Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXV/193/13 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 30 września 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645) oraz art. 211, art. 214, art. 215, art. 217 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 983 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVII/148/12 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 5 otrzymuje brzmienie:"Deficyt budżetu w wysokości 1.391.786 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1) zaciągniętych pożyczek w kwocie - 200.000 zł,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 1.191.786 zł"

2) § 6 otrzymuje brzmienie :" Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.438.611 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.046.825 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały"

§ 2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 62.161 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 371.582 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. § 4.Dokonuje się przeniesień planu wydatków między działami i paragrafami na kwotę 939.681 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian załącznika Nr 3 Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2013 roku do Uchwały Nr XXVII/148/12 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28 grudnia 2012 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na 2013 rok z późn. zm., zgodnie z Załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian załącznika Nr 4 Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku do Uchwały Nr XXVII/148/12 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28 grudnia 2012 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na 2013 rok, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian załącznika Nr 5 Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2013 rok do Uchwały Nr XXVII/148/12 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28 grudnia 2012 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na 2013 rok z późn. zm, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do uchwały

§ 8. Objaśnienia do uchwały budżetowej zawarte są w załączniku nr 6 do uchwały.

§ 9. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi :

1) plan dochodów w kwocie 24.495.001 zł z tego:

a) dochody bieżące 23.558.954 zł,

b) dochody majątkowe 936.047 zł;

2) plan wydatków w kwocie 25.886.787 zł z tego:

a) wydatki bieżące 21.641.113 zł,

b) wydatki majątkowe 4.245.674 zł ;

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Kłosek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/193/13
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 30 września 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/193/13
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 30 września 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/193/13
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 30 września 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/193/13
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 30 września 2013 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/193/13
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 30 września 2013 r.

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2013 rok.

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp

Podmiot dotowany

celowa

podmiotowa

przedmiotowa

Lp.

Nazwa zadania lub podmiotu

celowa

podmiotowa

przedmiotowa

1

Powiat białostocki

961.244,00

-

-

1.

Rozpowszechnianie sportu na terenie gminy70.750,00--

3

Gminne Centrum Kultury


-


474.770,00


-

2

Dotacja dla OSP z terenu gminy

20.000,00

4

Gminna Biblioteka Publiczna


-


83.600,00


-

Ogółem

961.244,00

558.370,00

-

90.750,00

-

-Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXV/193/13
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 30 września 2013 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w planie budżetu gminy na 2013 rok.

I. Dokonano zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 62.161 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Wzrost wynika z następujących planowanych dochodów:

- otrzymania z budżetu państwa dotacji w dz. 801 - Oświata i wychowanie na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień - październik 2013 i tak rozdział 80103 § 2030 kwota 5.382 zł i rozdział 80104 § 2030 kwota 45.540 zł,

- otrzymano dotację w dz. 854 - Edukacja opieka wychowawcza, rozdz. 85415 § 2040 "Wyprawka szkolna" kwota 18.527 zł

- został zatwierdzony do realizacji wniosek o dofinansowanie projektu z POKL na lata 2013-2014 pt. "Ku rozwojowi dzięki indywidualizacji nauczania" i na rok 2013 przewidziana jest kwota 151.132 zł,

- pomniejszono środki na zakup samochodu strażackiego, które bezpośrednio będą przekazane przez jednostkę dotującą do producenta kwota 150.000 zł

II. Dokonano zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę 371.582 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. Główne zmiany w załączniku wydatków to:

- związane z otrzymanymi dotacjami,

- zmiany dotyczące realizacji wydatków inwestycyjnych, gdzie kwoty uległy zmianie po rozstrzygniętym przetargu,

- wprowadzono do realizacji nowe zadania inwestycyjne ,

III. Dokonuje się przeniesień planu wydatków między działami i paragrafami na kwotę 939.681 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały w celu prawidłowej realizacji budżetu za 2013 rok .

III. Zmianie uległ załącznik dotacji udzielanych w 2013 roku zgodnie z przyznanymi dotacjami w budżecie. Zmniejszeniu uległa dotacja dla Powiatu Białostockiego o kwotę 288.756 zł zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/268/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 sierpnia 2013 roku - dotyczy inwestycji "Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 13858 od km rob. 0+010,85 do km rob. 0+800,00-ulica Białostocka w Dobrzyniewie Dużym"

IV. Zmianie ulega załącznik inwestycyjny w związku z wprowadzeniem zakupów inwestycyjnych i obniżeniu wartości inwestycji poprzetargowo.

Wprowadzono nowe zakupy inwestycyjne:

- ciągnik z osprzętem 300.000 zł,

- oprogramowanie do prowadzenia rozliczeń użytkowników za zużytą wodę i ścieki 11.070 zł,

- zagęszczarka stopowa 10.000 zł,

- zgrzewarka doczołowa wraz z osprzętem 37.638 zł,

- zgrzewarka elektroporowa 7.749 zł,

- wykonanie monitoringu pompowni strefowych 35.178 zł,

- zadymiarka 8.650 zł,

- zestaw komputerowy plus oprogramowanie do administracji dla obiektów liniowych będących na majątku Gminy 12.300 zł.

V. Zmianie uległ załącznik przychodów i rozchodów w związku z zaangażowaniem mniejszej kwoty wolnych środków i zmniejszeniu się deficytu budżetowego .

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-10-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe