Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 148/13 Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 24 lipca 2013r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 257, 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz §9 Uchwały Nr 212/XXII/12 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy na 2013 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy polegających na:

1. zwiększeniu planu dochodów bieżących o kwotę 29.700zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1,

2. zwiększeniu planu wydatków bieżących o kwotę 29.700zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2,

3. przeniesieniu planu wydatków bieżących w kwocie 6.561zł., między rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu zgodnie z załącznikiem Nr 3,

4. rozdysponowaniu rezerwy ogólnej w kwocie 50.000zł., na wydatki bieżące, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

5. objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 5,

6. po dokonanych zmianach: -plan dochodów ogółem wynosi: 12.014.674zł., w tym: dochody bieżące 11.679.255zł., dochody majątkowe 335.419zł., -plan wydatków ogółem wynosi 13.231.674zł., w tym: wydatki bieżące 10.853.851zł., wydatki majątkowe 2.377.823zł., -deficyt budżetowy ogółem wynosi 1.217.000zł.

§ 2. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy


Krzysztof Krajewski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 148/13
Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 24 lipca 2013 r.

DOCHODY - ZWIĘKSZENIA

w zł.

Dział

Rozdział

§

Kwota

Uwagi

852

85213

2030

700

Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin

852

85214

2030

24.000

Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin

852

85216

2030

5.000

Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Ogółem

29.700

Wójt Gminy


Krzysztof Krajewski


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 148/13
Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 24 lipca 2013 r.

WYDATKI - ZWIĘKSZENIA

w zł.

Dział

Rozdział

§

Kwota

Uwagi

852

85213

4130

700

Własne wydatki bieżące gmin finansowane z dotacji Wojewody

852

85214

3110

24.000

Własne wydatki bieżące gmin finansowane z dotacji Wojewody

852

85216

3110

5.000

Własne wydatki bieżące gmin finansowane z dotacji Wojewody

Ogółem

29.700

w zł.

Wójt Gminy


Krzysztof Krajewski


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 148/13
Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 24 lipca 2013 r.

WYDATKI - ZMNIEJSZENIA (PRZENIESIENIA)

w zł.

Dział

Rozdział

§

Kwota

Uwagi

700

70005

4300

560

Zmniejszenie własnych wydatków bieżących dotyczących usług związanych z gospodarką nieruchomościami

750

75023

4410

2.500

Zmniejszenie własnych wydatków bieżących zwiazanych z utrzymaniem urzędu gminy

801

80113

4300

1.000

Zmniejszenie własnych wydatków bieżących dotyczących usług związanych z dowożeniem

852

85212

3110

500

Zmniejszenie wydatków bieżących dotyczących wypłaty świadczeń rodzinnych. Zadanie zlecone

853

85395

4309

1

Zmniejszenie wydatków bieżących z zadań własnychdot. projektu: "Dobry start to szansa na lepsze jutro" współfinansowanego przez UE w ramach EFS

900

90015

4260

2.000

Zmniejszenie własnych wydatków bieżących dotyczących oświetlenia dróg.

Ogółem

6.561

WYDATKI - ZWIĘKSZENIA (PRZENIESIENIA)

w zł.

Dział

Rozdział

§

Kwota

Uwagi

700

70005

4210

560

Zwiększenie własnych wydatków bieżących na zakupy materiałów i wyposażenia dotyczące gospodarki nieruchomościami

750

75023

4170

1.000

Zwiększenie własnych wydatków bieżących dotyczących wypłaty wynagrodzeń bezosobowych

750

75095

4300

1.500

Zwiększenie własnych wydatków bieżących na zakupy usług dotyczących pozostałej działalności

801

80113

4430

1.000

Zwiększenie własnych wydatków bieżących dotyczących dowożenia uczniów do szkół

852

85212

4700

500

Zwiększenie wydatków bieżących dotyczących obsługi świadczeń rodzinnych. Zadanie zlecone.

853

85395

4419

1

Zwiększenie wydatków bieżących z zadań własnych dot. projektu: "Dobry start to szansa na lepsze jutro" współfinansowanego przez UE w ramach EFS

900

90003

4300

2.000

Zwiększenie własnych wydatków bieżących dotyczących oczyszczania.

Ogółem

6.561

Wójt Gminy


Krzysztof Krajewski


Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 148/13
Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 24 lipca 2013 r.

REZERWA OGÓLNA - ZMNIEJSZENIA (PRZENIESIENIA)

w zł.

Dział

Rozdział

§

Kwota

Uwagi

758

75818

4810

50.000

Ogółem

50.000

WYDATKI - ZWIĘKSZENIA (PRZENIESIENIA)

w zł.

Dział

Rozdział

§

Kwota

Uwagi

750
750

75075
75075

4210
4300

10.000
34.000

Zadania własne, wydatki bieżące dotyczące promocji gminy.

754

75412

3030

6.000

Zadanie własne, wydatki dotyczące wypłaty ekwiwalentów dla członków OSP

Ogółem

50.000

Wójt Gminy


Krzysztof Krajewski


Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 148/13
Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 24 lipca 2013 r.

Objaśnienia

dokonanych zmian w budżecie Gminy na 2013 rok

1. Podlaski Urząd Wojewódzki pismem z dnia 11 lipca 2013 roku zwiększył o kwotę 700zł. dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczoną na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe. Ww. kwotę należy wprowadzić do planu budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących. Jest to zadanie własne finansowane z dotacji Wojewody.

2. Podlaski Urząd Wojewódzki pismem z dnia 11 lipca 2013 roku zwiększył o kwotę 24.000 zł. dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczoną na wypłatę zasiłków okresowych. Ww. kwotę należy wprowadzić do planu budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących. Jest to zadanie własne finansowane z dotacji Wojewody.

3. Podlaski Urząd Wojewódzki pismem z dnia 15 lipca 2013 roku zwiększył o kwotę 5.000zł. dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczoną na wypłatę zasiłków stałych. Ww. kwotę należy wprowadzić do planu budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących. Jest to zadanie własne finansowane z dotacji Wojewody.

4 W trakcie realizacji budżetu pojawiła się konieczność dokonania przesunięć w planie wydatków bieżących, aby zapewnić brakujące środki na:

- zakup materiałów na naprawę ogrodzenia nieruchomości gminnej przy ulicy Ludowej 91 w Wysokiem Maz. - kwota 560zł.,

- wypłatę ewentualnych wynagrodzeń bezosobowych związanych z utrzymaniem urzędu gminy - kwota 1.000zł.,

- opłatę usług związanych z działalnością pozostałą - kwota 1.500zł.,

- opłatę za dowożenie dziecka niepełnosprawnego - kwota 1.000zł.,

- opłacenie szkoleń dla osoby obsługującej wypłatę świadczeń rodzinnych - kwota 500zł.(jest to zadanie zlecone)

- opłacenie usług dotyczących oczyszczania wsi - 2.000zł.

- delegacje dot. projektu: "Dobry start to szansa na lepsze jutro" współfinansowanego przez UE w ramach EFS - kwota 1zł.

5. Z rezerwy ogólnej należy przenieść środki w kwocie:

- 44.000zł. na wydatki bieżące dotyczące promocji gminy związane z organizacją festynu gminnego, partycypacją w organizacji wyścigu kolarskiego oraz obchodami jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego par z terenu gminy

- 6.000zł na wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP.

Wójt Gminy


Krzysztof Krajewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-08-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe