Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIX/221/2013 Rady Gminy Krasnopol

z dnia 30 października 2013r.

w sprawie wyboru ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645), oraz art. 6 l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951, z 2013 r. poz. 21, poz. 228 i poz. 888), uchwala się, co następuje:

§ 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi na terenie nieruchomości właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy Krasnopol uiszczają od czasu powstania obowiązkuraz na kwartał,w terminie do 15 dnia ostatniego miesiąca danego kwartału, tj.:

1) za I kwartał do 15 marca danego roku,

2) za II kwartał do 15 czerwca danego roku,

3) za III kwartał do 15 września danego roku,

4) za IV kwartał do 15 grudnia danego roku.

§ 2. Zarządza się pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwaną dalej "opłatą" w drodze inkasa.

§ 3. Zarządzenie poboru opłat w drodze inkasa nie wyklucza możliwości ich uiszczenia bezpośrednio na rachunek bankowy Urzędu Gminy Krasnopol.

§ 4. 1. Określa się inkasentów oraz ustala się wynagrodzenie prowizyjne, od sumy zainkasowanej i wpłaconej w terminie na konto bankowe Urzędu Gminy Krasnopol - zgodnie z wykazem sołectw stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Funkcja inkasenta wygasa z chwilą utraty funkcji sołtysa.

3. Wypłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1. będzie następować w miesiącu następującym po miesiącu, w którym dokonano inkasa.

§ 5. 1. Wyznacza się inkasentom terminy płatności pobranych opłat oraz rozliczenia z pobranychkwitariuszy do 3 dni następujących po dniu, w którym zgodnie z odpowiednimi przepisami wpłata powinna nastąpić.

2. Jeśli koniec terminu, o którym mowa w ust. 1 przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu.

§ 6. Inkasent, który pobrał i nie wpłacił zainkasowanych należności do Urzędu Gminy Krasnopol w określonym terminie, odpowiada za opłaty pobrane a nie wpłacone całym swoim majątkiem oraz podlega odpowiedzialności karnej, o której mowa w art. 77 kodeksu karnego skarbowego.

§ 7. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

§ 8. Traci moc uchwała NR XXVI/182/2013 Rady Gminy Krasnopol z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie wyboru ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 poz. 2511).

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krasnopol.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Józef Malinowski


Załącznik do Uchwały Nr XXIX/221/2013

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 30.10.2013r.

Wykaz Inkasentów Gminy Krasnopol

Lp.

Nazwisko i imię sołtysa (inkasenta)

Nazwa sołectwa

Stawka procentowa

1.

Malinowska Małgorzata

Aleksandrowo

7

2.

Matulewicz Grzegorz

Boksze Nowe

7

3.

Jurkun Bolesław

Buda Ruska

7

4.

Michniewicz Krzysztof

Czarna Buchta

7

5.

Cichanowicz Halina

Czerwony Krzyż

12

6.

Karłowicz Krzysztof

Gremzdel

10

7.

Sitko Zenon

Gremzdy Polskie

7

8.

Popławski Henryk

Głuszyn

7

9.

Alboszta Jan

Jegliniec

7

10.

Karłowicz Jacek

Jeglówek

7

11.

Iwanow Agafia

Jeziorki

7

12.

Sinkiewicz Jarosław

Krucieniszki

7

13.

Izbicka Zenobia

Królówek

7

14.

Czakis Marek

Krasnopol I

5

15.

Wiszniewski Mieczysław

Krasnopol II

5

16.

Dąbrowski Krzysztof

Krasne

7

17.

(bez inkasenta)

Linówek

7

18.

Żynda Grażyna

Łopuchowo

7

19.

Klimko Stanisław

Michnowce

10

20.

Daniłowicz Barbara

Murowany Most

10

21.

Lachowicz Robert

Mikołajewo

7

22.

Świacki Edward

Maćkowa Ruda

7

23.

Ślużyński Antoni

Orlinek

7

24.

Aponik Henryk

Piotrowa Dąbrowa

7

25.

Ferens Ireneusz

Pawłówka

7

26.

Myszczyński Jacek

Romanowce

7

27.

Boćwiński Piotr

Rudawka

10

28.

Bołtrukanis Dariusz

Rosochaty Róg

7

29.

Bobrowski Czesław

Remieńkiń

7

30.

Krajewski Józef

Ryżówka

7

31.

Romański Wiesław

Skustele

7

32.

Orzechowska Lucyna

Smolany Dąb

7

33.

Uminowicz Antoni

Stabieńszczyzna

7

34.

Suchocki Władysław

Wysoka Góra

7

35.

Wodecki Ryszard

Żłobin

7

36.

Ćwikliński Zdzisław

Żubronajcie

7

37.

Fidrych Andrzej

Żubrówka

7

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-11-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe