Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXV/307/13 Rady Gminy Suwałki

z dnia 30 października 2013r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suwałki

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951; z 2013 r. poz. 21, poz. 228, poz. 888), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Gminy Suwałki uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suwałki, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki.

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XXX/262/13 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suwałki (Dz.Urz.Woj.Podlaskiego z 2013 r. poz. 2400, poz. 2404).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady


Marek Suchocki


Załącznik do Uchwały Nr XXXV/307/13
Rady Gminy Suwałki
z dnia 30 października 2013 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suwałki.

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Regulamin ustala szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suwałki.

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) właścicielach nieruchomości- należy przez to rozumieć współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością; jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.), lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany; wykonawcy robót budowlanych w przypadku budowy;

2) odpadach komunalnych- należy przez to rozumieć odpady powstające
w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji,
a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych;

3) odpadach surowcowych (tzw. "suchych")- należy przez to rozumieć wyselekcjonowane z odpadów komunalnych, zbierane w jednym pojemniku, odpady suche w tym opakowaniowe bez zawartości, takie jak w szczególności: metale żelazne i nieżelazne, papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe;

4) odpady ''mokre''- odpady pozostałe po segregacji, nie nadające się do zbiórki selektywnej,

5) odpadach budowlanych- należy przez to rozumieć odpady materiałów budowlanych pochodzące z remontów i budów;

6) punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych- należy przez to rozumieć punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) według ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.);

7) budynkach jednorodzinnych- należy przez to rozumieć budynek mieszkalny jednorodzinny, o którym mowa w art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.);

8) budynkach wielorodzinnych- należy przez to rozumieć budynek mieszkalny, który nie jest budynkiem jednorodzinnym;

9) nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne- należy przez to rozumieć nieruchomości nieprzeznaczone na stały pobyt ludzi takie jak między innymi budynki użyteczności publicznej, oświatowe, usługowe, przemysłowe, domki letniskowe, itp.;

10) odpadach wielkogabarytowych- należy przez to rozumieć odpady, które ze względu na duże rozmiary i/lub wagę nie mieszczą się do pojemnika na pozostałe rodzaje odpadów;

11) zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym- należy przez to rozumieć zużyty sprzęt w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1155);

12) odpadach ulegających biodegradacji- rozumie się przez to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów;

13) odpadach zielonych- rozumie się przez to stanowiące części roślin odpady komunalne pochodzące z pielęgnacji terenów zieleni oraz targowisk, z wyjątkiem odpadów pochodzących z czyszczenia ulic i placów;

14) opakowaniach wielomateriałowych- opakowania wykonane co najmniej z dwóch różnych materiałów, tak że nie można ich rozdzielić w sposób ręczny lub przy zastosowaniu prostych metod mechanicznych;

15) pojemnikach ogólnodostępnych- należy przez to rozumieć rozmieszczone na terenie gminy specjalistyczne pojemniki do selektywnego zbierania szkła kolorowego oraz szkła białego (bezbarwnego), do których mieszkańcy samodzielnie i nieodpłatnie dostarczają odpady opakowaniowe;

16) Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego na lata 2012-2017- należy przez to rozumieć Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego na lata 2012-2017 przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XX/234/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r.

Rozdział 2.
WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI

§ 2. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:

1) Selektywne zbieranie wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, co najmniej w zakresie obejmującym:

a) papier i tektura,

b) metale,

c) tworzywa sztuczne,

d) odpady opakowaniowe ze szkła,

e) opakowania wielomateriałowe,

f) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

g) odpady zielone,

h) przeterminowane leki i chemikalia - opakowania po substancjach niebezpiecznych,

i) zużyte baterie i akumulatory,

j) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

k) inne odpady wielkogabarytowe, w tym meble,

l) odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie,

m) zużyte opony,

w sposób określony w § 3.

2) Przekazywanie selektywnie zebranych odpadów uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz podmiotom prowadzącym punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub przekazywanie odpowiednim podmiotom w trybie określonym przez właściwe przepisy.

3) Zbieranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i przekazywanie ich uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania i przekazywania do odbioru wskazanych poniżej odpadów w następujący sposób:

1) w zabudowie jednorodzinnej:

a) odpady surowcowe (tzw. "suche") - w osobnym pojemniku lub worku ,

b) odpady komunalne ulegające biodegradacji - zaleca się kompostowanie we własnym zakresie przy pomocy kompostowników przydomowych. W przypadku braku takich możliwości należy dostarczyć je do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

c) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - w osobnym pojemniku, `

d) szkło - zbiórka w pojemnikach ogólnodostępnych w miejscowościach (tzw. "gniazdach") lub u źródła;

2) w zabudowie wielorodzinnej:

a) odpady surowcowe (tzw. "suche") - w osobnym pojemniku,

b) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - w osobnym pojemniku,

c) szkło - zbiórka w "gniazdach" lub u źródła;

3) na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

a) odpady surowcowe (tzw. "suche") - w osobnym pojemniku lub worku,

b) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - w osobnym pojemniku,

c) szkło - zbiórka w "gniazdach" lub u źródła.

2. Odpady wielkogabarytowe (w tym zużyte opony), odpady zielone, odpady budowlane i rozbiórkowe, przeterminowane leki, chemikalia, mieszkańcy, właściciele nieruchomości lub upoważniona przez właściciela nieruchomości jednostka, może dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

3. Odpady wielkogabarytowe (w tym zużyte opony), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady niebezpieczne odbierane będą w systemie akcyjnym lub dostarczane przez mieszkańców bezpłatnie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

4. Odpady powstałe w wyniku remontu i modernizacji obiektów na terenie nieruchomości należy gromadzić w specjalnych kontenerach, uniemożliwiających pylenie, zamówionych odpłatnie przez prowadzącego remont lub w przypadku niewielkiego remontu dostarczone do selektywnego punktu gromadzenia odpadów.

§ 4. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 właściciele nieruchomości położonych bezpośrednio wzdłuż chodników mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu, opadłych liści i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego (chodnik), poprzez gromadzenie ich na skraju chodnika od strony jezdni w taki sposób, aby nie utrudniało to ruchu i nie zagrażało przechodniom i pojazdom oraz istniejącej zieleni, z zachowaniem możliwości odpływu wody do kanalizacji.

2. Lód i śnieg niemożliwy do usunięcia i zalegający na chodnikach położonych na nieruchomości służących do użytku publicznego właściciele nieruchomości mają obowiązek posypać piaskiem lub innym stosownym środkiem w celu zlikwidowania jego śliskości.

§ 5. Właściciele nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego zapewniają utrzymanie czystości i porządku na częściach tych nieruchomości poprzez wyposażenie miejsc publicznych w odpowiednią liczbę zamocowanych na stałe koszy ulicznych na drobne odpady komunalne.

§ 6. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się po spełnieniu łącznie następujących warunków:

1) niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego,

2) dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości oraz przy użyciu środków ulegających biodegradacji,

3) mycie dotyczy nadwozia samochodu lub innych pojazdów mechanicznych.

2. Naprawa pojazdów samochodowych i innych pojazdów mechanicznych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie pod warunkiem:

1) naprawa pojazdów samochodowych dotyczy drobnych napraw;

2) niezanieczyszczenia środowiska i gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych;

3) naprawa pojazdów samochodowych nie stwarza uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości.

Rozdział 3.
RODZAJE I MINIMALNE POJEMNOŚCI POJEMNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ORAZ NA DROGACH PUBLICZNYCH, WARUNKI ROZMIESZCZENIA TYCH POJEMNIKÓW l ICH UTRZYMANIA W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM, PORZĄDKOWYM I TECHNICZNYM

§ 7. 1. Do zbierania odpadów na terenie gminy przewidziane są:

1) worki o pojemności 60 l - 120 l;

2) kosze uliczne o pojemności od 10 do 50 l;

3) pojemniki na odpady o pojemności: 110 l, 120 l, 240 l, 360 l, 550 l, 660 l, 770 l, 1000 l, 1100 l, 2500 l;

4) kontenery o pojemności 5000 l, 7000 l;

5) inne pojemniki do zbierania odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych;

6) przydomowe kompostowniki.

2. Dla poszczególnych rodzajów odpadów należy zastosować pojemniki lub worki w odpowiednich kolorach:

1) zielonym, z przeznaczeniem na szkło lub w pojemnikach ogólnodostępnych w miejscowościach (tzw. "gniazdach") ;

2) żółtym, z przeznaczeniem na odpady surowcowe (tzw. "suche"), lub w miarę przezroczyste worki;

3) czarnym, metalowym (pojemnik cynkowy) lub ciemnoszarym z przeznaczeniem na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;

- lub inne oznakowanie identyfikujące rodzaj odpadów z podziałem na odpady komunalne zmieszane i odpady surowcowe '' suche '',

3. Wskazane w ust. 1 i 2 pojemniki do zbierania odpadów muszą spełniać wymagania określone w ustawie o systemie oceny zgodności lub wymagania Polskich Norm.

4. Wszystkie pojemniki, kontenery lub worki na odpady muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające rodzaj gromadzonych odpadów, a także muszą być wyposażone w oznakowanie zapewniające identyfikację właściciela pojemnika, kontenera lub worka.

5. Dopuszcza się prowadzenie przez właścicieli nieruchomości na terenie nieruchomości, do której posiada tytuł prawny kompostowania odpadów biodegradowalnych w przydomowych kompostownikach, które muszą zapewnić prawidłowy proces kompostowania odpadów w warunkach tlenowych w okresie całego roku i nie mogą stwarzać uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich.

§ 8. 1. Odpady komunalne zmieszane należy gromadzić w wyłącznie do tego celu przeznaczonych pojemnikach, odpowiadających obowiązującym normom.

2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest wyposażyć ją w pojemniki na zmieszane odpady komunalne o minimalnej pojemności uwzględniającej następujące normy na miesiąc:

1) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych - 20 litrów na mieszkańca;

2) dla przedszkoli oraz szkół wszelkiego typu - 2 litrów na każde dziecko, ucznia i pracownika;

3) dla lokali gastronomicznych - 14 l na jedno miejsce konsumpcyjne;

4) dla zakładów produkcyjnych, rzemieślniczych, usługowych, handlowych, użyteczności publicznej, bibliotek, przychodni, w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych - 10 litrów na każdego pracownika, jednakże nie mniej niż 1 pojemnik 110 l na lokal;

5) dla hoteli, pensjonatów, gospodarstw agroturystycznych itp. - 14 litrów na jedno łóżko;

6) dla ogródków działkowych - 8 litrów na działkę;

7) cmentarzy - 2 litry na każde miejsce grzebalne;

8) domki letniskowe, kempingi - 2 litry na każdy 1 m2powierzchni.

3. Minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania surowcowych odpadów komunalnych jest równa minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych ustalonych zgodnie z pkt 2.

4. W zabudowie jednorodzinnej, do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych można stosować przezroczyste worki foliowe o pojemności 60 - 120 litrów.

5. Odpady komunalne zbierane selektywnie należy gromadzić w pojemnikach wyłącznie do tego celu przeznaczonych. Przez selektywne zbieranie odpadów należy rozumieć gromadzenie w oddzielnych pojemnikach poszczególnych rodzajów odpadów, z podziałem na co najmniej dwie grupy "odpady suche" i "odpady mokre".

§ 9. 1. Minimalną ilość pojemników do ustawienia na terenie nieruchomości oblicza właściciel nieruchomości. Stanowi ona sumę iloczynów: liczby jednostek charakteryzujących źródło wytwarzanych odpadów komunalnych (czyli analizowaną nieruchomość) i przyjętej normy wytwarzanych odpadów komunalnych.

2. Jeżeli właściciele więcej niż jednej nieruchomości korzystają z tych samych pojemników lub kontenerów, łączna minimalna pojemność pojemników winna odpowiadać co najmniej sumie minimalnej pojemności pojemników wymaganej dla każdej z tych nieruchomości.

§ 10. Do zbierania odpadów w ilości przekraczającej minimalną pojemność pojemników dopuszcza się worki.

§ 11. 1. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy umieszczać w wydzielonych miejscach na terenie nieruchomości, przystosowanych do tego celu zgodnie z odpowiednimi przepisami. Ponadto:

1) pojemniki do zbierania odpadów należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla osób korzystających z pojemnika oraz przedsiębiorcy odbierającego odpady, bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości, do którego możliwy jest dojazd pojazdem do transportu odpadów z zastrzeżeniem pkt. 2;

2) w przypadku braku możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca ustawienia pojemników do zbierania odpadów, pojemniki należy wystawić w dniu odbioru, na chodnik lub przy krawędzi drogi przed wejściem na teren nieruchomości lub udostępnić w sposób uzgodniony z przedsiębiorcą odbierającym odpady;

3) pojemniki należy ustawić tak, aby nie utrudniały korzystania z nieruchomości, w szczególności poprzez zastawianie ciągów pieszych i jezdnych oraz miejsc parkingowych;

4) w przypadku braku miejsca do ustawienia pojemników na terenie własnej nieruchomości dopuszcza się ustawienie pojemników na terenie nieruchomości sąsiedniej, pod warunkiem posiadania tytułu prawnego do dysponowania terenem na ten cel;

5) w przypadku utrudnionego dojazdu (m.in. warunki atmosferyczne oraz stan drogi dojazdowej do nieruchomości stanowiącej własność właściciela nieruchomości) gdy nieruchomości nie są położone bezpośrednio przy drodze publicznej na właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek podstawienia w dniu odbioru odpadów do miejsca z którego mogłyby zostać odebrane przez specjalistyczny pojazd.

§ 12. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników do zbierania odpadów w należytym stanie sanitarnym.

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników w należytym stanie technicznym poprzez dokonywanie okresowych przeglądów i konserwacji oraz wymiany w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia uniemożliwiającego dalsze użytkowanie.

3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników w należytym stanie porządkowym poprzez zapewnienie odpowiedniej wielkości pojemników, aby nie dochodziło do ich przepełnienia, instruowanie użytkowników nieruchomości o sposobie korzystania z pojemnika oraz porządkowanie terenu wokół pojemników, w szczególności poprzez usuwanie z otoczenia pojemnika odpadów, które z niego wypadły lub nie zostały wrzucone do pojemnika.

4. Obowiązki, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 może na rzecz właściciela nieruchomości wykonywać przedsiębiorca odbierający odpady komunalne, na podstawie odrębnej umowy.

Rozdział 4.
CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH I NIECZYSTOŚCI CIEKŁ YCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI ORAZ Z TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO

§ 13. 1. Minimalna częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wynosi:

1) zabudowa jednorodzinna:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc,

b) odpady surowcowe (tzw. "suche") - nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc,

2) zabudowa wielorodzinna:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc,

b) odpady surowcowe (tzw. "suche") - nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc,

3) nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - w zależności od zadeklarowanej częstotliwości wywozu, nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc,

b) odpady surowcowe (tzw. "suche") - w zależności od zadeklarowanej częstotliwości wywozu, nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc,

przy czym częstotliwość odbioru tych odpadów z terenu nieruchomości ma gwarantować nieprzepełnianie się pojemników lub worków.

2. Odbieranie odpadów ze szkła z pojemników ogólnodostępnych powinno odbywać się z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia, natomiast odbieranie szkła u źródła powinno odbywać się z częstotliwością nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc.

3. Odbieranie odpadów wielkogabarytowych (w tym zużytych opon) i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywać się będzie w systemie akcyjnym raz na sześć miesięcy zgodnie z podanym harmonogramem.

4. Dopuszcza się sporadyczne spalanie na terenie nieruchomości zgromadzonych pozostałości roślinnych, o ile nie stanowi to zagrożenia ani uciążliwości dla mienia i okolicznych mieszkańców.

5. Odpady komunalne należy odbierać od właścicieli nieruchomości w godzinach 6.00 - 22.00.

6. Kosze uliczne należy opróżniać z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia, nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie.

7. Nieruchomości na których mieszkają lub przebywają ludzie albo prowadzona jest działalność gospodarcza i nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej z powodu jej braku muszą być wyposażone w szczelne zbiorniki bezodpływowe.

8. Każdy właściciel nieruchomości o której mowa w ust. 6, które nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej, jest zobowiązany do podpisania z podmiotem uprawnionym, umowy na opróżnianie zbiornika bezodpływowego lub opróżnianie osadnika przydomowej oczyszczalni ścieków.

9. Częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe powinna uniemożliwiać przepełnienie zbiornika i wylewania się nieczystości na powierzchnię terenu, do gruntu lub wód. Ilość odwiezionych do stacji zlewnych nieczystości ciekłych winna odpowiadać ilości wody zakupionej do celów bytowych, a w przypadku niepodłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej - ilości określonej w rozporządzeniu w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody.

10. Częstotliwość opróżniania z osadów lub innych odpadów, zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji.

11. Zbiornik bezodpływowy musi być zlokalizowany w taki sposób, aby możliwy był bezpośredni dojazd do niego pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego realizującego usługę wywozu nieczystości ciekłych.

§ 14. Mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku zabrania się w szczególności:

1) umieszczania w pojemnikach na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów z remontów i budowlanych, leków i chemikaliów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów, zużytych opon oraz odpadów zielonych i ulegających biodegradacji w przypadku prowadzenia ich selektywnej zbiórki,

2) umieszczania w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, odpadów pochodzących z działalności gospodarczej, w tym odpadów medycznych i opakowaniowych,

3) umieszczania w pojemnikach i workach przeznaczonych do selektywnej zbiórki, odpadów innych niż te, na jakie przeznaczony jest pojemnik lub worek,

4) magazynowania na terenie nieruchomości odpadów poza miejscami do tego wyznaczonymi,

5) odbierania i transportu odpadów zbieranych selektywnie w sposób pozwalający na ich zmieszanie z innym rodzajem odpadów zbieranych selektywnie,

6) wywożenia i wysypywania odpadów w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych (tworzenia tzw. dzikich wysypisk),

7) zakopywania odpadów,

8) wykorzystania nieczynnych studni do gromadzenia odpadów, nieczystości ciekłych, wód opadowych, nawozów naturalnych,

9) samodzielnego opróżniania zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe.

Rozdział 5.
INNE WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2012-2017

§ 15. Na terenie Gminy Suwałki nie istnieje i nie jest planowana do utworzenia stacja przeładunkowa odpadów.

Rozdział 6.
OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE, MAJĄCYCH NA CELU OCHRONĘ PRZED ZAGROŻENIEM LUB UCIĄŻLIWOŚCIĄ DLA LUDZI ORAZ PRZED ZANIECZYSZCZENIEM TERENÓW PRZEZNACZONYCH DLA WSPÓLNEGO UŻYTKU

§ 16. 1. Osoby będące właścicielami lub opiekunami zwierząt domowych są zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w tym w szczególności nie pozostawiania bez nadzoru i zapewnienia ochrony przed zagrożeniem lub uciążliwością dla innych ludzi.

2. W przypadku posiadania na terenie nieruchomości zwierzęcia mogącego stanowić zagrożenie, należy w miejscu widocznym, przed wejściem na teren nieruchomości umieścić tablicę informacyjną ze stosownym ostrzeżeniem.

3. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do usunięcia zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta na terenie przeznaczonym do użytku publicznego.

4. Właściciel psa zobowiązany jest do:

1) dopilnowania, aby pies wyprowadzany był na uwięzi w obroży, a w przypadku ras uznawanych za agresywne także w kagańcu; zwolnienie psa, rasy nie uznanej za agresywną, z uwięzi jest możliwe tylko na terenach zielonych o ile nie ma takiego zakazu,

2) w przypadku pozostawiania psa bez chwilowej opieki oraz w środkach komunikacji zbiorowej, pies powinien posiadać kaganiec,

3) zabezpieczenia nieruchomości w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa.

5. Hodowca zwierząt domowych zobowiązany jest spełniać wymogi określone dla hodujących zwierzęta gospodarskie na obszarach wyłączonych z produkcji rolniczej określonych w § 17.

6. Zabrania się pozostawiania zwierząt bez opieki, chyba, że zwierzę znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie, ogrodzonym w sposób uniemożliwiający opuszczenie go przez zwierzę.

Rozdział 7.
WYMAGANIA UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ, W TYM TAKŻE ZAKAZU ICH UTRZYMYWANIA NA OKREŚLONYCH OBSZARACH LUB W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH

§ 17. 1. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich zobowiązany jest do przestrzegania zapisów niniejszego regulaminu, a także:

1) przestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych,

2) przeprowadzania deratyzacji pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, dwa razy w roku, na zasadach określonych w § 18,

3) odchody zwierząt usuwać na bieżąco na tereny do tego przeznaczone zgodnie
z odrębnymi przepisami,

4) gromadzić odchody zwierzęce w sposób nieuciążliwy dla mieszkańców innych nieruchomości.

2. Posiadacz pszczół zobowiązany jest przetrzymywać je w ulach, ustawionych w odległości, co najmniej 10m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.

3. Na terenach ogródków działkowych nie powinno się prowadzić hodowli stwarzającej uciążliwość dla innych użytkowników ogródków działkowych.

4. Zanieczyszczenia spowodowane przez zwierzęta hodowlane w miejscach użyteczności publicznej muszą być usuwane przez właściciela zwierzęcia.

5. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej dopuszcza się utrzymanie zwierząt na własne potrzeby pod warunkiem, że nie sprawia to uciążliwości i będzie prowadzone z zachowaniem warunków sanitarno - higienicznych.

Rozdział 8.
WYZNACZANIE OBSZARÓW PODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI I TERMINÓW JEJ PRZEPROWADZANIA

§ 18. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania, co najmniej raz w roku jesienią, deratyzacji na terenie nieruchomości oraz przeprowadzania deratyzacji pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, dwa razy w roku tj. jesienią i wiosną. Obowiązek deratyzacji na terenie nieruchomości, w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych, może być realizowany tylko w miarę potrzeby.

2. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, właściciele nieruchomości obowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji niezwłocznie.

3. Termin i zasady przeprowadzania obowiązkowych deratyzacji ogłasza Wójt Gminy Suwałki w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.

Rozdział 9.
EGZEKWOWANIE PRZESTRZEGANIA REGULAMINU

§ 19. 1. Naruszanie ustaleń zawartych w niniejszym Regulaminie podlega karze grzywny na mocy art. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.).

2. Upoważnionymi osobami do kontroli przestrzegania niniejszego Regulaminu są:

1) osoby upoważnione przez Wójta Gminy Suwałki;

2) jednostki upoważnione do kontroli z mocy innych przepisów.

Przewodniczący Rady


Maciej Suchocki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-11-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe