Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/228/13 Rady Gminy Narewka

z dnia 5 listopada 2013r.

w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) w związku z art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.o podatkach i oplatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy:

1) od samochodu ciężarowego o ładowności, o którym mowa w art. 8 pkt. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 500,00 zł;

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 900,00 zł;

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1.100,00 zł,

2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita w tonach

Stawka podatku /w złotych/

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

100,00

140,00

13

14

140,00

390,00

14

15

390,00

542,00

15

542,00

1.230,00

Trzy osie

12

17

140,00

242,00

17

19

242,00

500,00

19

21

500,00

644,00

21

23

644,00

992,00

23

25

992,00

1.542,00

25

992,00

1.542,00

Cztery osie i więcej

12

25

644,00

654,00

25

27

654,00

1.020,00

27

29

1.020,00

1.620,00

29

31

1.620,00

2.400,00

31

1.620,00

2.400,00

3) od ciągnika siodłowego i balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 1.200,00 zł;

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1.300,00 zł;

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1.400,00 zł.

4) od ciągnika siodłowego i balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia, stawki podatku wynoszą:

Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa /w tonach/

Stawka podatku /w złotych/

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

34,00

38,00

18

25

260,00

470,00

25

31

548,00

900,00

31

1.390,00

1.896,00

Trzy osie i więcej

12

40

1.220,00

1.686,00

40

1.686,00

2.496,00

5) od przyczepy i naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - 1.100,00 zł;

6) od przyczepy i naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa+ pojazd silnikowy /w tonach/

Stawki podatku /w złotych/

Nie niej niż

Mniej niż

Oś jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

24,00

26,00

18

25

174,00

314,00

25

314,00

550,00

Dwie osie

12

28

208,00

306,00

28

33

600,00

836,00

33

38

836,00

1.266,00

38

1.126,00

1.670,00

Trzy osie i więcej

12

38

664,00

930,00

38

930,00

1.260,00

7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc - 1.300,00 zł;

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.500,00 zł.

2. Stawki podatku dla środków transportowych wyprodukowanych w roku 2009 i nowszych określa się w wysokości:

a) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1:

- lit.a) - 400,00 zł;

- lit.b) - 800,00 zł;

- lit.c) - 1.000,00 zł,

b) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt. 3:

- lit. a) - 1.100,00 zł;

- lit. b) - 1.200,00 zł;

- lit. c) - 1.300,00 zł.

c) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt. 5 - 1.000,00 zł

d) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt. 7:

- lit. a) - 1.200,00 zł,

- lit. b) - 1.400,00 zł.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XVIII/155/12 Rady Gminy Narewka z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok / Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3526/.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Mieczysław Gryc

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-11-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe