Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 167/13 Wójta Gminy Narewka

z dnia 28 czerwca 2013r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art.257 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726 z 2011r Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707, z 2012r. poz. 1456, poz. 1530, poz.1548) oraz § 11 Uchwały Nr XX/170/12 Rady Gminy Narewka z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Narewka na rok 2013, zarządzam co następuje :

§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków w ramach działu zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1) dochody ogółem : 25.172.955 zł w tym:

- dochody bieżące : 13.873.473 zł

- dochody majątkowe: 11.299.482 zł

2) wydatki ogółem : 26.182.506 zł w tym:

- bieżące : 11.661.202 zł

- majątkowe: 14.521.304 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt


mgr Mikołaj Pawilcz


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 167/13
Wójta Gminy Narewka
z dnia 28 czerwca 2013 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2013r.

Rodzaj: własne

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

1 843 826

0

1 843 826

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

531 244

0

531 244

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

20 000

5 000

25 000

4260

Zakup energii

136 970

-7 000

129 970

4300

Zakup usług pozostałych

22 500

2 000

24 500

700

Gospodarka mieszkaniowa

5 544 925

0

5 544 925

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

4 541 610

0

4 541 610

4590

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

30 000

-5 000

25 000

4600

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

0

5 000

5 000

750

Administracja publiczna

1 847 522

0

1 847 522

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 567 550

0

1 567 550

4300

Zakup usług pozostałych

159 000

-2 000

157 000

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

2 000

2 000

4 000

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

112 172

0

112 172

3040

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń

0

7 000

7 000

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

10 000

-7 000

3 000

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

270 899

0

270 899

75412

Ochotnicze straże pożarne

254 645

-300

254 345

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

48 000

-1 300

46 700

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

0

1 000

1 000

75495

Pozostała działalność

4 000

300

4 300

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4 000

300

4 300

801

Oświata i wychowanie

3 678 909

0

3 678 909

80113

Dowożenie uczniów do szkół

384 548

0

384 548

4270

Zakup usług remontowych

17 000

-500

16 500

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

0

500

500

80195

Pozostała działalność

422 249

0

422 249

4430

Różne opłaty i składki

6 500

-175

6 325

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

7 658

175

7 833

852

Pomoc społeczna

758 184

0

758 184

85219

Ośrodki pomocy społecznej

219 792

0

219 792

4410

Podróże służbowe krajowe

1 700

1 094

2 794

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4 923

-1 094

3 829

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

71 077

0

71 077

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4 020

-390

3 630

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0

390

390

85295

Pozostała działalność

45 136

0

45 136

3110

Świadczenia społeczne

43 760

-3 751

40 009

4220

Zakup środków żywności

876

3 751

4 627

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

6 173 863

0

6 173 863

90002

Gospodarka odpadami

257 330

0

257 330

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

19 776

1 500

21 276

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

3 382

250

3 632

4300

Zakup usług pozostałych

202 220

-1 750

200 470

Razem własne:

24 850 592

0

24 850 592

Rodzaj: zlecone

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

1 106 536

0

1 106 536

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 077 000

0

1 077 000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

596

1 000

1 596

4300

Zakup usług pozostałych

2 300

-1 000

1 300

85295

Pozostała działalność

11 536

0

11 536

3110

Świadczenia społeczne

11 536

-336

11 200

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0

336

336

Razem zlecone:

1 222 874

0

1 222 874

porozumienia jst razem:

109 040

109 040

Ogółem:

26 182 506

0

26 182 506

W celu właściwej realizacji zadań dokonano niezbędnych zmian w planie wydatków własnych i zleconych w ramach działu.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe