| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/167/13 Rady Gminy Jasionówka

z dnia 30 października 2013r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951 oraz z 2013 r. poz. 21, poz. 228, poz. 888) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wzór formularza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Jasionówka, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Deklarację o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tj. liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość bądź sposobu zbierania odpadów komunalnych (selektywne lub nieselektywne), właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

3. Deklaracje należy składać do Urzędu Gminy Jasionówka, ul. Rynek 19, 19-122 Jasionówka.

4. Deklarację można składać:

1) w formie papierowej:

a) osobiście,

b) za pośrednictwem poczty;

2) za pomocą środków komunikacji elektronicznej w formacie: .pdf, .jpg, .odt lub .doc/docx:

a) na adres e-mail: gmina@jasionowka.pl,

b) poprzez Platformę Elektronicznych Usług Administracji Publicznej dostępną pod adresem: www.epuap.gov.pl.

5. Deklaracje składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262) lub profilem zaufanym ePUAP.

6. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej nie może przekroczyć łącznie 3 MB.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XX/153/13 Rady Gminy Jasionówka z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Snarski


Załącznik do Uchwały Nr XXII/167/13
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 30 października 2013 r.
Zalacznik1.doc

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HAYS Poland

Doradztwo personalne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »