Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 27.138.2013 Rady Gminy Czyże

z dnia 19 lipca 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591; z 2002 roku Nr 23 poz. 220 i Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 roku Nr 52,poz. 420, z 2009 roku Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz.142 i 146,Nr 40, poz.230, z 2011 roku Nr 21, poz. 113 Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 z 2013 r. poz. 153, 594) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Dz. U. Nr 238, poz.1578 i Nr 257, poz. 1726 z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 z 2012 r. poz. 1456,1530,1548) Rada Gminy postanawia:

§ 1. Zmniejszyć plan dochodów i wydatków o 37 272 oraz dokonać zmian w ich planie - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać aktualizacji zadań inwestycyjnych - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe ogółem 6 827 208 zł, w tym:

1) dochody bieżące - 6 442 542

2) dochody majątkowe - 384 666 zł:

2. Wydatki budżetowe ogółem 6 827 208 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 6 140 107

2) wydatki majątkowe - 687 101 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady


Krystyna Gawryluk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 27.138.2013
Rady Gminy Czyże
z dnia 19 lipca 2013 r.

ZMIANY W PLANIE BUDŻETU - DOCHODY

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed
zmianą

Zmiana

Po
zmianie

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

4 500,00

24 609,00

29 109,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

4 500,00

24 609,00

29 109,00

2700

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

0,00

10 969,00

10 969,00

2710

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

0,00

4 000,00

4 000,00

6290

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

0,00

9 640,00

9 640,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

2 361 175,00

- 65 900,00

2 295 275,00

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

166 699,00

- 65 900,00

100 799,00

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

125 000,00

- 65 900,00

59 100,00

852

Pomoc społeczna

117 647,00

4 019,00

121 666,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

2 000,00

19,00

2 019,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

2 000,00

19,00

2 019,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

22 000,00

4 000,00

26 000,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

22 000,00

4 000,00

26 000,00

Razem własne:

5 851 744,00

- 37 272,00

5 814 472,00

Razem zlecone:

967 963,00

0,00

967 963,00

Razem w drodze porozumień:

44 773,00

0,00

44 773,00

Ogółem plan dochodów

6 864 480,00

- 37 272,00

6 827 208,00

W związku z zawartymi umowami i otrzymanymi środkami od Komendy Głównej PSP, Związków Ochotniczych Straży Pożarnych RP i Województwem Podlaskim zwiększono plan dochodów w dziale 754 o kwotę 24 609 oraz po obniżeniu stawki opłaty za odbiór odpadów zmniejszono plan dochodów w dziale 756 o 65 900 zł.

Na podstawie pism Nr FB-II.3111.290.2013.MA i FB-II.3111.288.2013.MA z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono plan dotacji celowych w dziale 852 o 4 019 zł.

Zmiany w planie budżetu - Wydatki

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

331 000,00

- 60 000,00

271 000,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

331 000,00

- 60 000,00

271 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

152 000,00

- 60 000,00

92 000,00

Razem w drodze porozumień:

383 675,00

- 60 000,00

323 675,00

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

582 000,00

60 000,00

642 000,00

60016

Drogi publiczne gminne

579 000,00

60 000,00

639 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

145 000,00

60 000,00

205 000,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

82 600,00

24 609,00

107 209,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

82 600,00

24 609,00

107 209,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

12 500,00

- 600,00

11 900,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

22 000,00

13 969,00

35 969,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

150,00

400,00

550,00

4300

Zakup usług pozostałych

11 000,00

200,00

11 200,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

10 500,00

10 640,00

21 140,00

852

Pomoc społeczna

213 446,00

4 019,00

217 465,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

2 000,00

19,00

2 019,00

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

2 000,00

19,00

2 019,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

29 500,00

4 000,00

33 500,00

3110

Świadczenia społeczne

27 000,00

4 000,00

31 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

537 274,00

- 65 900,00

471 374,00

90002

Gospodarka odpadami

217 550,00

- 65 900,00

151 650,00

4300

Zakup usług pozostałych

207 950,00

- 65 900,00

142 050,00

Razem własne:

5 512 842,00

22 728,00

5 535 570,00

Razem zlecone:

967 963,00

0,00

967 963,00

Razem w drodze porozumień:

383 675,00

- 60 000,00

323 675,00

Ogółem plan wydatków

6 864 480,00

- 37 272,00

6 827 208,00

Objaśnienia:

- dział 600 dokonano przesunięć planu wydatków dostosowując do faktycznych potrzeb;

- dział 754 w związku z otrzymanymi środkami finansowymi od Komendy Głównej PSP, Związków Ochotniczych Straży Pożarnych RP i podpisana umową z Województwem Podlaskim zwiększono plan wydatków na doposażenie OSP w Czyżach i Klejnikach oraz dokonano przesunięć między paragrafami;

- dział 852 w związku z otrzymanymi dotacjami celowymi zwiększono plan wydatków o 4 019 zł z tego: na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne - 19 oraz na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa - 4 000 zł;

- dział 900 na podstawie podpisanej umowy z firmą zajmująca się odbiorem odpadów z terenu gminy, wyłonionej w wyniku przetargu zmniejszono plan wydatków o 65 900 zł.

Przewodnicząca Rady


Krystyna Gawryluk


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 27.138.2013
Rady Gminy Czyże
z dnia 19 lipca 2013 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2013 R.

Lp.

Dział

Rozdz.

§**

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty
i pożyczki

środki pochodzące
z innych źródeł*

środki wymienione
w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

600

60014

6050

Przebudowa drogi powiatowej - ulica w miejscowości Czyże

1 294 577

92 000

92 000

-

-

-

Urząd Gminy Czyże

2.

600

60014

6050

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu przy świetlicy wiejskiej we wsi Kojły

3 000

3 000

3 000

-

-

-

Urząd Gminy Czyże

3

630

63095

6050

Rozbudowa małej infrastruktury turystycznej w Gminie Czyże oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Czyżach"

104 554

102 354

102 354

-

-

-

Urząd Gminy Czyże

4.

600

60016

6060

Zakup przestanku autobusowego do wsi Osówka

9 000

9 000

9 000

-

-

-

Urząd Gminy Czyże

5.

720

72095

6067
6069

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa

50 184

50 184

7 528

-

-

42 656

Urząd Gminy Czyże

6.

754

75412

6060

Zakup blaszaka do OSP Szostakowo

6 000

6 000

6 000

-

-

-

Urząd Gminy Czyże

7.

754

75412

6060

Zakup pompy szlamowej do OSP Czyże

4 500

4 500

4 500

-

-

-

Urząd Gminy Czyże

8.

754

75412

6060

Agregat prądotwórczy do
OSP Klejniki

3 600

3 600

1 000

2 600

Urząd Gminy Czyże

9.

754

75412

6060

Zakup aparatu ochrony dróg oddechowych szt.2

7 040

7040

0

7 040

Urząd Gminy Czyże

10.

801

80101

6050

Budowa szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego programu ….
" Radosna Szkoła"

127 700

127 700

63 850

-

63 850

-

Zespół Szkól w Czyżach

11.

801

80101

6050

Instalacja nowej kotłowni olejowej w budynku Zespołu Szkół w Czyżach

102 723

102 723

102 723

-

-

-

Urząd Gminy Czyże

Ogółem

1 712 878

508 101

391 955

-

73 490

42 656

x

Przewodnicząca Rady


Krystyna Gawryluk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe