Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Postanowienie nr 20/2013 Komisarza Wyborczego w Suwałkach

z dnia 25 września 2013r.

o przeprowadzeniu referendum powiatowego w sprawie odwołania Rady Powiatu w Augustowie przed upływem kadencji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 23 ust.1, art. 24, art. 25, art. 27 i art. 53 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 706), oraz art. 40a §3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz.881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz.1016, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 849, poz. 951 i poz. 1529) w związku z art. 1 ust. 2 ustawy o referendum lokalnym po rozpatrzeniu wniosku mieszkańców powiatu augustowskiego o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania Rady Powiatu w Augustowie przed upływem kadencji Komisarz Wyborczy w Suwałkach postanawia:

§ 1. Uznać złożony w dniu 2 września 2013 r. wniosek inicjatora referendum za spełniający wymogi określone w ustawie o referendum lokalnym i przeprowadzić referendum powiatowe w sprawie odwołania Rady Powiatu w Augustowie przed upływem kadencji, zwane dalej "referendum".

§ 2. Datę referendum wyznaczyć na niedzielę 17 listopada 2013 r.

§ 3. Terminy wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem referendum określić w kalendarzu czynności stanowiącym załącznik Nr 1 do postanowienia.

§ 4. 1. Karta do głosowania w referendum powiatowym w sprawie odwołania Rady Powiatu w Augustowie przed upływem kadencji:

1) drukowana jest na papierze offsetowym o gramaturze 80 g/m2, koloru białego;

2) jest jedną kartą, zadrukowaną jednostronnie, formatu A5;

3) posiada ścięty pod kątem 450prawy górny róg.

2. Wzór, treść oraz szczegółowe warunki techniczne karty do głosowania określić w załączniku Nr 2 do postanowienia.

§ 5. 1. Nakładka na kartę do głosowania w alfabecie Braille'a w referendum powiatowym w sprawie odwołania Rady Powiatu w Augustowie przed upływem kadencji:

1) wykonana jest na papierze offsetowym o gramaturze 250 g/m2, koloru białego;

2) sporządzona jest w formacie A5; ponadto u góry oraz z prawej strony znajdują się zakładki podtrzymujące kartę do głosowania o szerokości 40 mm;

3) w miejscach odpowiadających umieszczonym na karcie do głosowania kratkom przeznaczonym na zaznaczenie odpowiedzi na pytanie referendalne, umieszczone ma wycięte kratki, a po ich prawej stronie odpowiednio wyrazy "TAK" i "NIE", a z lewej strony kratki te same wyrazy zapisane alfabetem Braille'a;

4) posiada ścięty pod kątem 450prawy górny róg.

2. Wzór, treść oraz szczegółowe warunki techniczne nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a określić w załączniku Nr 3 do postanowienia.

§ 6. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz rozplakatowaniu na terenie powiatu augustowskiego.

Komisarz Wyborczy w Suwałkach


Danuta Poniatowska


Załącznik Nr 1
do postanowienia Nr 20/2013
Komisarza Wyborczego w Suwałkach
z dnia 25 września 2013 r.

KALENDARZ CZYNNOŚCI

ZWIĄZANYCH Z PRZEPROWADZENIEM REFERENDUM POWIATOWEGO

Termin wykonania
czynności*

Treść czynności

do dnia 1 października 2013 r.

-

ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz rozplakatowanie na terenie powiatu augustowskiego postanowienia Komisarza Wyborczego w Suwałkach o przeprowadzeniu referendum

do dnia 13 października 2013 r.

-

utworzenie obwodów głosowania w zakładach opieki zdrowotnej,
w domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz w oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów, ustalenie ich granic, siedzib i numerów

do dnia 18 października 2013 r.

-

-

-

podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczeń wójtów (burmistrzów) gmin wchodzących w skład powiatu augustowskiego oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o numerach
i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o siedzibach obwodowych komisji właściwych dla głosowania korespondencyjnego
i o lokalach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych;

zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Suwałkach kandydatów
na członków Powiatowej Komisji Do Spraw Referendum w Augustowie;

zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Suwałkach kandydatów
na członków obwodowych komisji do spraw referendum

do dnia 23 października 2013 r.

-

powołanie przez Komisarza Wyborczego w Suwałkach Powiatowej Komisji Do Spraw Referendum w Augustowie

do dnia 27 października 2013 r.

-

-

-

powołanie przez Komisarza Wyborczego w Suwałkach obwodowych komisji do spraw referendum;

sporządzenie spisów osób uprawnionych do udziału w referendum przez gminy wchodzące w skład powiatu augustowskiego;

zgłaszanie wójtowi (burmistrzowi) przez osoby niepełnosprawne uprawnione do udziału w referendum zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a

do dnia 3 listopada 2013 r.

-

-

składanie wniosków przez osoby niepełnosprawne uprawnione do udziału
w referendum o dopisanie ich do spisu w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na terenie gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania;

zgłaszanie wójtowi (burmistrzowi) przez osoby niepełnosprawne uprawnione do udziału w referendum zamiaru głosowania w lokalu obwodowej komisji do spraw referendum przy użyciu nakładki na kartę
do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a

do dnia 7 listopada 2013 r.

-

składanie wniosków do wójta (burmistrza) o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

w dniu 15 listopada 2013 r.
o godz. 2400

-

zakończenie kampanii referendalnej

w dniu 16 listopada 2013 r.

-

przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji do spraw referendum spisów osób uprawnionych do udziału w referendum

w dniu 17 listopada 2013 r.
godz.700- 2100

-

głosowanie w referendum

Uwaga:

* Jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w ustawie przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu (art. 9 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy - Dz. U. Nr 21, poz.112 z późn. zm., w związku z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym - t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 706)


Załącznik Nr 2 do Postanowienia Nr 20/2013
Komisarza Wyborczego w Suwałkach
z dnia 25 września 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Postanowienia Nr 20/2013
Komisarza Wyborczego w Suwałkach
z dnia 25 września 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-09-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe