Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Zarządu Powiatu Hajnowskiego

z dnia 31 października 2013r.

w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Miejską Hajnówka zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania powierzonych przez Powiat Hajnowski

Tekst pierwotny

zawarte pomiędzy Powiatem Hajnowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Hajnowskiego w osobach:

Włodzimierz Pietroczuk - Starosta Hajnowski

Andrzej Skiepko - Wicestarosta

zwanym w dalszej treści porozumienia "Przekazującym"

a

Gminą Miejską Hajnówka z siedzibą w Hajnówce ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, reprezentowaną przez:

Jerzego Siraka - Burmistrza Miasta Hajnówka

zwaną w dalszej treści porozumienia "Przyjmującym".

§ 1. Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Hajnowskiego Nr XXI/159/13 z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Hajnowskiego do podpisania porozumień w sprawie przekazania do prowadzenia przez Gminę Miejską Hajnówka zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania i uchwałami Rady Miasta Hajnówka: Nr XVI/119/12 z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Hajnówki do podpisania porozumienia w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Miejską Hajnówka zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania powierzonych przez zainteresowane Gminy i Powiaty, Nr XVI/120/12 z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Hajnówka do podpisania porozumienia w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Miejską Hajnówka zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania powierzonych przez zainteresowane Gminy i Powiaty i Nr XVII/135/12 z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Hajnówka do podpisania porozumienia w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Miejską Hajnówka zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania powierzonych przez zainteresowane Gminy i Powiaty. Przekazujący powierza Przyjmującemu, począwszy od dnia 1 października 2012 r. realizację zadań związanych z uczestnictwem uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Hajnowski w nauce religii prowadzonej przez Kościół Zielonoświątkowy w Hajnówce w Międzyszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Zielonoświątkowego przy ul. Warszawskiej 98 w Hajnówce oraz Kościoła Chrześcijan Baptystów w Hajnówce w Międzyszkolnym Punkcie Katechetycznym w Hajnówce przy Zespole Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce, a także przez Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego funkcjonującym przy Zespole Szkół Nr 3 w Hajnówce.

§ 2. 1. Na realizację powierzonych zadań Przekazujący zobowiązuje się przekazać do 20 dnia każdego miesiąca na konto Urzędu Miasta Hajnówka, 17-200 Hajnówka, ul. A. Zina 1, nr konta: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058, środki finansowe z tytułu refundacji częściowego wynagrodzenia nauczycieli skierowanych przez władze zwierzchnie do nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego oraz Kościoła Chrześcijan Baptystów, a także Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.

2. Wysokość środków, o których mowa w ust. 1 wyliczona zostanie na podstawie iloczynu wynagrodzenia brutto (wraz z pochodnymi):

1) nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego i procentowego udziału uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Hajnowski, w ogólnej liczbie uczniów uczęszczających na zajęcia ww. religii,

2) nauczyciela religii Kościoła Chrześcijan Baptystów i procentowego udziału uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Hajnowski, w ogólnej liczbie uczniów uczęszczających na zajęcia ww. religii,

3) nauczyciela religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego i procentowego udziału uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Hajnowski, w ogólnej liczbie uczniów uczęszczających na zajęcia ww. religii.

3. Przyjmujący zobowiązuje się informować Przekazującego w okresach miesięcznych do 10 dnia każdego miesiąca o wysokości kosztów realizacji powierzonych zadań.

§ 3. Środki finansowe z tytułu refundacji częściowego wynagrodzenia nauczycieli skierowanych przez władze zwierzchnie do nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego oraz Kościoła Chrześcijan Baptystów, a także Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego za okres od 1 października 2012 r. do 31 sierpnia 2013 r. w naliczonej wysokości 4 489,21 zł zostaną przekazane na rzecz Przyjmującego po podpisaniu niniejszego Porozumienia.

§ 4. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony z możliwością rozwiązania z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia złożonego na koniec roku szkolnego.

§ 5. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2012 r.

§ 6. W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 7. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8. Porozumienie zostało sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden celem przekazania do publikacji.

§ 9. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przekazujący: Przyjmujący:

Starosta Hajnowski


Włodzimierz Pietroczuk


Wicestarosta Hajnowski


Andrzej Skiepko

Burmistrz


Jerzy Sirak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-11-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe