Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXV/184/13 Rady Gminy Łomża

z dnia 30 października 2013r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łomża

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) oraz po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łomża, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łomża.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVIII/147/13 Rady Gminy Łomża z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łomża (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 1530).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Barbara Cychol


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/184/13
Rady Gminy Łomża
z dnia 30 października 2013 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY ŁOMŻA

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) mieszkańcu - rozumie się przez to osobę posiadającą na terenie Gminy Łomża miejsce zamieszkania,

2) pojemniku na odpady komunalne - rozumie się przez to urządzenie do gromadzenia odpadów komunalnych,

3) odpadach pozostałych po segregacji - rozumie się przez to zmieszane odpady komunalne, które pozostają po segregacji odpadów u źródła,

4) terenach przeznaczonych do użytku publicznego - na potrzeby niniejszego Regulaminu, rozumie się przez to miejsca publiczne służące do zaspokajania potrzeb lokalnej społeczności, w szczególności w zakresie rekreacji, wypoczynku, komunikacji i edukacji,

5) kompostownikach - rozumie się przez to zbiornik, w którym w procesie biodegradacji z odpadów roślinnych powstaje nawóz organiczny.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 2. 1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest gromadzić odpady jedynie w przeznaczonych do tego pojemnikach (w tym kompostownikach).

2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do selektywnego zbierania odpadów. Obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmuje następujące frakcje odpadów:

a) papier,

b) metale,

c) tworzywa sztuczne,

d) szkło,

e) opakowania wielomateriałowe,

f) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające degradacji oraz odpady zielone,

g) przeterminowane leki i chemikalia,

h) zużyte baterie i akumulatory,

i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

j) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

k) odpady budowlane i rozbiórkowe,

l) zużyte opony.

§ 3. Nie należy gromadzić w pojemnikach na odpady komunalne: śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużla, gruzu budowlanego, substancji żrących i wybuchowych, a także odpadów z działalności gospodarczej, które nie są odpadami komunalnymi.

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do niezwłocznego uprzątnięcia śniegu, błota, lodu, liści oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, w tym z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, bezpośrednio przy jej granicy.

2. Uprzątnięte błoto, śnieg, lód oraz inne zanieczyszczenia mogą być gromadzone w miejscach niepowodujących zakłóceń w ruchu pieszym i pojazdów, a w przypadku braku możliwości takiego gromadzenia muszą być usunięte z nieruchomości.

3. W przypadku oblodzenia,część nieruchomości służącej do użytku publicznego należy niezwłocznie posypać piaskiem lub innym środkiem zapobiegającym śliskości w celu jej zlikwidowania.

§ 5. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na własnej nieruchomości pod warunkiem:

1) mycia jedynie nadwozia samochodu,

2) odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub w przypadku jej braku do szczelnego zbiornika bezodpływowego,

3) mycia w miejscach o utwardzonym podłożu oraz przy użyciu środków ulegających biodegradacji.

2. Naprawy pojazdów mechanicznych poza warsztatami naprawczymi mogą odbywać się wyłącznie w miejscach, w których prace związane z naprawą pojazdów nie będą uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości oraz pod warunkiem, że nie będą powodowały zanieczyszczenia środowiska, a odpady powstające w wyniku naprawy będą gromadzone w pojemnikach do tego przeznaczonych.

Rozdział 3.
Rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 6. 1. Właściciel nieruchomości wyposaża nieruchomość w specjalistyczne pojemniki na odpady komunalne o odpowiedniej pojemności, uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości.

2. Gmina wyposaża nieruchomości zamieszkałe w worki służące do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zamian za uiszczoną opłatę.

§ 7. 1. Odpady komunalne zebrane selektywnie należy gromadzić w odpowiadających obowiązującym normom pojemnikach, w następujących kolorach:

1) niebieski z przeznaczeniem do zbierania papieru, tektury, tworzyw sztucznych, metali oraz opakowań wielomateriałowych, o minimalnej pojemności 60 litrów;

2) zielony z przeznaczeniem do zbierania szkła, o minimalnej pojemności 60 litrów;

3) brązowy z przeznaczeniem do zbierania odpadów biodegradowalnych, o minimalnej pojemności 60 litrów,

z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Do odpadów komunalnych selektywnie gromadzonych można stosować worki foliowe, w kolorach określonych w ust. 1, o pojemności 60-120 litrów i odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej.

§ 8. 1. Odpady komunalne zmieszane, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, należy gromadzić w wyłącznie do tego celu przeznaczonych pojemnikach, odpowiadających obowiązującym normom. Z wyjątkiem pojemników, o których mowa w § 9, minimalna pojemność pojemnika na odpady komunalne zmieszane wynosi 110 litrów.

2. W sytuacji wyjątkowego, krótkotrwałego zwiększenia ilości odpadów zmieszanych, dozwolone jest gromadzenie ich dodatkowo w szczelnych podwójnych (jeden włożony w drugi) workach foliowych w kolorze czarnym, o pojemności 60 - 80 litrów i odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej.

3. W nieruchomościach zamieszkałych, do odpadów pozostałych po segregacji można stosować podwójne (jeden worek włożony w drugi) worki foliowe w kolorze czarnym, o pojemności 60 - 80 litrów i odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej.

4. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest wyposażyć ją w pojemniki na zmieszane odpady komunalne o minimalnej pojemności uwzględniającej następujące normy:

1) dla budynków mieszkalnych - minimum 30 litrów na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 110 litrów, z zastrzeżeniem ust. 3.

2) dla żłobków i przedszkoli oraz szkół wszelkiego typu - 2 litry na każde dziecko, ucznia (studenta) i pracownika;

3) dla lokali gastronomicznych - 15 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne;

4) dla punktów gastronomicznych poza lokalem - co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 110 litrów;

5) dla zakładów produkcyjnych, rzemieślniczych, usługowych, handlowych, użyteczności publicznej, przychodni, w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych - 10 litrów na każdego pracownika, jednakże nie mniej niż 1 pojemnik 110 litrów na lokal;

6) dla szpitali, domów opieki, internatów, koszar, hoteli, pensjonatów, gospodarstw agroturystycznych itp. - 15 litrów na jedno łóżko;

7) dla ogródków działkowych - 20 litrów na każdą działkę w okresie od 1 kwietnia do 31 października, poza tym okresem 5 litrów na każdą działkę (dopuszcza się jeden pojemnik dla większej liczby działek, o pojemności stanowiącej iloczyn normatywnej pojemności i liczby działek);

§ 9. 1. W miejscach publicznych (np. chodniki, place, parki, zieleńce, przystanki autobusowe itp.) drobne odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach o minimalnej pojemności 20 litrów.

2. Pojemniki, o których mowa w § 9 ust. 1, należy umieścić na przystankach komunikacji, a na pozostałych terenach - w zależności od potrzeb.

3. W odniesieniu do cmentarzy dla zapewnienia czystości wymagane jest ustawienie co najmniej jednego pojemnika na zmieszane odpady komunalne o pojemności 1100 l, przy czym ilość pojemników w okresie od 15 października do 15 listopada należy dostosować do zapotrzebowania.

4. Lokale handlowe prowadzące sprzedaż artykułów spożywczych oraz uliczne punkty gastronomiczne, poza pojemnikami związanymi z prowadzoną działalnością, wystawiają dodatkowo dostateczną liczbę pojemników na odpady na zewnątrz lokalu, nie mniej jednak niż jeden kosz uliczny o minimalnej pojemności 20 litrów przy każdym wyjściu z lokalu.

§ 10. 1. Pojemniki i worki na odpady komunalne powinny być ustawione na terenie nieruchomości w miejscu widocznym, na wyrównanej, w miarę potrzeb utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody i błota, zapewniającym łatwy dostęp do nich pracownikom podmiotu odbierającego odpady komunalne lub wystawione przed wejście na teren nieruchomości w sposób umożliwiający prawidłowy odbiór odpadów w wyznaczonym terminie.

2. Pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych powinny być:

1) rozmieszczone w sposób umożliwiający bezpieczne i wygodne korzystanie z nich przez wszystkich użytkowników,

2) ustawione w miejscach, które nie powodują zagrożenia dla ruchu pojazdów i pieszych oraz umożliwiających ich opróżnianie przez firmę wywozową,

3) ustawione w miejscach zabezpieczonych przed dostępem ptaków, gryzoni i innych zwierząt,

4) zabezpieczone przed wysypywaniem się zgromadzonych w nich odpadów,

5) systematycznie opróżniane, nie dopuszczając do ich przepełnienia, utrzymane w należytym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

3. Szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego do ich opróżnienia.

§ 11. Pojemniki powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym, a w szczególności poprzez stałą naprawę ich szczelności, a także w odpowiednim stanie sanitarnym, w szczególności poprzez ich mycie, dezynfekcję i dezynsekcję, co najmniej raz w roku.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 12. 1. Ustala się następującą częstotliwość i sposób odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości i terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

1) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone - mogą być, po wskazaniu tego faktu w deklaracji, kompostowane w przydomowych kompostownikach, w pozostałych przypadkach odpady ulegające biodegradacji odbierane są od mieszkańców przez podmiot uprawniony co najmniej raz w miesiącu,

2) odpady selektywnie zbierane wymienione w § 2 ust. 2 pkt 2 lit a - e - odbierane są przez podmiot uprawniony co najmniej raz w miesiącu,

3) odpady zmieszane - odbierane są przez podmiot uprawniony co najmniej dwa razy w miesiącu w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia i co najmniej raz w miesiącu w okresie od 1 września do 31 maja,

4) przeterminowane leki należy wydzielać z powstających odpadów komunalnych oraz wrzucać do oznakowanych pojemników przeznaczonych na ww. odpady, rozmieszczonych w wyznaczonych aptekach/punktach aptecznych oraz w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w godzinach ich pracy,

5) zużyte baterie i akumulatory należy przekazać do punktu sprzedaży baterii i akumulatorów lub do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w godzinach ich pracy,

6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powstający w gospodarstwach domowych należy przekazać do punktu sprzedaży tego sprzętu lub do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w godzinach ich pracy,

7) chemikalia należy przekazać do punktu selektywnej zbiórki odpadów w godzinach ich pracy,

8) meble oraz inne odpady wielkogabarytowe w tym odpady zielone należy przekazać do punktu selektywnej zbiórki odpadów w godzinach ich pracy,

9) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z drobnych remontów należy przekazać do punktu selektywnej zbiórki odpadów w godzinach ich pracy,

10) zużyte opony - należy przekazać je do punktu selektywnej zbiórki odpadów w godzinach ich pracy.

2. Co najmniej raz w roku, bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych lub z wyznaczonych poszczególnych punktów gromadzenia będą odbierane odpady, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt. 4 - 10.

3. W przypadku punktów gastronomicznych zlokalizowanych poza budynkami i prowadzącymi działalność w okresie sezonu letniego (kwiecień - wrzesień) wprowadza się obowiązek codziennego usuwania odpadów.

4. W okresie letnim (kwiecień - wrzesień), właściciele nieruchomości, na terenach gdzie prowadzona jest działalność wiążąca się z okresowym przebywaniem osób (wynajem pokojów itp.) zobowiązani są do zwiększenia częstotliwości usuwania odpadów lub wyposażenia nieruchomości w dodatkowe pojemniki na odpady zgodnie z § 8 ust. 2 pkt. 6.

§ 13. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego z częstotliwością dostosowaną do ilości zużytej wody i wielkości zbiornika, niedopuszczającą do jego przepełnienia oraz wylewania się i przenikania jego zawartości do gruntu, wynikającą z jego instrukcji eksploatacji.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 14. 1. Właściciele nieruchomości powinni kierować się zasadami zmierzającymi do ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów w szczególności poprzez:

1) unikanie używania produktów nie nadających się do recyklingu i kompostowania;

2) kupowanie produktów zapakowanych w minimalną ilość opakowań;

3) kupowanie produktów w opakowaniach zwrotnych.

2. Gmina zobowiązuje się podejmować działania mające na celu:

1) zwiększenie poziomu wiedzy mieszkańców Gminy w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;

2) promocję minimalizacji powstawania odpadów i ich preselekcji w gospodarstwach domowych;

3) upowszechnienie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 15. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, a w szczególności psy, zobowiązane są trzymać je na ogrodzonym terenie swej nieruchomości.

2. W przypadku wyprowadzania psa poza teren nieruchomości, do obowiązków osób utrzymujących psy należy wyprowadzanie psa na smyczy, a psów uznawanych za agresywne lub zachowujące się w sposób agresywny na smyczy i w kagańcu.

3. Zwolnienie zwierząt domowych od stałego dozoru dozwolone jest wyłącznie, gdy są one na uwięzi lub znajdują się na terenie ogrodzonym i tak zabezpieczonym, aby zwierzę nie mogło się z niego wydostać.

4. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są obowiązane do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta w obiektach oraz na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych. Postanowienie to nie dotyczy osób o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osób niewidomych, korzystających z psów przewodników.

Rozdział 7.
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach

§ 16. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, z wyjątkiem terenów określonych w ust. 3.

2. Zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich dotyczy także zwartych terenów zajętych przez instytucje użyteczności publicznej, centra handlowe, hotele, ogrody działkowe.

3. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:

1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi ustawy prawa budowlanego;

2) utrzymywanie zwierząt będzie prowadzone z zachowaniem czystości i porządku na nieruchomości, bez uciążliwości dla otoczenia;

3) zwierzęta będą zabezpieczone przed opuszczeniem tej nieruchomości.

4. Odstępstwa od zakazów wymienionych w ust. 1 - 3 dopuszczalne są tylko wtedy, gdy utrzymywanie zwierząt gospodarskich poprzedzone jest uzyskaniem odpowiednich decyzji przewidzianych prawem.

5. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, zobowiązani są dodatkowo:

1) przestrzegać przepisów sanitarno - epidemiologicznych,

2) gromadzić i usuwać nieczystości, które nie są obornikiem i gnojówką, w sposób przewidziany dla ścieków,

3) gromadzić i usuwać nieczystości, które są obornikiem i gnojówką, w sposób przewidziany w ustawie o nawozach i nawożeniu.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 17. 1. Deratyzacji podlegają obszary:

1) zabudowane obiektami użyteczności publicznej,

2) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa bądź przechowywania lub składowania produktów rolno-spożywczych,

3) zabudowane obiektami, w których prowadzona jest hodowla zwierząt,

4) zabudowy mieszkaniowej.

2. Deratyzacja na terenie nieruchomości powinna być dokonana każdorazowo w przypadku wystąpienia populacji gryzoni na terenie nieruchomości.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-11-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe