Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 319/13 Wójta Gminy Grajewo

z dnia 31 lipca 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548/ oraz § 11 pkt 2 Uchwały Nr 126/XXI/12 Rady Gminy Grajewo z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grajewo na rok 2013 zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy polegających na przeniesieniu wydatków w ramach działu i rozdziału pomiędzy paragrafami na kwotę 9.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 21.719.856,56 zł, z tego:

1) dochody bieżące kwota 18.766.971,56 zł

2) dochody majątkowe kwota 2.952.885,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 22.127.856,56 zł, z tego:

1) wydatki bieżące kwota 16.789.877,56 zł

2) wydatki majątkowe kwota 5.337.979,00 zł.

§ 3. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


Stanisław Szleter


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 319/13
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 31 lipca 2013 r.

WYDATKI - zwiększenia / zmniejszenia w

Rodzaj: W Ł A S N E

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Plan wydatków przed zmianą

Kwota zwiększenia / zmniejszenia w

Plan wydatków po zmianie

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

1.117.900,00

0,00

1.117.900,00

40002

Dostarczanie wody

1.117.900,00

0,00

1.117.900,00

4430

Różne opłaty i składki

8.000,00

9.000,00

17.000,00

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

40.600,00

- 9.000,00

31.600,00

Razem:

18.950.942,00

80.903,00

18.950.942,00

WYDATKI OGÓŁEM

22.127.856,56

tym:

wydatki bieżące

16.789.877,56

1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

11.768.246,56

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

7.611.266,60

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

4.156.979,96

2) Dotacje na zadania bieżące

213.014,00

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

3.674.974,00

4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

611.643,00

5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

0,00

6) Obsługa długu

522.000,00

wydatki majątkowe

5.337.979,00

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:

5.337.979,00

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

4.186.379,00

2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

0,00


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 319/13
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 31 lipca 2013 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu w związku z bieżącymi potrzebami.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-08-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe