| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/372/13 Sejmiku Województwa Podlaskiego

z dnia 9 września 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2013

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.[1])) oraz art. 211 w związku z art. 212 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.[2])), postanawia:

§ 1. W Uchwale Nr XXIV/282/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2013 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 689 z późn. zm.[3])) w § 12 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 4.251.000 zł".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku


Bogdan Dyjuk


Uzasadnienie

Dyrektor SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku zwróciła się z wnioskiem o udzielenie pożyczki z budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 4 251 000,00 zł przeznaczonej na zaangażowanie własnych środków finansowych w związku z podpisanymi przez Szpital umowami o dofinansowanie projektów realizowanych ze środków unijnych, tj.:

W ramach projektu "Rozbudowa infrastruktury Bloków operacyjnych Szpitali Wojewódzkich w Białymstoku i Łomży w celu podniesienia standardów świadczonych usług" (umowa UDA-RPPD.06.02.00-20-001/11-00 z dnia 13 grudnia 2011 r.) 5% wartości projektu stanowi zabezpieczenie jego należytego wykonania i zrefundowane zostanie po ostatecznym rozliczeniu projektu, tj. około 6 m-cy od daty jego zakończenia. Pozostałe do opłacenia wydatki w kwocie2 645 274,66 złmuszą być poniesione do dnia 30.09.2013 r., co oznacza, że beneficjent musi je pokryć z własnych środków,

W ramach projektu "Rozwój współpracy w celu poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców litewsko-polsko-rosyjskiego obszaru przygranicza" (Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013) płatność końcowa dokonywana przez Instytucje Zarządzającą po zakończeniu projektu i akceptacji końcowego raportu finansowego (ok. 6 m-cy od daty zakończenia projektu) to 30% wartości dofinansowania, czyli ok.1 605 384,00 zł.Wymaga to także zaangażowania środków własnych. Termin zakończenia projektu to 30.04.2014 r.

Obecna sytuacja finansowa Szpitala nie pozwala na zaangażowanie tak wysokich środków własnych w związku z powyższym Dyrektor Szpitala wnioskuje o pomoc z budżetu województwa podlaskiego.

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. śniadeckiego w Białymstoku obecnie znajduje się w trudnej sytuacji finansowej. Zobowiązania ogółem wg stanu na dzień 30 czerwca 2013 r. wynoszą 99 895 468,51 zł, w tym zobowiązania wymagalne wynoszą 18 696 063,81 zł.

Sytuacja finansowa na dzień 30.06.2013 r.

Lp.

Wyszczególnienie

30.06.2013 r. (zł)

1.

Przychody ogółem

53 413 893,65

2.

Koszty ogółem

54 774 389,54

3.

Amortyzacja

2 533 002,28

4.

Wynik finansowy

- 1 360 495,89

5.

Zobowiązania ogółem

99 895 468,51

6.

Należności

6 545 206,83

7.

Środki pieniężne

6 711 693,99


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r., poz. 645.

[2]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r., poz. 938.

[3]) Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w: Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r., poz. 1334, poz. 2108, poz. 2420, poz. 2606, poz. 2927, poz. 2928.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kietlińska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »