Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/211/13 Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 15 listopada 2013r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6j ust. 2a i 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i poz. 95, z 2013 r. poz. 21 i poz. 228) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jako metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przyjmuje się:

1) iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w niniejszej uchwale z zastrzeżeniem pkt 2;

2) ryczałtową opłatę od gospodarstwa domowego 6 osobowego i większego.

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1 pkt 1 w wysokości 11 miesięcznie od 1 mieszkańca.

3. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1 pkt 1, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 8 zł miesięcznie od 1 mieszkańca.

4. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1 pkt 2 w wysokości 55 miesięcznie.

5. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 40 miesięcznie.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XX/131/12 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 798).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lipska

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Jerzy Krysztopik

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-11-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe