Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXV/313/13 Rady Gminy Suwałki

z dnia 30 października 2013r.

zmieniająca uchwałę Nr XXVI/222/12 Rady Gminy Suwałki z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, zasad i warunków ich korzystania, które stanowią własności w zarządzie Gminy Suwałki

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 228, poz. 1368) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/222/12 Rady Gminy Suwałki z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, zasad i warunków ich korzystania, które stanowią własności w zarządzie Gminy Suwałki, zmienia się załącznik nr 1, który otrzymuje brzmienie załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Maciej Suchocki


Załącznik do Uchwały Nr XXXV/313/13
Rady Gminy Suwałki
z dnia 30 października 2013 r.

Wykaz przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Suwałki, stanowiących własność lub są w zarządzie przez Gminę Suwałki, udostępnionych operatorom i przewoźnikom wykonującym regularne przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym

Lp.

Lokalizacja

Nazwa Przystanku

1.

Sobolewo

Sobolewo II

2.

Biała Woda

Biała Woda lasek

3.

Burdeniszki

Burdeniszki

4.

Zielone Kamedulskie

Zielone Kamedulskie os.

5.

Nowa Wieś

Nowa Wieś

6.

Płociczno-Osiedle

Dubowo Pierwsze n/z

7

Płociczno-Osiedle

Pijawne Ruskie

8

Krzywe

Wigierski Parka Narodowy

9

Stary Folwark

Zespół Szkół w Starym Folwarku

10

Stary Folwark

Punkt przedszkolny w Starym Folwarku

11

Przebród

Plac szkolny

12

Piertanie

Piertanie pętla

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-11-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe