Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIV/199/13 Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 2 października 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c,d,e i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 , poz. 1591 , z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1586, z 2004r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) i art. 211 ust.1, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z 2010r. Dz. U. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183) oraz art. 19g pkt 2, art. 19h i art. 19i pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 14 284 zgodnie z § 5 do niniejszej uchwały

2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 1 098 818 zgodnie z § 6 do niniejszej uchwały

3. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 98 500 zgodnie z § 7 do niniejszej uchwały

4. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 1 250 448 zgodnie z § 8 do niniejszej uchwały

§ 2. Plan dochodów budżetu gminy wynosi 18 016 237 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 16 712 997

- dochody majątkowe w wysokości 1 303 240

§ 3. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 19 141 438 zł, z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 15 761 880

- wydatki majątkowe w wysokości 3 379 558

§ 4. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 1125201zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1125201zł, w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 255248zł.

§ 5. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 14284zł

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Treść

756

75615

2680
własne

584

Zwiększenie planu wydatków bieżących o wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

900

90001

0970
własne

13000

Zwiększenie planu dochodów bieżących o wpływy z różnych dochodów w ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód

921

92105

0960
własne

700

Zwiększenie planu dochodów bieżących o wpłatę darowizny pieniężnej w związku z organizacją II turnieju wsi

Razem

14284

§ 6. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1098818zł

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Treść

900

90001

0960
6297
Własne

364397
734421

Zmniejszenie planu dochodów bieżących i majątkowych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego w II etapach w 2013 i 2014 roku pn."Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Goniądz"

Razem

1098818

§ 7. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 98500zł

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Treść

600

60016

6050
Własne

16000

Zwiększenie planu wydatków majątkowych w związku z przebudową chodników przy drogach gminnych

754

75411

3000
własne

30000

Zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup materiałów dla KP PSP w Mońkach (wpłata na fundusz wojewódzki wsparcia Państwowej Straży Pożarnej)

600

60016

4300
Własne

25000

Zwiększenie planu wydatków bieżących w zakresie utrzymania dróg gminnych

852

85202

4430
Własne

4100

Zwiększenie planu wydatków bieżących w związku z kosztami utrzymania podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej

852

85204

4330
Własne

2700

Zwiększenie planu wydatków bieżących w związku z kosztami utrzymania dzieci w pogotowiu opiekuńczym i rodzinach zastępczych

852

85295

3110
własne

7000

Zwiększenie planu wydatków bieżących na dożywianie w związku z realizacją programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (udział własny Gminy)

921

92109

4260
własne

700

Zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup energii elektrycznej w świetlicach wiejskich

900

90001

4210
własne

13000

Zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup materiałów w ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód

Razem

98500

§ 8. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1250448zł

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Treść

600

60016

6050
Własne

16000

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w związku z przebudową dróg gminnych

750

75095

4210
własne

30000

Zmniejszenie planu wydatków bieżących na zakup materiałów w pozostałej działalności urzędu miejskiego

900

90001

6057
6050
6059
własne

734421
105630
364397

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego w II etapach w 2013 i 2014 roku pn."Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Goniądz"

Razem

1250448

§ 9. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2013 rok oraz środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 10. Zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/155/12 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Goniądz na rok 2013 paragraf 7 otrzymuje brzmienie: Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500000zł

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1125201zł w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 255248zł.

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 967152zł.

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 71695zł.

§ 11. Zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/155/12 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Goniądz na rok 2013 paragraf 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500000zł,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1125201zł, w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 255248zł.

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 967152zł.

d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 71695zł.

§ 12. Przychody budżetu w wysokości 2092353zł, rozchody w wysokości 967152zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Gabriel Haffke


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/199/13
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 2 października 2013 r.

Zadania inwestycyjne na 2013r.

Lp.

Dział

Rozdz.

§**

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne kosztyfinansowe
Dotychczas poniesione wydatki

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty i pożyczki

środki pochodzące z innych źródeł*

środki wymienione art.5 ust.1 pkt 2 i 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

600

60016

6050

1. Przebudowa chodników przy drogach gminnych

41000

41000

41000

0

0

0

Urząd Miejski w Goniądzu

2. Dokumentacja kosztorysowa na przebudowę dróg gminnych

50000

50000

50000

0

0

0

Urząd Miejski w Goniądzu

2

010

01010

6050

Dokumentacja kosztorysowa na wybudowanie sieci wodociągowej

197000

197000

197000

0

0

0

Urząd Miejski w Goniądzu

3

900

90001

6050

Budowa poletek trzcinowych przy oczyszczalni ścieków (dokumentacja i wykonawstwo)

110000

110000

110000

0

0

0

Urząd Miejski w Goniądzu

4

900

90001

6059 6057

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Goniądz (realizacja 2013-2014) w roku 2011 wykonano dokumentację projektową (21 697,20zł)

1590713

418610

40842

255248

122520

0

Urząd Miejski w Goniądzu

5

900

90005

6059 6057

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii przez montaż kolektorów słonecznych w Gminie Goniądz (realizacja 2013-2014) W roku 2012 - 15000zł za wykonanie dokumentacji, w roku 2013 - 828465zł oraz w roku 2014 - 2060853zł.

2904318

828465

4840

0

160853

662772

Urząd Miejski w Goniądzu

6

630

63003

6057 6059

Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Goniądz

122316

122316

50621

0

0

71695

Urząd Miejski w Goniądzu

7

600

60016

6050

Inwestycje drogowe na terenie Gminy Goniądz - przebudowa dróg gminnych

1 156 139

1 156 139

286 186

869 953

0

0

Urząd Miejski w Goniądzu

Razem

6171486

2923530

780489

1125201

283373

734467

1. poz.4 - Planowane zadanie do realizacji w latach 2013-2014 z udziałem mieszkańców Gminy w wysokości 465573zł, udziałem Gminy w wysokości 15519 zł oraz dofinansowaniem z PROW w wysokości 969946zł. W 2013 roku zaplanowano realizację na wartość 418610zł, przy udziale mieszkańców w wysokości 12252 zł, udziale Gminy w wysokości 40842zł oraz planuje się zaciągnąć pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w wysokości 255248zł z BGK, która zostanie spłacona w 2014 roku po zakończeniu realizacji zadania.

2. poz.5 - Planowane zadanie do realizacji w latach 2013-2014 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego - dofinansowanie w 80% przy zaangażowaniu środków mieszkańców gminy w 20%. Planowana zaliczkowa forma finansowania zadania w 2013 w wysokości 662772zł oraz w 2014 roku.

3. poz.6 - Realizacja zadania w 2013 roku z PROW - pożyczka na wyprzedzające finansowanie w wysokości 71695zł, która zostanie spłacona w 2013 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Gabriel Haffke


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/199/13
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 2 października 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

Lp.

Treść

Klasyfikacja§

Kwota2013 r.

1

2

3

4

Przychody ogółem:

2092353

1.

Kredyty

§ 952

1837105

2.

Pożyczki

§ 952

3.

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 903

255248

4.

Spłaty pożyczek udzielonych

§ 951

5.

Prywatyzacja majątku jst

§ 944

6.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

§ 957

7.

Papiery wartościowe (obligacje)

§ 931

8.

Inne źródła (wolne środki)

§ 955

Rozchody ogółem:

967152

1.

Spłaty kredytów

§ 992

967152

2.

Spłaty pożyczek

§ 992

3.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 963

4.

Udzielone pożyczki

§ 991

5.

Lokaty

§ 994

6.

Wykup papierów wartościowych (obligacji)

§ 982

7.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 995

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Gabriel Haffke

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-10-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe