Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI/244/13 Rady Gminy Wyszki

z dnia 17 września 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wyszki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645) i art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 228, poz. 1368) uchwala się, co następuje:

§ 1. Załącznik do uchwały Nr XVII/186/12 Rady Gminy Wyszki z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wyszki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 567) otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Janusz Wyszyński


Załącznik do uchwały Nr XXI/244/13
Rady Gminy Wyszki
z dnia 17 września 2013 r.

WYKAZ PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH, KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM LUB ZARZĄDZAJĄCYM JEST GMINA WYSZKI

Lp.

Droga nr/działka nr

Miejscowość

Określenie miejsca usytuowania przystanku

1

107533B

Niewino Popławskie

przy posesji nr 10

Niewino Stare

przy posesji nr 5

Niewino Kamieńskie

przy posesji nr 11

2

107523B

Olszanica

przy świetlicy wiejskiej

Warpechy Nowe

przy posesji nr 14

3

107536B

Kalinówka

przy posesji nr 16

4

107546B

Łuczaje

przy posesji nr 3

5

107542B

Tworki

przy posesji nr 11

Zakrzewo

przy posesji nr 1

6

107545B

Mierzwin Duży

przy posesji nr 27

7

107538B

Budlewo

przy posesji nr 7

8

107528B

Zdrojki

przy posesji nr 6

9

107547B

Strabla

przy szkole podstawowej

10

107543B

Koćmiery

przy posesji nr 10

11

107524B

Samułki Duże

przy posesji nr 28

12

107535B

Bogusze

przy posesji nr 3

Górskie

przy posesji nr 8

13

107531B

Gawiny

przy posesji nr 11

14

107529B

Topczewo

przy szkole podstawowej

15

107534B

Niewino Leśne

przy posesji nr 22

16

107537B

Kożuszki

przy posesji nr 10

17

107353B

Bagińskie

przy posesji nr13

18

działka nr geod.202

Stacewicze

przy posesji nr 4

19

107529B

Trzeszczkowo

przy posesji nr 4

20

107526B

Godzieby

przy posesji nr 13

21

działka nr geod. 151

Wólka Zaleska

przy posesji nr 18

22

107529B

Pierzchały

przy posesji nr 3

23

107526B

Ignatki

przy posesji nr 21

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-09-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe