Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 212/13 Wójta Gminy Płaska

z dnia 30 sierpnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Płaska na 2013 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 222 ust. 4, 257 pkt. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) oraz §3 pkt. 1, § 13 pkt 2, 3, 4 Uchwały Nr XX/136/13 Rady Gminy Płaska z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Płaska na rok 2013, zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2013 rok polegające na przeniesieniu wydatków między paragrafami w ramach działu na kwotę 96.750,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonano rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 33.600,00 zł. z przeznaczeniem na odszkodowanie zasądzone wyrokiem sądu w wysokosci 31.200,00 zł. oraz odsetki od odszkodowania zasądzone wyrokiem sądu w kwocie 2.400,00 zł.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie przedstawia załącznik nr 2.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu ogółem 16.628.340,00 zł., z tego:

- bieżące w wysokości 9.186.682,00 zł.;

- majątkowe w wysokości 7.441.658,00 zł.

2. Wydatki budżetu w wysokości 17.730.090,00 zł., z tego:

- bieżące w wysokości 8.597.157,00 zł.;

- majątkowe w wysokości 9.132.933,00 zł.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.101.750,00 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.101.750,00 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


Wiesław Gołaszewski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 212/13
Wójta Gminy Płaska
z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

700

Gospodarka mieszkaniowa

71 000,00

0,00

71 000,00

70095

Pozostała działalność

71 000,00

0,00

71 000,00

4260

Zakup energii

3 000,00

1 500,00

4 500,00

4300

Zakup usług pozostałych

5 000,00

- 1 500,00

3 500,00

750

Administracja publiczna

1 342 000,00

33 600,00

1 375 600,00

75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

74 000,00

- 1 200,00

72 800,00

4300

Zakup usług pozostałych

3 000,00

- 1 200,00

1 800,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 155 600,00

34 800,00

1 190 400,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

2 000,00

31 200,00

33 200,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

10 000,00

- 5 000,00

5 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

59 900,00

5 000,00

64 900,00

4580

Pozostałe odsetki

0,00

2 400,00

2 400,00

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

9 500,00

1 200,00

10 700,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

78 000,00

0,00

78 000,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

76 000,00

400,00

76 400,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

6 000,00

- 2 000,00

4 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

13 900,00

4 000,00

17 900,00

4270

Zakup usług remontowych

2 000,00

- 2 000,00

0,00

4300

Zakup usług pozostałych

4 500,00

1 000,00

5 500,00

4430

Różne opłaty i składki

8 895,00

- 600,00

8 295,00

75414

Obrona cywilna

2 000,00

- 400,00

1 600,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

500,00

- 400,00

100,00

758

Różne rozliczenia

59 210,00

- 33 600,00

25 610,00

75814

Różne rozliczenia finansowe

59 210,00

- 33 600,00

25 610,00

4810

Rezerwy

59 210,00

- 33 600,00

25 610,00

851

Ochrona zdrowia

60 000,00

0,00

60 000,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

52 500,00

0,00

52 500,00

3110

Świadczenia społeczne

25 800,00

- 750,00

25 050,00

4300

Zakup usług pozostałych

10 200,00

750,00

10 950,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4 605 599,00

0,00

4 605 599,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

4 146 099,00

- 400,00

4 145 699,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

800,00

800,00

4217

Zakup materiałów i wyposażenia

209 000,00

- 73 300,00

135 700,00

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

37 000,00

- 10 000,00

27 000,00

4410

Podróże służbowe krajowe

0,00

2 000,00

2 000,00

4420

Podróże służbowe zagraniczne

0,00

100,00

100,00

4600

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

0,00

80 000,00

80 000,00

90002

Gospodarka odpadami

339 500,00

400,00

339 900,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

400,00

400,00

Razem:

17 730 090,00

0,00

17 730 090,00


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 212/13
Wójta Gminy Płaska
z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Objaśnienie zmian w budżecie

1. Zmiany w wydatkach:

1) Gospodarka mieszkaniowa- zwiększyć wydatki na zakup energii oraz zmniejszyć wydatki na zakup usług pozostałych o 1.500,00 zł.;

2) Administracja publiczna - zwiększyć wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ( odszkodowanie zasądzone wyrokiem sądu ) 31.200,00 zł., zwiększyć wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 5.000,00 zł., zwiększyć wydatki na pozostałe odsetki ( odsetki od odszkodowania zasądzone wyrokiem sądu ) w kwocie 2.400,00 zł. oraz zwiększyć koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 1.200,00 zł. Zmniejszyć wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 1.200,00 zł. oraz różne wydatki na rzecz osób fizycznych o 5.000,00 zł.

3) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększenie wydatków na zakup materiałów o kwotę 4.000,00 zł. oraz wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 1.000,00 zł. Zmniejszenie różnych wydatków na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.000,00 zł., na zakup usług remontowych na kwotę 2.000,00 zł., na różne opłaty i składki 600,00 zł. oraz na zakup materiałów w 'obronie cywilnej' o kwotę 400,00 zł.

4) Ochrona zdrowia - zmniejszenie świadczeń społecznych oraz zwiększenie zakupu usług pozostałych o kwotę 750,00 zł.;

5) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.200,00 zł., na podróże służbowe o kwotę 2.100,00 zł., na kary ( opłaty legalizacyjne samowoli budowlanych ) o kwotę 80.000,00 zł. Zmniejszenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 83.300, zł.

2. Dokonano rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 33.600,00 zł. przeznaczeniem na odszkodowanie zasądzone wyrokiem sądu 31.200,00 zł. oraz odsetki od odszkodowania zasądzone wyrokiem sądu w kwocie 2.400,00 zł.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-10-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe