Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVIII/200/13 Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 26 czerwca 2013r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 r

Tekst pierwotny

Na podstawie: art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 211, art. 212 oraz art. 217 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz.1548 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikien Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 36 802 471 zł, w tym : dochodów bieżacych - 35 513 971 zł, dochodów majątkowych - 1 288 500 zł, a plan wydatków budżetowych wynosi - 39 734 749 zł, w tym: wydatków bieżących 34 024 549 zł, wydatków majątkowych 5 710 200 zł. Deficyt budżetowy w kwocie 2 932 278 zostanie sfinansowany emisją obligacji w kwocie 2 000 000 oraz wolnymi środkami w kwocie 932 278 zł.

§ 4. W budżecie miasta na 2013 r. przyjętym Uchwałą Nr XXXI/148/12 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta na 2013 r. wprowadza się następujące zmiany polegające na:

1) Załącznik Nr 7 pn. "Plan dochodów i wydatków na 2013 r. dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Agnieszka Anna Sitarska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/200/13
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 26 czerwca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/200/13
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 26 czerwca 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/200/13
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 26 czerwca 2013 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2013 R.
DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.

Nazwa jednostki

Dochody

Wydatki

1.


Przedszkole Nr 1

Ogółem-301 000
§ 0830 - 300 000
§ 0920 - 1 000

Ogółem - 301 000
§ 4210 - 38 000
§ 4220 - 140 000
§ 4230 - 1 000
§ 4260 - 67 000
§ 4270 - 15 000
§ 4280 - 1 500
§ 4300 - 15 000
§ 4350 - 1 000
§ 4370 - 1 500
§ 4430 - 3 000
§ 4700 - 1 000
§ 4170 - 15 000
§ 4110 - 1 500
§ 4120 - 500

2.Przedszkole Nr 3

Ogółem - 336 200

§ 0830 - 335 000
§ 0920 - 200
§ 0970 - 1 000

Ogółem - 336 200
§ 4210 - 29 000
§ 4170 - 5 000
§ 4220 - 160 000
§ 4230 - 100
§ 4240 - 1 500
§ 4260 - 100 000
§ 4270 - 8 000
§ 4280 - 500
§ 4300 - 25 000
§ 4350 - 600
§ 4360 - 1 000
§ 4370 - 1 000
§ 4410 - 1 000
§ 4430 - 2 000
§ 4700 - 1 000
§ 3020 - 500

3.Przedszkole Nr 5

Ogółem - 306 500

§ 0830 - 305 000
§ 0920 - 500
§ 0960 - 1 000

Ogółem - 306 500
§ 4210 - 70 000
§ 4220 - 109 500
§ 4230 - 300
§ 4240 - 3 000
§ 4260 - 90 000
§ 4270 - 10 000
§ 4280 - 1 500
§ 4300 - 15 000
§ 4350 - 1 000
§ 4370 - 2 000
§ 4390 - 200
§ 4410 - 1 000
§ 4700 - 2 000
§ 3020 - 1 000

4.

Szkoła Podstawowa Nr 1
w Siemiatyczach

Ogółem - 203 500
§ 0830 - 190 000
§ 0920 - 1 500
§ 0970 - 12 000

Ogółem - 203 500
§ 4210 - 10 000
§ 4220 - 170 000
§ 4260 - 6 900
§ 4270 - 13 000
§ 4300 - 2 000
§ 4530 - 600
§ 4170 - 1 000

5.

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi
w Siemiatyczach

Ogółem - 210 000
§ 0690 - 500
§ 0750 - 18 000
§ 0830 - 187 000
§ 0920 - 300
§ 0960 - 2 000
§ 0970 - 2 200

Ogółem - 210 000
§ 4170 - 1 800
§ 4110 - 300
§ 4120 - 100
§ 2400 - 100
§ 4210 - 45 700
§ 4220 - 120 000
§ 4240 - 1 000
§ 4260 - 15 000
§ 4270 - 11 000
§ 4300 - 14 400
§ 4360 - 600

6.

Gimnazjum Publiczne Nr 1
w Siemiatyczach

Ogółem - 200 000
§ 0750 - 23 000
§ 0830 - 156 000
§ 0920 - 500
§ 0970 - 20 500

Ogółem - 200 000
§ 4210 - 35 000
§ 4220 - 106 000
§ 4260 - 35 500
§ 4270 - 1 000
§ 4300 - 14 500
§ 4350 - 1000
§ 4530 - 7 000

7.

Szkoła Muzyczna I stopnia
w Siemiatyczach

Ogółem - 100
§ 0970 - 100

Ogółem - 100
§ 4300 - 100

OGÓŁEM

1.557.300

1.557.300

Przewodniczący Rady Miasta


Agnieszka Anna Sitarska


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/200/13
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 26 czerwca 2013 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

Zmiany dotyczą:

1. Zwiększenia w planie dochodów o kwotę 251 547 zł, w tym:

1) dział 853 rozdział 85395 o kwotę 254 547 zł dotacji rozwojowej otrzymanej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na projekt realizowany przez MOPS - "Lepsze jutro - od bierności do aktywności".

2. Zwiększenia planu wydatków o kwotę 251 547 zł, w tym:

1) dział 853 rozdział 85395 o kwotę 254 547 zł na realizację w/w projektu.

Przewodniczący Rady Miasta


Agnieszka Anna Sitarska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe