Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr 1/RT/WWRDZ/SOSW1/2013 Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 11 października 2013r.

zawarte pomiędzy Miastem Suwałki reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Suwałk - Czesława Renkiewicza, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Wiesława Stelmacha, zwanym w dalszej części porozumienia „Przyjmującym” z jednej strony a Gminą Rutka - Tartak reprezentowaną przez Wójta Gminy Rutka - Tartak - Jana Racisa, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Anny Wierzchowskiej, zwaną w dalszej treści porozumienia „Przekazującym” z drugiej strony, zostaje zawarte porozumienie następującej treści:

Tekst pierwotny

§ 1. Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645), Przekazujący powierza Przyjmującemu, w okresie od 1 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., prowadzenie zadań publicznych z zakresu organizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla dzieci z terenu Gminy Rutka - Tartak.

§ 2. Zajęcia, o których mowa w § 1 niniejszego porozumienia będą realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1 w Suwałkach (ul. Przytorowa 8) w wymiarze 8 godzin w miesiącu dla jednego dziecka.

§ 3. 1. Na realizację powierzonego zadania określonego w § 1, Przekazujący zobowiązuje się przekazywać na konto Przyjmującego - nr konta w Banku Pekao S.A. Oddział w Suwałkach nr 98124052111111000049223129 środki finansowe, zwane dalej "dotacją", w wysokości proporcjonalnej do liczby dzieci z terenu Przekazującego uczęszczających na zajęcia, o których mowa w § 2, naliczane za okres wskazany w § 1, w sposób następujący:

1) dotacja za okres czterech miesięcy, tj. za wrzesień, październik, listopad i grudzień 2013 r., w wysokości 74 za każdą godzinę zajęć, o których mowa w § 1, tj. za 1 (jedno) dziecko w ww. okresie zamknie się kwotą w wysokości 1.924 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset dwadzieścia cztery złote);

2) dotacja zostanie przekazana Przyjmującemu przez Przekazującego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2013 r.

2. Strony ustalają termin wykorzystania dotacji na dzień 31 grudnia 2013 r.

3. Ostateczne rozliczenie dotacji nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 stycznia 2014 r.

4. Zwrot niewykorzystanej dotacji nastąpi w terminie do 31 stycznia 2014 r.

5. Za opóźnienie w przekazywaniu/zwrocie dotacji naliczane będą odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, przy czym za zachowanie terminu zapłaty, strony porozumienia przyjmują datę uznania konta Przyjmującego.

§ 4. Porozumienie zostaje zawarte na czas oznaczony, o którym mowa § 1.

§ 5. 1. Spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego porozumieniem rozstrzygane będą w drodze negocjacji stron, a przy braku porozumienia przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd.

2. Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 7. Niniejsze porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 8. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym każdej ze stron. Kopia niniejszego porozumienia, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Przyjmującego zostanie przesłana do wiadomości Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Suwałkach (ul. Przytorowa 8).

Wójt Gminy Rutka - Tartak


Jan Racis


Skarbnik Gminy Rutka - Tartak


Anna Wierzchowska

Prezydent Miasta Suwałk


Czesław Renkiewicz


Skarbnik Miasta Suwałk


Wiesław Stelmach

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-11-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe