Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr 2/2013 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 4 września 2013r.

w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Miasto Bielsk Podlaski zadań publicznych powierzonych przez Gminę Orla

Tekst pierwotny

zawarte pomiędzy Miastem Bielsk Podlaski z siedzibą w Bielsku Podlaskim ul. Kopernika 1, reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski - Pana Eugeniusza Berezowca, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Bielsk Podlaski - Pana Janusza Panasiuka zwanym w dalszej treści porozumienia "Przejmującym", a Gminą Orla, reprezentowaną przez Wójta Gminy Orla Pana Piotra Selwesiuka przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Orla - Pani Joanny Onufryjuk zwaną w dalszej treści porozumienia "Przekazującą".

§ 1. 1. Zgodnie z § 2 uchwały Nr 20/126/12 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Miasto Bielsk Podlaski zadań publicznych powierzonych przez zainteresowane gminy, oraz zgodnie z uchwałą Nr XII/88/12 Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Orla, a Miastem Bielsk Podlaski w sprawie przekazania prowadzenia zadania z zakresu oświaty polegającego na objęciu wychowaniem i nauczaniem dzieci niepłnosprawnych będących mieszkańcami Gminy Orla, kwalifikujących się do oddziału integracyjnego przedszkola, Przekazujący powierza Przejmującemu począwszy od dnia 1 września 2013 r. do dnia 31 sierpnia 2014r. realizację zadań związanych z wychowaniem i opieką 1 dziecka w wieku przedszkolnym posiadającego orzeczenie poradni psychologiczno - pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego, którego rodzice lub prawni opiekunowie zamieszkują na terenie Gminy Orla.

2. Przejmujący zobowiązuje się informować Przekazującego w okresach miesięcznych do dnia 10 dnia każdego miesiąca o ilości dzieci uczęszczających do przedszkola.

§ 2. Zadania określone w § 1 porozumienia realizowane będą przez Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaski. Realizacja zadań określonych w § 1 wymaga przedłożenia przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego do dyrektora Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim.

§ 3. 1. Na realizację powierzonych zadań Przekazujący zobowiązuje się przekazać dotację do 20 dnia każdego miesiąca na konto Przejmującego tj. Urzędu Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, nr konta 52 8063 0001 0070 0706 5699 0002.

2. Wysokość dotacji na 1 dziecko ustala się w oparciu o rzeczywistą liczbę dzieci uczęszczających do przedszkoli w danym roku szkolnym i bieżące wydatki ponoszone w przedszkolach na terenie Miasta Bielsk Podlaski i w dniu zawarcia porozumienia wynosi 598,90 zł. Wysokość dotacji na 1 dziecko podlega przeliczeniu w trakcie roku budżetowego.

3. Miasto Bielsk Podlaski przekaże Gminie Orla kalkulację wyliczonej kwotowej stawki dotacji.

§ 4. 1. Ostateczne rozliczenie dotacji za dany rok kalendarzowy nastąpi do dnia 15 stycznia roku następującego po roku, w którym dotacja była udzielana.

2. Nie przekazanie w terminie kwot, o których mowa w § 3 ust. 1, spowoduje naliczenie odsetek w wysokości ustawowej.

§ 5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 6. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia1 września 2013 r. do dnia 31 sierpnia 2014 r.

§ 7. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 8. Wykonanie postanowienia w § 7 powierza się Przejmującemu.

§ 9. Porozumienie zostało sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Miasto Bielsk Podlaski, a dwa Gmina Orla.

Burmistrz Miasta


Eugeniusz Berezowiec

Wójt


mgr Piotr Selwesiuk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-10-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe