,-zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 486 780,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Walenty Wałejko


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/140/13
Rady Gminy Wiżajny
z dnia 25 czerwca 2013 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WIŻAJNY NA 2013 ROK

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

+Zwiększenie
- Zmniejszenie

Po zmianie

1

2

3

4

5

6

7

Dochody bieżące

010

Rolnictwo i łowiectwo

159 446,00

900,00

160 346,00

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

250,00

900,00

1 150,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

250,00

900,00

1 150,00

Własne

250,00

900,00

1 150,00

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

230 440,00

150,00

230 590,00

40002

Dostarczanie wody

230 440,00

150,00

230 590,00

0920

Pozostałe odsetki

560,00

150,00

710,00

Własne

560,00

150,00

710,00

750

Administracja publiczna

35 200,00

6 200,00

41 400,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

100,00

6 200,00

6 300,00

2700

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

0,00

6 200,00

6 200,00

Własne

0,00

6 200,00

6 200,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

1 864 864,00

40,00

1 864 904,00

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

595 516,00

40,00

595 556,00

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

2 600,00

40,00

2 640,00

Własne

2 600,00

40,00

2 640,00

758

Różne rozliczenia

3 872 701,00

11 500,00

3 884 201,00

75814

Różne rozliczenia finansowe

1 200,00

11 800,00

13 000,00

0920

Pozostałe odsetki

1 200,00

11 800,00

13 000,00

Własne

1 200,00

11 800,00

13 000,00

75831

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

105 099,00

-300,00

104 799,00

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

105 099,00

-300,00

104 799,00

Własne

105 099,00

-300,00

104 799,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

0,00

651,00

651,00

92195

Pozostała działalność

0,00

651,00

651,00

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0,00

651,00

651,00

Własne

0,00

651,00

651,00

Razem dochody bieżące:

7 520 493,00

+ 19 741,00
- 300,00

7 539 934,00

Dochody ogółem:

9 284 993,00

+ 19 741,00
- 300,00

9 304 434,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/140/13
Rady Gminy Wiżajny
z dnia 25 czerwca 2013 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WIŻAJNY NA 2013 ROK

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

+Zwiększenie
- Zmniejszenie

Po zmianie

1

2

3

4

5

6

7

Wydatki bieżące

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

351 737,00

- 118,00

351 619,00

40002

Dostarczanie wody

351 737,00

- 118,00

351 619,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

3 490,00

- 29,00

3 461,00

Własne

3 490,00

- 29,00

3 461,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 730,00

- 89,00

1 641,00

Własne

1 730,00

- 89,00

1 641,00

600

Transport i łączność

480 878,00

0,00

480 878,00

60016

Drogi publiczne gminne

480 878,00

0,00

480 878,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

0,00

500,00

500,00

Własne

0,00

500,00

500,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0,00

11 200,00

11 200,00

Własne

0,00

11 200,00

11 200,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

1 692,00

1 692,00

Własne

0,00

1 692,00

1 692,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

0,00

275,00

275,00

Własne

0,00

275,00

275,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

0,00

35,00

35,00

Własne

0,00

35,00

35,00

4300

Zakup usług pozostałych

185 000,00

- 14 341,00

170 659,00

Własne

185 000,00

- 14 341,00

170 659,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

0,00

639,00

639,00

Własne

0,00

639,00

639,00

630

Turystyka

2 042,00

- 2 042,00

0,00

63095

Pozostała działalność

2 042,00

- 2 042,00

0,00

4480

Podatek od nieruchomości

2 042,00

- 2 042,00

0,00

Własne

2 042,00

- 2 042,00

0,00

750

Administracja publiczna

1 235 167,00

4 615,00

1 239 782,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 072 675,00

4 615,00

1 077 290,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

41 450,00

6 200,00

47 650,00

Własne

41 450,00

6 200,00

47 650,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

20 182,00

- 1 585,00

18 597,00

Własne

20 182,00

- 1 585,00

18 597,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

352 395,00

11 986,00

364 381,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

351 595,00

11 986,00

363 581,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

3 500,00

2 000,00

5 500,00

Własne

3 500,00

2 000,00

5 500,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

6 660,00

4 995,00

11 655,00

Własne

6 660,00

4 995,00

11 655,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

3 689,00

755,00

4 444,00

Własne

3 689,00

755,00

4 444,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

664,00

122,00

786,00

Własne

664,00

122,00

786,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10 873,00

4 114,00

14 987,00

Własne

10 873,00

4 114,00

14 987,00

852

Pomoc społeczna

1 338 423,00

5 000,00

1 343 423,00

85295

Pozostała działalność

48 195,00

5 000,00

53 195,00

3110

Świadczenia społeczne

43 440,00

4 000,00

47 440,00

Własne

40 556,00

4 000,00

44 556,00

4300

Zakup usług pozostałych

1 200,00

1 000,00

2 200,00

Własne

1 200,00

1 000,00

2 200,00

Razem wydatki bieżące:

7 627 750,00

+ 37 527,00
- 18 086,00

7 647 191,00

Wydatki majątkowe

600

Transport i łączność

50 000,00

- 19 299,00

30 701,00

60016

Drogi publiczne gminne

50 000,00

- 19 299,00

30 701,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

50 000,00

- 19 299,00

30 701,00

Własne

50 000,00

- 19 299,00

30 701,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

55 265,00

19 299,00

74 564,00

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

6 000,00

- 701,00

5 299,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

6 000,00

- 701,00

5 299,00

Własne

6 000,00

- 701,00

5 299,00

90095

Pozostała działalność

40 000,00

20 000,00

60 000,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

40 000,00

20 000,00

60 000,00

Własne

40 000,00

20 000,00

60 000,00

Razem wydatki majątkowe:

2 202 429,00

+ 20 000,00
- 20 000,00

2 202 429,00

Wydatki ogółem:

9 830 179,00

+ 57 527,00
- 38 086,00

9 849 620,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/140/13
Rady Gminy Wiżajny
z dnia 25 czerwca 2013 r.

Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013

Lp.

Dział

Rozdział

§**

Nazwa zadania inwestycyjnego

Rok budżetowy 2013

1

2

3

4

5

6

1.

010

01010

6057
6059

Budowa sieci wodociągowych, pompowni wody i montaż reduktorów ciśnienia na terenie gminy Wiżajny

1 037 175,00
745 576,00

2.

600

60016


6050


Modernizacja drogi gminnej na odcinku Bolcie - Leszkiemie - Mauda - Okliny pod nazwą "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej"

30 701,00

3.

801

80195

6057
6059

Plac zabaw miejscem zabawy i rekreacji
w Wiżajnach

20 851,00
12 211,00

4.

900

90004

6060

Zakup kosiarki samojezdnej do koszenia trawy

5 299,00

5.

900

90015

6050

Modernizacja oświetlenia ulicznego
w Wiżajnach

9 265,00

6.

900

90095

6060

Zakup ciągnika

60 000,00

Razem:

1 921 078,00


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/140/13
Rady Gminy Wiżajny
z dnia 25 czerwca 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku.

Lp.

Treść

§

Plan

1

2

3

4

1.

Dochody w tym:

9 304 434,00

- dochody bieżące

7 539 934,00

- dochody majątkowe

1 764 500,00

2.

Wydatki w tym:

9 849 620,00

- wydatki bieżące

7 647 191,00

- wydatki majątkowe

2 202 429,00

3.

Wynik budżetu

- 545 186,00

Przychody ogółem:

1 031 966,00

1.

Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

§ 903

0,00

2.

Sprzedaż papierów wartościowych (obligacje)

§ 931

0,00

3.

Przychody z prywatyzacji majątku gminy

§ 944

0,00

4.

Wolne środki

§ 950

1 031 966,00

5.

Spłaty pożyczek udzielonych

§ 951

0,00

6.

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

§ 952

0,00

7.

Nadwyżka z lat ubiegłych

§ 957

0,00

Rozchody ogółem:

486 780,00

1.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

§ 963

0,00

2.

Wykup papierów wartościowych

§ 982

0,00

3.

Pożyczki udzielone

§ 991

0,00

4.

Spłaty otrzymanych kredytów

§ 992

486 780,00

5.

Lokaty

§ 994

0,00

6.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 995

0,00


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/140/13
Rady Gminy Wiżajny
z dnia 25 czerwca 2013 r.

Część .
opisowa do zmian dochodach i wydatkach budżetu gminy na 2013 rok:

Zmiany w dochodach budżetu gminy:

1. Zwiększono dochody z tytułu wpłat za przyłącza wodociągowe - 900,00 zł.

2. Zwiększono dochody z tytułu odsetek od wpłat za wodę, wpłat podatków i opłat oraz prowizji bankowych -
11 690,00 zł.

4. Przyjęto środki na dofinansowanie wymiany okien w budynku urzędu gminy uzyskane
z PZU w kwocie - 6 200,00 zł.

6. Zwiększono dochody z najmu i dzierżawy mienia gminnego/wynajem pomieszczeń
w Świetlicy Gminnej - 651,00 zł/.

7. Przeniesienie mylnie ujętych dochodów w dziele różne rozliczenia pomiędzy paragrafami - 300,00 zł.

Zmiany w wydatkach budżetu gminy:

1. Przeniesiono wydatki pomiędzy paragrafami na drogach gminnych w związku
z zatrudnieniem pracownika w ramach robót publicznych - 14 341,00 zł.

2. Zmniejszono zawyżony plan wydatków bieżących w ogólnej kwocie - 3 745,00 zł.

3. Przeniesiono wydatki inwestycyjne pomiędzy działami i rozdziałami, zwiększając środki na zakup ciągnika - 20 000,00 zł.

4. Zwiększono wydatki dotyczące wypłat ekwiwalentu członkom OSP za udział w akcjach ratowniczych, zakup opału oraz zatrudnienie palacza na okres zimowy łącznie - 11 986,00 zł.

5. Zwiększono wydatki w związku z podpisaną umową na prace społecznie użyteczne oraz opłaty za dostarczone artykuły z Banku Żywności ogółem w kwocie - 5 000,00 zł.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe