Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr 2/2013 Prezydenta Miasta Białegostoku

z dnia 2 lipca 2013r.

w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Juchnowiec Kościelny zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania powierzonych przez Gminę Białystok

Tekst pierwotny

zawarte pomiędzyGminąJuchnowiec Kościelnyz siedzibą w Juchnowcu Kościelnym ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Kościelny NIP: 966 18 13 207 reprezentowaną przez Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny Pana Krzysztofa Marcinowicza przy kontrasygnacie Pani Anny Jakuć - Skarbnika Gminy zwaną w dalszej treści porozumienia "Przejmującym", aGminąBiałystokz siedzibą ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, NIP: 542 030 46 37 reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Białegostoku Pana Tadeusza Truskolaskiego przy kontrasygnacie Stanisławy Kozłowskiej - Skarbnika Miasta, zwaną w dalszej treści porozumienia "Przekazującym".

§ 1. Zgodnie z § 2 uchwały Nr XX/246/2012 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 30 listopada 2012 r.
w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Juchnowiec Kościelny zadań publicznych w zakresie oświaty
i wychowania powierzonych przez zainteresowane gminy (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. poz. 4003) oraz § 2
uchwały Nr XLIV/506/13 Rady Miasta Białystok z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Białegostoku do zawarcia porozumienia w sprawie przekazania zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania zainteresowanym Gminom i Powiatom. Przekazujący powierza Przejmującemu począwszy od dnia1 września 2013 r. do dnia 31 sierpnia 2014 r.realizację zadań związanych z wychowaniem i opieką w przedszkolach samorządowych ogólnodostępnych, punkcie przedszkolnym Gminy Juchnowiec Kościelny dla dzieci w wieku przedszkolnym, których rodzice lub prawni opiekunowie zamieszkują na terenie Gminy Białystok.

§ 2. Zadania określone w § 1 porozumienia realizowane będą przez przedszkola oraz punkt przedszkolny dla których organem prowadzącym jest Gmina Juchnowiec Kościelny, według wyboru rodziców w miarę posiadanych miejsc.

§ 3. 1. Na realizację powierzonych zadań Przekazujący zobowiązuje się przekazaćdo 30 dnia każdego miesiącana konto Przejmującego tj. Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny, 16-061 Juchnowiec Kościelny, ul. Lipowa 10, nr konta: Bank Spółdzielczy w Juchnowcu Górnym, 47 8074 0003 0000 1661 2000 0020

1) kwotę 809,80 zł miesięcznie za każde dziecko, korzystające ze świadczeń realizowanych w czasie wykraczającym poza czas realizacji podstawy programowej,

2) kwotę 404,90 zł miesięcznie za każde dziecko korzystające ze świadczeń tylko w czasie realizacji podstawy programowej, tj. przez 5 godzin dziennie, w czasie określonym przez dyrektora przedszkola i punktu przedszkolnego dla każdego oddziału w ramowym rozkładzie dnia.

2. Miesięczne kwoty ustalane przy zastosowaniu stawek, o których mowa w ust. 1 podlegają zaokrągleniu do pełnych złotych zgodnie z zasadami obowiązującymi w rachunkowości.

3. Przejmujący zobowiązuje się informować Przekazującego w okresach miesięcznych do 15 dnia każdego miesiąca o ilości dzieci uczęszczających do przedszkola według kwot określonych w ust. 1, co będzie stanowiło podstawę do wyliczenia należnej Przejmującemu kwoty.

§ 4. Nie przekazanie w terminie kwot, o których mowa w § 3 ust. 1, spowoduje naliczenie odsetek
w wysokości ustawowej.

§ 5. Zmiana zapisów uchwały Rady Gminy Juchnowiec Kościelny w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Juchnowiec Kościelny będzie stanowiła podstawowe zmiany w § 3 ust. 1 niniejszej umowy w zakresie wysokości kwot. O zmianie wysokości kwot Przejmujący pisemnie poinformuje Przekazującego.

§ 6. W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2013 r. do dnia 31 sierpnia 2014 r.

§ 8. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 9. Wykonanie postanowień § 8 powierza się Przekazującemu.

§ 10. Porozumienie zostało sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Gmina Juchnowiec Kościelny, a dwa Gmina Białystok.

Wójt Gminy


Krzysztof Marcinowicz


Skarbnik Gminy


Anna Jakuć

Prezydent Miasta


Tadeusz Truskolaski


Skarbnik Gminy


Stanisława Kozłowska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe